Искове с малък материален интерес

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Правораздавателните органи, компетентни по европейската процедура за искове с малък материален интерес са: мирови съдии (giudice di pace) или, в случаите, в които италианското законодателство предвижда изключителна компетентност по въпроса, обикновеният съд (tribunale ordinario).

По-специално обикновеният съд е компетентен в случай на:

1) парични вземания във връзка с наем на недвижимо имущество и договори за наем с предприятия (член 447 bis от Гражданския процесуален кодекс на Италия);

2) искове, свързани с договори за селскостопанска дейност (член 9 от Закон № 29 от 14 февруари 1990 г., с който компетентността по тези дела се възлага на специализираните отделения по селскостопански дела на обикновения съд);

3) искове, свързани с патенти и търговски марки, искове в областта на дружественото право и антитръстови въпроси, или относно договори за обществени поръчки за строителство, услуги или доставки от значение за Общността (в този случай съгласно Законодателен указ № 168 от 26 юни 2003 г. са компетентни отделенията на обикновения съд, специализирани по търговски дела);

4) искове от областта на морското право, по-специално за вреди, свързани със сблъскване на плавателни съдове; вреди, причинени от плавателни съдове при закотвяне или швартоване, или при извършване на други маневри в пристанища и на други места за спиране; вреди, причинени от използването на уреди за товарене и разтоварване и при обработката на товари в пристанища; вреди, причинени от плавателни съдове на мрежи и друго оборудване за риболов; такси и обезщетения за помощ, спасяване и възстановяване; възстановяване на разходите и премиите за изваждане на останки от корабокрушение съгласно член 589 от Кодекса за корабоплаването.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

По пощата. Приема се също така подаване онлайн, но само за производствата пред обикновените съдилища като това трябва да се направи от процесуален представител. По-подробна техническа информация можете да намерите на следната интернет връзка: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

ECC-NET Италия (https://www.ecc-netitalia.it/en/), който предоставя помощ само на потребители в рамките на своята компетентност;

За въпроси извън компетентността на ECC-NET Италия — Министерството на правосъдието (Ministero della Giustizia).

Отдел „Правни въпроси“ (Dipartimento per gli Affari di Giustizia)

Генерална дирекция „Международни отношения и съдебно сътрудничество“ (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria)

Служба I — Международно съдебно сътрудничество (Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale)

Via Arenula 70 - 00186 Rome, тел. (+39) 06 68852480

Електронна поща: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Не е налице разпоредба за използването им в дела пред мирови съдии. Електронните услуги и комуникация могат обаче да се използват при дела пред обикновените съдилища. По-подробна техническа информация можете да намерите на следната връзка: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Адвокатите на страните, но само при дела, разглеждани от обикновените съдилища.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Приложимите съдебни такси се уреждат от Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г.

Те се състоят от три части: А) стандартна такса; Б) фиксирано авансово плащане за разноските; и В) фиксирана такса за регистрацията на съдебните документи, която се плаща само при дела, разглеждани от Касационния съд (Corte di cassazione).

А) Размерът на стандартната такса е различен, в зависимост от размера на иска и дали делото се разглежда на първа или въззивна инстанция. По-специално:

а) за искове, които не надвишават 1100 EUR, таксата е: 43 EUR, ако производството се гледа на първа инстанция; 64,50 EUR, ако се образува въззивно производство; 86 EUR при касационно обжалване пред Касационния съд;

б) за искове между 1100 EUR и 5200 EUR таксата е: 98 EUR, ако производството се гледа на първа инстанция; 147 EUR, ако се образува въззивно производство; 196 EUR при касационно обжалване.

Б) Освен стандартната такса се заплаща и сумата от 27 EUR под формата на фиксирано авансово плащане за разноските.

Изключение: при дела пред мирови съдии и процедури за извънсъдебно уреждане на спорове, при които цената на иска е под 1033,00 EUR, включително и свързаните с тях действия и мерки, се заплаща само стандартната такса (като по този начин се избягва авансовото плащане съгласно настоящата точка Б).

В) При касационно производство, за образуване на производството се заплащат предварително 200 EUR, независимо от цената на иска, като това е фиксирана такса за регистрацията на съдебни документи.

Приетите начини на плащане са:

А) Стандартната такса може да бъде платена:

а) в италианските пощенски служби, като се използва пощенски запис за превод по текуща сметка (bollettino di conto corrente personale);

б) в италианските банки, като се използва образец F23;

в) при продавачите на таксови марки в Италия, като се използва подходящият формуляр за уведомяване за плащането;

г) чрез банков превод:

BIC код: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100,

Този метод е възможен за лица, които не пребивават в Италия и нямат текуща банкова сметка в банка, която има сключен договор с Агенцията по приходите (Agenzia delle Entrate).

Б) Фиксираното авансово плащане за разноските може да бъде направено:

a) при продавачите на таксови марки, като се използва подходящият формуляр за уведомяване за плащането;

б) по електронен път, но само при дела пред обикновените съдилища.

В) Фиксираната такса за регистрация може да бъде платена:

а) в италиански банки, като се използва образец F23;

б) чрез банков превод.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Решенията на мировите съдии могат да се обжалват пред обикновените съдилища. Решенията на обикновените съдилища могат да се обжалват пред апелативните съдилища (corte di appello).

Срокът за подаване на жалба е 30 дни от връчването на решението (член 325 от Гражданския процесуален кодекс на Италия) или шест месеца от публикуването му, в случай че съдебното решение не е било връчено (член 327 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Компетентните органи за преразглеждането са:

а) за решения, постановени от мирови съдии — обикновеният съд;

б) за решения на обикновения съд — апелативният съд.

Що се отнася до процедурата, прилагат се правилата относно въззивното обжалване (член 323 и следващите от Гражданския процесуален кодекс).

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Приетият език е италиански.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Органите, компетентни по отношение на принудителното изпълнение, са обикновените съдилища.

Органите, компетентни за спирането или ограничаването на изпълнението на решение по смисъла на член 23 от Регламента, са обикновените съдилища.

Последна актуализация: 11/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.