Искове с малък материален интерес

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Компетентни са националните районни съдилища, разполагащи със съответна териториална компетентност.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Иск се предявява чрез лично подаване на искова молба в писмена форма в регистратурата на районния съд. Молбата може да бъде подадена и по електронната поща или чрез цифрова платформа за подаване на документи, когато са налице такива средства.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Не е създаден такъв орган.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Няма възможност за електронно връчване или съобщаване чрез електронни средства.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Занимаващите се с електронна търговия в Гърция, т.е. лица, които предлагат услуги и извършват продажби чрез интернет, са законово задължени да приемат съобщения като използват електронни средства съгласно член 8, параграф 1 от Президентски указ № 131/2003 (хармонизиране на гръцкото законодателство с Директива 2000/31/ЕО) в случай на спорове, произтичащи от договори, сключени между страните с използване на обикновен електронен подпис, т.е. чрез обикновена електронна поща или обмен на съобщения.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Разноските се изчисляват въз основа на разноските, направени от спечелилата в конкретния съдебен процес страна.

Съдебните такси, които трябва да бъдат платени от ищеца, включват:

а) възлизащо на 32 EUR възнаграждение на адвоката, при условие че за съответните производства е нает гръцки адвокат, и

б) съдебна такса, която се заплаща за разглеждането на всяко дело, възлизаща приблизително на 1,14 % от общата претендирана сума (главница и лихва).

За искове с цена на иска под 200 EUR не се заплаща съдебна държавна такса.

Когато възлага делото на адвокат (който трябва да подпише попълнения формуляр В), ответникът трябва да плати 32 EUR по предварително издадена от адвоката фактура за възнаграждение.

По изключение, когато адвокатът е призован за провеждане на устно изслушване, се заплащат допълнително 32 EUR по предварително издадена от адвоката фактура за възнаграждение.

Съдебните такси трябва да бъдат платени към държавния бюджет, докато възнагражденията на адвокатите трябва да бъдат платени на адвокатските колегии, които събират и впоследствие плащат фактурата на адвоката чрез попълване на съответния документ.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Решенията, които се постановяват по процедурата за искове с малък материален интерес, не подлежат на обжалване. Въпреки това те могат да се оспорят чрез подаване на молба пред съда, постановил решението, както и чрез подаване на жалба за отмяна пред Върховния съд.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Искане за преразглеждане може да бъде подадено само чрез подаване на молба в регистратурата на съда, постановил решението.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Приетият език е гръцки.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Съдебните изпълнители, които са компетентни по мястото на изпълнението, са компетентни да налагат запор на движимо и възбрана на недвижимо имущество; провеждането на публичната продан е от компетентността на нотариусите.

Адвокатите отговарят за изготвяне на заповедта за налагане на запор или възбрана, докато съдебните изпълнители отговарят за връчването на документа.

Компетентен по смисъла на член 23 от регламента е районният съд, постановил решението.

Последна актуализация: 19/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.