Искове с малък материален интерес

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Съдилищата, компетентни да постановяват посочените в регламента решения, са мировите съдилища (justices de paix).

Връзка към националния уебсайт: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Тел.: (+352) 475981-1
Факс: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Тел.: (+352) 808853-1
Факс: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Тел.: (+352) 530529

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Прието средство за комуникация в Люксембург са пощенските доставки.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Service d’accueil et d’information juridique (Служба „Прием и правна информация“) — Luxembourg
Cité Judiciaire
Bâtiment JP
L-2080 - Luxembourg
Тел.: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Служба „Прием и правна информация“) — Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Тел.: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Европейски център на потребителите)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Тел.: (+352) 268464 1

Факс: (+352) 26845761

Ел. поща: info@cecluxembourg.lu

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

В Люксембург съгласно процесуалните правила все още не са допустими електронни средства за връчване и комуникация и комуникацията се извършва по пощата.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Вж. буква г).

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

В Люксембург на компетентния съд не се заплащат съдебни такси по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

След постановяване на съдебното решение обаче се събират съдебни такси за принудителното изпълнение на решението въз основа на искане на спечелилата страна.

Тарифите на съдебните изпълнители се определят в наредба на Великия херцог от 24 януари 1991 г., със съответните ѝ изменения. Повече информация по този въпрос можете да намерите на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители във Великото херцогство Люксембург — Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/ .

Въз основа на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела единната фиксирана такса за връчването на документи от съдебен изпълнител (huissier de justice) е 138 EUR.

На съдебните изпълнители може да бъде платено и чрез банков превод.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Когато цената на иска не надвишава 2000 EUR, решенията на мировия съд са окончателни. Единственият възможен начин за обжалване е подаване на касационна жалба (pourvoi en cassation).

Ако цената на иска надвишава 2000,00 EUR, постановеното от мировия съд решение на първа инстанция може да бъде обжалвано с подаване на въззивна жалба (appel) до председателя на окръжния съд (tribunal d’arrondissement). Обжалването се извършва чрез подаване на жалба от самия жалбоподател или от неговия адвокат. Представителството от адвокат, имащ право да се явява пред висши инстанции (avocat à la cour), не е задължително. Срокът за подаване на жалбата е 40 дни от уведомяването за решението. Най-малко осем дни преди заседанието от деловодството на съда призовават страните да се явят в съда. Ако страните живеят в друга държава — членка на ЕС, съгласно член 167 от новия Граждански процесуален кодекс този‑срок се удължава заради разстоянието с още петнадесет дни. Процедурата пред председателя на окръжния съд е устна.

Касационна жалба може да се подава срещу окончателни решения на мировия съд и срещу решенията, постановени от председателя на окръжния съд като въззивна инстанция. Съдът, който разглежда касационните жалби, е Касационният съд (Cour de Cassation); представителството от адвокат, имащ право да се явява пред висши инстанции, е задължително.

Връзка към националния уебсайт: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement – Luxembourg
Bâtiments TL, CO, JT
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Тел.: (+352) 475981 -1

Tribunal d'arrondissement – Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. :  (+352) 803214-1
Fax : (+352) 807119

Cour de Cassation
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 - Luxembourg
Тел.: (+352) 475981-2369/(+352) 475981-2373

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Компетентен да се произнася по молбата за преразглеждане е председателят на мировия съд, който е постановил решението, или негов заместник.

Молбата за преразглеждане трябва да бъде подадена в писмен вид в деловодството на съда, който е постановил решението, или от ответника, или от негов упълномощен представител. Представителството от адвокат, имащ право да се явява пред висши инстанции, не е задължително и страните могат да се представляват сами или да бъдат подпомагани или представлявани от някое от лицата, посочени в член 106 от новия Граждански процесуален кодекс: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - стр. 21 и следващите.

Най-малко осем дни преди провеждане на заседанието, от деловодството на съда призовават страните да се явят в съда. Съгласно член 103 и член 167 от новия Граждански процесуален кодекс този срок се удължава, ако страните нямат местоживеене или обичайно пребиваване в Люксембург. Процедурата пред мировия съд е устна.

Връзка към националния уебсайт: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix – Luxembourg
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Luxembourg
Тел.: (+352) 475981-1
Факс: (+352) 465434

Justice de paix – Diekirch
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Тел.: (+352) 808853-1
Факс: (+352) 804190

Justice de paix – Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Тел.: (+352) 530529

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Люксембург приема френски и немски език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийски вече са преведени.

1) Във Великото херцогство Люксембург съдебните решения се изпълняват от съдебни изпълнители (huissiers de justice).

Данните за контакт със съдебните изпълнители можете да намерите на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители във Великото херцогство Люксембург — Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg: http://www.huissier.lu/.

2) За целите на член 23 от Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, компетентният орган е председателят на окръжния съд.

Последна актуализация: 05/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.