В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Искове с малък материален интерес

Гибралтар

Съдържание, предоставено от
Гибралтар

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Гибралтар

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Съдът, който е компетентен да се произнася с решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес в Гибралтар, е Върховният съд на Гибралтар. Процедурата се провежда пред председателя на Върховния съд (Master of the Supreme Court) — съдията, който се занимава специално с исковете с малък материален интерес.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Комуникацията, която се приема от съдилищата в Гибралтар, се осъществява само по пощата (поради необходимостта от събиране на съдебна такса за започване на процеса).

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

В Гибралтар е предвидена процедура за обжалване съгласно разпоредбите на Правилата на Върховния съд от 2000 г., според които такова обжалване се прави пред допълнителния съдия (Additional Judge) или главния съдия (Chief Justice) на Върховния съд.

Разпоредбите, които се съдържат в част 52 от Правилата за гражданската процедура и придружаващите ги практически указания, допълнително уреждат процедурите за всяко такова обжалване. Правилата на Върховния съд от 2000 г. определят срока за внасянето на такава жалба и Правилата на Върховния съд и част 52.4 посочват сроковете, в рамките на които трябва да бъде внесена такава жалба.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Официалният език, който се приема съгласно член 21, параграф 2, буква б), е английски език.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Компетентният орган за целите на изпълнението и за целите на член 23 е Върховният съд на Гибралтар.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Официалният език, който се приема съгласно член 21, параграф 2, буква б), е английски език.

Последна актуализация: 11/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.