Искове с малък материален интерес

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Латвия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Териториалната компетентност е определена с Решение относно съдилищата, тяхната териториална компетентност и местоположението им Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

В Латвия искови молби и жалби се приемат по пощата или лично в съответния съд; документите може също така да бъдат подписани от заявителя с латвийски защитен електронен подпис и да бъдат внесени в латвийския съд по електронен път.

Моля, имайте предвид също така, че с оглед на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и стратегията на ЕС за цифров единен пазар са изготвени изменения в Закона за електронните документи и са направени необходимите технически корекции, за да се създаде възможност за приемането на електронни документи от други държави — членки на ЕС, при условие че са подписани в съответствие с изискванията на посочения регламент.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

РАЙОНЕН СЪД НА РИГА-ГРАД ЗА ОБЛАСТ ВИДЗЕМЕ

Адрес: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Тел.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Факс: 67077203

Ел.поща: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съдилищата в Латвия могат да подписват документи с латвийски защитен електронен подпис и могат да ги изпращат по електронен път, когато съответната страна ясно е потвърдила и изразила желанието си да получава документи по електронен път.

Важно е обаче да се отбележи, че е възможно в някои случаи получателят да не признава латвийския защитен електронен подпис.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

В член 56 от Гражданския процесуален закон се предвижда, наред с другото, че призовките до адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, управители на наследствено имущество, държавни институции и органи на местното самоуправление се изпращат по електронна поща. Съдът информира адвокатите за изпратени документи, включително и електронни документи, чрез онлайн системата. Нотариусите, съдебните изпълнители, управителите на наследствено имущество, държавните институции и органите на местното самоуправление се информират за изготвени от съда документи и за други документи в електронен формат по електронна поща, освен ако съответното лице не е уведомило съда, че има регистрация като потребител на онлайн системата. Ако страна по делото уведоми съда, че е съгласна да разменя съобщения със съда по електронен път и да бъде регистрирана като потребител на онлайн системата, съдебните документи се довеждат до знанието ѝ чрез онлайн системата. Ако съдът установи, че съществуват технически пречки за връчването на съдебни документи чрез онлайн системата, документите се доставят по друг начин, предвиден в Гражданския процесуален закон, като призовките се изпращат по електронна поща на адреса, предоставен от страната по делото. Призовките се изпращат по електронна поща на представители, чийто регистриран адрес на местопребиваване или адрес за кореспонденция са извън Латвия, а съдебните документи и други документи в електронен формат им се изпращат по електронна поща, освен ако не са посочили, че имат регистрация като потребител на онлайн системата.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съдебните разноски включват:

— държавна такса (valsts nodeva),

— административна такса (kancelejas nodeva),

— такси, свързани с разглеждането на делото.

Калкулатор на съдебните разноски:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

ДЪРЖАВНАТА ТАКСА

Съгласно член 34 от Гражданския процесуален закон на държавата се заплаща определена сума под формата на такса за всяка искова молба.

За искови молби по европейската процедура за искове с малък материален интерес се заплащат държавни такси, както е описано по-долу. За искове, които могат да бъдат оценени в парично изражение:

а) до 2 134 EUR, таксата е 15 % от размера на иска, но не по-малко от 70 EUR;

б) от 2 135 EUR до 7 114 EUR, таксата е 320 EUR плюс 4 % от размера на иска за сумата, надхвърляща 2 134 EUR.

Исковата молба по европейската процедура за искове с малък материален интерес трябва да бъде придружена от документ, удостоверяващ, че е платена държавната такса в съответствие с процедурата и в размера, предвиден в Гражданския процесуален закон.

Държавна съдебна такса (член 34 от Гражданския процесуален закон):

Съдебна такса (държавна такса):

Получател: Държавната хазна

Регистрационен № 90000050138

Банкова сметка № LV55TREL1060190911200

Банка на получателя: Държавната хазна

Код BIC: TRELLV22

Основание на плащането: данни на лицето или на делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: наименование и регистрационен номер. Ако плащането на държавна такса се извършва от името на друго лице, трябва да бъдат предоставени данните за това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: наименование и регистрационен номер.

АДМИНИСТРАТИВНАТА ТАКСА

Съгласно член 38 от Гражданския процесуален закон административна такса се заплаща:

— за издаване на заверено копие на документ по дадено дело, както и за издаване на дубликат на съдебно решение или определение,

— за издаване на декларация,

— за издаване на дубликат на заповед за изпълнение,

— за удостоверяване на влизането в сила на съдебно решение, ако то трябва да бъде представено пред институция в чужбина,

— за призоваване на свидетели.

Административна такса (член 38 от Гражданския процесуален закон):

Административна такса за съдебен орган:

Получател: Държавната хазна

Регистрационен № 90000050138

Банкова сметка № LV39TREL1060190911100

Банка на получателя: Държавната хазна

Код BIC: TRELLV22

Основание на плащането: данни на лицето или на делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: наименование и регистрационен номер. Ако плащането на административна такса се извършва от името на друго лице, трябва да бъдат предоставени данните за това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: наименование и регистрационен номер.

ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЛОТО

Съгласно член 39 от Гражданския процесуален закон таксите, свързани с разглеждането на делото, включват:

— суми, дължими на свидетели и вещи лица,

— разходи, произтичащи от разпит на свидетели или извършване на проверки на място,

— разходи, направени с цел установяване на местонахождението на ответника,

— разходи, свързани с принудителното изпълнение на съдебно решение,

— разходи за връчване, издаване и превод на призовки и други съдебни документи,

— разходите за публикуване на съобщения във вестниците,

— такси, свързани с обезпечаването на вземане.

Такси, свързани с разглеждането на делото (член 39 от Гражданския процесуален закон) — районни (градски) съдилища и окръжни съдилища

Получател: Администрация на съдилищата (Tiesu administrācija)

Регистрационен № 90001672316

Банкова сметка № LV51TREL2190458019000

Банка на получателя: Държавната хазна

Код BIC: TRELLV22

Основание на плащането: „21499“ и посочете данни на лицето или на делото: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: наименование и регистрационен номер. Ако плащането на такси, свързани с разглеждането на делото, се извършва от името на друго лице, трябва да бъдат предоставени данните за това лице: номер на делото (ако е известен); за физически лица: собствено име, фамилия и личен идентификационен номер; за юридически лица: наименование и регистрационен номер.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалби срещу съдебни решения трябва да се подават в съда, който е постановил решението. Жалби срещу решения на районни или градски съдилища следва да се подават в съответния окръжен съд.

ОКРЪЖЕН СЪД НА РИГА

Адрес: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Факс: 67088270

Тел.: 67088211, 67088262

Ел. поща: riga.apgabals@tiesas.lv

ОКРЪЖЕН СЪД НА КУРЗЕМЕ

Адрес: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Тел.: 63420059

Факс: 63423479, 63483187

Ел.поща: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

ОКРЪЖЕН СЪД НА ЛАТГАЛЕ

Адрес: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Тел.: 64625581

Факс: 64624033

Ел.поща: latgale.apgabals@tiesas.lv

ОКРЪЖЕН СЪД НА ВИДЗЕМЕ

Адрес: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Тел.: 642 32919

Факс: 642 31122

Ел.поща: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

ОКРЪЖЕН СЪД НА ВИДЗЕМЕ

Съдебна палата в Мадона

Адрес: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Тел.: 648 23579

Факс: 648 60691

Ел.поща: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

ОКРЪЖЕН СЪД НА ЗЕМГАЛЕ

Адрес: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Тел.: 63023508

Факс: 63023911

Ел.поща: zemgale.apgabals@tiesas.lv

ОКРЪЖЕН СЪД НА ЗЕМГАЛЕ

СЪДЕБНА ПАЛАТА В АЙЗКРАУКЛЕ

Адрес: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Тел.: 65128197

Факс: 65128119

Ел.поща: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес може да бъде обжалвано, когато:

1) първоинстанционният съд неправилно е приложил или тълкувал дадена материалноправна норма и това е довело до неправилно произнасяне по делото;

2) първоинстанционният съд е нарушил норма на процесуалното право и това е довело до неправилно произнасяне по делото;

3) първоинстанционният съд е направил неправилни фактически констатации или неправилно е преценил доказателствата, или е направил неправилна правна оценка на обстоятелствата по случая и това е довело до неправилно произнасяне по делото.

В жалба, предявена поради пороци на съдебното решение, трябва да бъде посочено и следното:

1) коя материалноправна норма е била приложена или тълкувана неправилно от първоинстанционния съд или коя норма на процесуалното право е нарушил той и по какъв начин това е повлияло върху произнасянето по делото;

2) кои от фактическите констатации, направени от първоинстанционния съд, са неправилни, кои доказателства са били преценени неправилно, от какво е видно, че правната оценка на обстоятелствата по делото е погрешна и по какъв начин това е повлияло върху произнасянето по делото.

Решение на първоинстанционен съд може да бъде обжалвано в рамките на 20 дни от постановяването му. Ако е издадено съкратено решение, срокът за обжалване започва да тече от датата, определена от съда за изготвяне на пълното решение. Ако решението бъде изготвено след посочената дата, срокът за обжалването му започва да тече от датата, на която действително е изготвено. В посочените по-горе случаи, когато съдебното решение се изпраща на страна в производство, намираща се в чужбина, жалба може да бъде внесена в рамките на 20 дни от издаването на копие от съдебното решение. В допълнение към горното, ако решението е било взето в закрито заседание при взаимна размяна на книжа, срокът за обжалване на съдебното решение започва да тече, считано от деня на изготвяне на съдебното решение.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Повторно разглеждане на делото във връзка с преразглеждане на съдебното решение може да бъде поискано от ответника на основание на член 18 от Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета чрез подаване на молба:

1) за преразглеждане на решение или определение на районен или градски съд — до съответния окръжен съд;

2) за преразглеждане на решение или определение на окръжен съд — до Върховния съд;

3) за преразглеждане на решение или определение на състав на Върховния съд — до отдела за граждански дела на Върховния съд;

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Латвийски.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Компетентни органи по принудителното изпълнение на съдебни решения:

Упълномощени съдебни изпълнители

Списъкът на упълномощените съдебни изпълнители е достъпен на адрес: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Компетентни органи по прилагането на член 23:

Окръжният или районният съд, в чийто съдебен район подлежи на изпълнение решението на чуждестранния съд — по молба на длъжника.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Последна актуализация: 25/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.