Искове с малък материален интерес

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Компетентен да постановява решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес е районният съд (District Court) като всички искове следва да се подават до съдебния секретар на съответния районен съд. Адресите на районните съдилища и техните данни за контакт могат да бъдат намерени на следната интернет страница:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Стандартните средства за комуникация са: поща и електронна поща.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Практическа помощ за попълване на формулярите и обща информация относно приложното поле на европейската процедура за искове с малък материален интерес, както и обща информация за това кои съдилища или правораздавателни органи в Ирландия са компетентни да постановят решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес, може да бъда предоставена на страните от служителите на съответните служби на съдилищата.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Тези въпроси се разглеждат в Процедурния правилник на съдилищата (Rules of Court), в който се предвижда, че:

  • „Независимо от другите разпоредби на настоящия правилник, когато Службата на съдилищата (Courts Service) е въвела подходящи за целта средства и съдът или съдебният секретар е указал те да бъдат използвани, връчването на всеки документ, който трябва да бъде изпратен, доставен или връчен в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, е действително, ако документът е предаден в електронна форма като електронно съобщение на адреса на електронната поща на ищеца или ответника (посочен върху пощенска бланка или друга бланка на ищеца или ответника или използван от тях начин за изпращане на съобщения до съдебния секретар) или на адреса на електронната поща на съдебния секретар (посочен на всеки уебсайт, управляван от Службата на съдилищата), при условие че, когато подателят не е убеден, че електронното съобщение е било доставено на желания получател (поради получено съобщение за статуса на доставяне) или когато не е получен отговор в срок от седем дни след предаването, се счита, че електронното съобщение не е било изпратено изобщо, а съответният документ трябва да бъде връчен съгласно предвиденото в тази наредба в рамките на осем дни след изтичането на този срок.“ (Наредба 53B, Правило 3)
  • „Исковият формуляр и подкрепящите го документи могат да бъдат подадени с препоръчана поща или, когато се прилага правило 3 — в електронна форма.“ (Наредба 53B, Правило 4)
  • „Когато искът не попада в обхвата на европейската процедура за искове с малък материален интерес, съдебният секретар трябва да уведоми за това ищеца, използвайки, когато е възможно, същите средства, посредством които молбата на ищеца е изпратена на секретаря (а когато това не е възможно, с препоръчано писмо или писмо с обратна разписка)...“. (Наредба 53B, Правило 6)
  • „Съдебният секретар трябва да изпрати екземпляри от отговора на ответника .... на ищеца, като използва препоръчана поща (или когато е уместно — друг, разрешен съгласно правило 3 начин) в рамките на срока, определен в член 5, параграф 4 от Регламента на ЕС. ... Секретарят трябва да изпрати екземпляри от всеки насрещен иск и всички предоставени подкрепящи документи (когато е възможно) на ищеца, като използва препоръчана поща (или когато е уместно — друг, разрешен съгласно правило 3 начин) в рамките на срока, определен в член 5, параграф 6 от Регламента на ЕС.“ (Наредба 53B, Правило 8)
  • „Всяко уведомление или съобщение, предавано от съдебния секретар на страна по европейската процедура за искове с малък материален интерес за някоя от целите, посочени в Регламента на ЕС, трябва да бъде предадено чрез средствата, посредством които тази страна е осъществила комуникация със секретаря (или на адреса, или чрез данните за контакт, предоставени от тази страна), и...“ (Наредба 53B, Правило 18).

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Няма такива.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Таксата за подаване на молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес е 25 EUR, като същата тарифа се прилага и за молбите, подавани в рамките на националната процедура за искове с малък материален интерес. Таксата за насрещен иск е също 25 EUR. Съгласно посоченото по-горе молбите по европейската процедура за искове с малък материален интерес следва да се подават до съдебния секретар на съответния районен съд, който информира ищеца как да извърши плащането. Данните за контакт са посочени по-горе в информацията, отнасяща се за член 25, параграф 1, буква а).

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалба, с която не се цели отхвърляне на исковата молба, постановено съгласно член 4, параграф 4 от Регламента, може да бъде подадена в съответния окръжен съд (Circuit Court) в срок от 14 дни от постановяване на решението. Адресите и данните за контакт с окръжните съдилища могат да бъдат намерени на следната интернет страница:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

В съответния Процедурен правилник на съдилищата се предвижда, че

„1) Ответник, срещу когото в съответствие с разпоредбите на настоящата наредба е постановено неприсъствено съдебно решение по европейска процедура за искове с малък материален интерес, може да подаде пред съда в чийто съдебен район е постановено разпореждането, молба за отмяна и/или изменение на съответното разпореждане, въз основа на някое от основанията, посочени в член 18, параграф 1 от Регламента на ЕС.

2) Молбата трябва да бъде връчена на ищеца или адвоката на ищеца, ако има такъв, в срок от десет пълни дни от датата, на която ответникът е узнал за постановяването на неприсъственото съдебно решение.

3) Връчването на молбата не спира производството.

4) Съдът може да обяви за достатъчно действителното връчване на молбата.

5) В молбата трябва да бъдат посочени ясно и кратко основанията по член 18, параграф 1 от Регламента на ЕС, на които се позовава подалата я страна.

6) При разглеждане на молбата съдът може да я уважи или отхвърли на основание разпоредбите на член 18, параграф 1 от Регламента на ЕС.

7) Ако съдът отхвърли молбата за преразглеждане с мотива, че никое от основанията, посочени в член 18, параграф 1 от Регламента на ЕС, не е налице, съдебното решение остава в сила.

8) Ако съдът реши, че преразглеждането е обосновано на което и да било от основанията, посочени в член 18, параграф 1 от Регламента на ЕС, решението, постановено по европейската процедура за искове с малък интерес, трябва да бъде отменено и се счита за нищожно“.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Английски и ирландски език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Молбата за изпълнение следва да бъде подадена от кредитора до съответния окръжен съдебен секретар/шериф чрез окръжния съд (Circuit Court). Компетентен да разглежда молби за отказ, спиране или ограничаване на изпълнението е съответният районен съд.

Последна актуализация: 15/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.