Искове с малък материален интерес

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Съгласно член 26 от Закона делата, свързани с европейската процедура за искове с малък материален интерес, се разглеждат от районните съдилища в съответствие с правилата за местна подсъдност, предвидени в Гражданския процесуален кодекс на Литва. Актуална информация за литовските съдилища и техните координати за връзка може да бъде намерена в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Процесуални документи може да се подават до съда пряко, по пощата или в електронен формат, като се използват електронни средства за комуникация (член 1751, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс). Процедурата за подаване на процесуални документи в съда и тяхното връчване на лица чрез електронни средства за комуникация („процедурата“) е одобрена със Заповед № 1R-332 на литовския министър на правосъдието от 13 декември 2012 г. Параграфи 3 и 4 от процедурата предвиждат, че за подаване на процесуални документи до съда чрез електронни средства за комуникация трябва да се използва подсистемата „Обществени електронни услуги“ (VEP) на литовската информационна система на съдилищата (LITEKO). Достъпът до профилите в подсистемата LITEKO VEP се осъществява чрез портала за електронни услуги на литовските съдилища: https://www.e.teismas.lt.

В съответствие с параграф 5 от процедурата лицата, които се свързват към профил в подсистемата LITEKO VEP, трябва да потвърдят своята самоличност. Това може да бъде извършено:

- чрез средствата, предоставени от националната информационна система, чрез която на лицата се предоставят институционални публични и административни електронни услуги в съответствие с предвидените в закона процедури;

- като се използват предоставени от съда данни за връзка, идентифициращи физическото лице.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Съгласно член 271 от Закона практическата помощ и информацията, посочени в член 11, параграф 1 от Регламента, се предоставят на страните в производството от органи, които предоставят първична гарантирана от държавата правна помощ. Член 15, параграф 1 от Закона за гарантираната от държавата правна помощ предвижда, че лицата, които желаят да получат първична правна помощ, трябва да се обърнат към изпълнителната институция на общината по декларираното им местожителство или, когато лицето няма декларирано местожителство, към изпълнителната институция на общината, в която живее лицето. Списъкът на органите, които предоставят първична правна помощ, може да бъде намерен на следния уебсайт: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Съгласно член 1751, параграф 9 от Гражданския процесуален кодекс съдилищата използват електронни средства за комуникация, за да връчват процесуални документи на адвокати, помощник-адвокати, съдебни изпълнители, помощник-съдебни изпълнители, нотариуси, държавни и общински предприятия, институции и организации, финансови институции, застрахователни и одиторски предприятия, съдебни експерти, синдици и управители по преструктуриране. Документи се връчват по електронен път и на лица, които са задължени съгласно законодателството или по силата на споразумение, сключено от управителя на информационната система на съдилищата, да получават процесуални документи по електронен път. Съдилищата използват електронни средства за комуникация, за да връчват процесуални документи на други лица, когато в съответствие с процедурата, предвидена в Гражданския процесуален кодекс, последните са изразили желание да получават процесуални документи по електронен път и са предоставили необходимите данни за контакт.

В съответствие с член 111, параграфи 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс във всеки от процесуалните документи на участник в дадено дело трябва да се посочват начините за връчване на процесуалните документи на участника. Тази разпоредба трябва да се прилага във връзка с член 13, параграф 3 от регламента.

В съответствие с параграф 22 от процедурата, когато процесуалните документи се връчват на дадено лице по електронен път, те се изпращат до профила на адресата в подсистемата LITEKO VEP. Участникът в производството получава уведомление за това в профила си в подсистемата LITEKO VEP и на предоставения електронен адрес. Профилите в подсистемата LITEKO VEP са достъпни чрез портала за електронни услуги на литовските съдилища:https://www.e.teismas.lt

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Съгласно член 1751, параграф 9 от Гражданския процесуален кодекс съдилищата използват електронни средства за комуникация, за да връчват процесуални документи на адвокати, помощник-адвокати, съдебни изпълнители, помощник-съдебни изпълнители, нотариуси, държавни и общински предприятия, институции и организации, финансови институции, застрахователни и одиторски предприятия, съдебни експерти, синдици и управители по преструктуриране. Документи се връчват по електронен път и на лица, които са задължени съгласно законодателството или по силата на споразумение, сключено от управителя на информационната система на съдилищата, да получават процесуални документи по електронен път. Съдилищата използват електронни средства за комуникация, за да връчват процесуални документи на други лица, когато в съответствие с процедурата, предвидена в Гражданския процесуален кодекс, последните са изразили желание да получават процесуални документи по електронен път и са предоставили необходимите данни за контакт.

В съответствие с член 111, параграфи 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс във всеки от процесуалните документи на участник в дадено дело трябва да се посочват начините за връчване на процесуалните документи на участника. Тази разпоредба трябва да се прилага във връзка с член 13, параграф 3 от регламента.

В съответствие с параграф 22 от процедурата, когато процесуалните документи се връчват на дадено лице по електронен път, те се изпращат до профила на адресата в подсистемата LITEKO VEP. Участникът в производството получава уведомление за това в профила си в подсистемата LITEKO VEP и на предоставения електронен адрес. Профилите в подсистемата LITEKO VEP са достъпни чрез портала за електронни услуги на литовските съдилища:https://www.e.teismas.lt

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

В съответствие с член 27 от Закона при европейските процедури за искове с малък материален интерес се начисляват съдебни такси, както е предвидено в член 80, параграф 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Съгласно член 80, параграф 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс съдебните такси, дължими за всеки иск по паричен спор, се изчисляват въз основа на размера на иска. В рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес се дължи съдебна такса в размер на 3 % от размера на иска, но не по-малко от 20 EUR.

Съдебните такси може да бъдат платени чрез банков превод по бюджетната сметка на Държавната данъчна инспекция. Цялата необходима актуална информация е предоставена на интернет страницата на Държавната данъчна инспекция: http://www.vmi.lt/.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

В съответствие с член 29 от Закона съдебните решения, издадени по европейската процедура за искове с малък материален интерес, може да бъдат оспорвани в производство по обжалване. Съгласно член 301, параграф 3 от Гражданския процесуален кодекс жалбите срещу решения на районните съдилища, които все още не са влезли в сила, се разглеждат от окръжните съдилища. Член 307, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс предвижда, че жалба може да бъде подадена в срок от тридесет дни от датата на постановяване на решението от първоинстанционния съд.

Актуална информация за литовските съдилища и техните координати за връзка може да бъде намерена в Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

В съответствие с член 30, параграф 1 от Закона съдебно решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, се преразглежда от съда, постановил решението, в случаите, посочени в член 18, параграф 1 от регламента.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Езикът, който се приема за целите на удостоверението по член 20, параграф 2 от регламента, е литовски.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

В съответствие с член 31, параграф 1 от Закона за изпълнително основание се счита съдебно решение, издадено по европейската процедура за искове с малък материален интерес и заверено чрез използване на стандартен формуляр Г, съдържащ се в приложение IV към регламента. Изпълнителните основания се привеждат в изпълнение от съдебните изпълнители в съответствие с процедурата, предвидена в част VI от Гражданския процесуален кодекс. Списъкът на съдебните изпълнители на Република Литва е достъпен на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители на Литва: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.