Искове с малък материален интерес

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Трибуналите, компетентни да издават решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес, са Трибуналът за искове с малък материален интерес (Малта) и Трибуналът за искове с малък материален интерес (Гозо).

Данните за контакт на тези трибунали са:

Трибунал за искове с малък материален интерес (Малта)

Телефон: 00356 25902000

Ел. поща: courts.justice@gov.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Малта

Трибунал за искове с малък материален интерес (Гозо)

Телефон: 00356 22156650

Ел. поща: gozocourts@mgoz@gov.mt

Адрес: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria, VCT1821, Gozo.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Приетите средства за комуникация са следните: лично в секретариата на Трибунала, по пощата, по факс или ел. поща.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Ако искът се предявява от потребител срещу лице, занимаващо се с търговска дейност, органът, предоставящ практическа помощ, е ECC-Net Malta — European Consumer Centre Malta (Европейски потребителски център, Малта).

Адресът на ECC-Net Malta е:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Малта.

Адрес на ел. поща: ecc.malta@gov.mt.

Ако искът се предявява от лице, занимаващо се с търговска дейност, срещу друго лице, занимаващо се с търговска дейност, практическа помощ се предоставя от Malta Enterprise.

Адресът на Malta Enterprise е:

Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Малта.

Адрес на ел. поща: info@maltaenterprise.com.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Процесуалното законодателство на Малта не предвижда използването на електронни методи като средство за връчване. Използването на електронни средства с цел връчване не може да бъде предвиждано, нито е допустимо.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Няма лица и специалисти, носещи такова задължение.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Таксите са следните: 40 евро за подаване на формуляр А и 7,20 евро за всяко уведомление, връчено на ответниците. Ако се използва формуляр В, таксата е 25 евро и 7,20 евро за всяко уведомление/връчване. Допустимият начин на плащане във връзка с член 15а е чрез банков превод.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалбите се подават пред Апелативния съд (нисшестояща компетентност) в Малта, когато се обжалват решения на Трибунала за искове с малък материален интерес в Малта, а когато се обжалват решения на Трибунала за искове с малък материален интерес в Гозо, жалбите се подават пред Апелативния съд (нисшестояща компетентност) в Гозо.

Съгласно член 8 от глава 380 от Законите на Малта жалба може да се подаде с молба в срок от двадесет дни от датата на решението. Член 8, параграф 2 посочва, че независимо от цената на иска жалба може да се подаде винаги в следните случаи:

а) по всеки въпрос, отнасящ се до компетентността на Трибунала;

б) по всеки въпрос относно погасителната давност;

в) при всеки случай на неспазване на разпоредбите на член 7, параграф 2 от глава 380. Този член гласи, че Трибуналът следва да спре разглежданото от него производство, ако има опит срещу иска да бъде упражнена съдебна защита, свързана с въпрос, който е извън компетентността на Трибунала, и/или пред компетентен съд има висящо производство, чийто изход би се отразил на иска, разглеждан от Трибунала;

г) когато Трибуналът е нарушил правилата за безпристрастност и равнопоставеност и това действие е накърнило правата на жалбоподателя.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Заявления за преразглеждане съгласно член 18 от Регламента се подават до Трибунала за искове с малък материален интерес в Малта или в Гозо.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Приеманият език е малтийски.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Органите, компетентни по отношение на изпълнението на решенията, са Съдът на магистратите (Малта) и Съдът на магистратите (Гозо), в зависимост от местопребиваването на лицето, срещу което се изпълнява решение.

Последна актуализация: 13/12/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.