Искове с малък материален интерес

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Трибуналите, компетентни да издават решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес, са Трибуналът за искове с малък материален интерес (Малта) и Трибуналът за искове с малък материален интерес (Гозо).

Данните за контакт на тези трибунали са:

Трибунал за искове с малък материален интерес (Малта)

Телефон: 00356 25902000

Ел. поща: courts.justice@gov.mt

Адрес: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Малта

Трибунал за искове с малък материален интерес (Гозо)

Телефон: 00356 22156650

Ел. поща: gozocourts@mgoz@gov.mt

Адрес: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria, VCT1821, Gozo.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Приетите средства за комуникация са следните: лично в секретариата на Трибунала, по пощата, по факс или ел. поща.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Ако искът се предявява от потребител срещу лице, занимаващо се с търговска дейност, органът, предоставящ практическа помощ, е ECC-Net Malta — European Consumer Centre Malta (Европейски потребителски център, Малта).

Адресът на ECC-Net Malta е:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Малта.

Адрес на ел. поща: ecc.malta@gov.mt.

Ако искът се предявява от лице, занимаващо се с търговска дейност, срещу друго лице, занимаващо се с търговска дейност, практическа помощ се предоставя от Malta Enterprise.

Адресът на Malta Enterprise е:

Malta Enterprise Corporation, Gwardamangia Hill, Pieta', MEC0001, Малта.

Адрес на ел. поща: info@maltaenterprise.com.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Процесуалното законодателство на Малта не предвижда използването на електронни методи като средство за връчване. Използването на електронни средства с цел връчване не може да бъде предвиждано, нито е допустимо.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Няма лица и специалисти, носещи такова задължение.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Таксите са следните: 40 евро за подаване на формуляр А и 7,20 евро за всяко уведомление, връчено на ответниците. Ако се използва формуляр В, таксата е 25 евро и 7,20 евро за всяко уведомление/връчване. Допустимият начин на плащане във връзка с член 15а е чрез банков превод.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалбите се подават пред Апелативния съд (нисшестояща компетентност) в Малта, когато се обжалват решения на Трибунала за искове с малък материален интерес в Малта, а когато се обжалват решения на Трибунала за искове с малък материален интерес в Гозо, жалбите се подават пред Апелативния съд (нисшестояща компетентност) в Гозо.

Съгласно член 8 от глава 380 от Законите на Малта жалба може да се подаде с молба в срок от двадесет дни от датата на решението. Член 8, параграф 2 посочва, че независимо от цената на иска жалба може да се подаде винаги в следните случаи:

а) по всеки въпрос, отнасящ се до компетентността на Трибунала;

б) по всеки въпрос относно погасителната давност;

в) при всеки случай на неспазване на разпоредбите на член 7, параграф 2 от глава 380. Този член гласи, че Трибуналът следва да спре разглежданото от него производство, ако има опит срещу иска да бъде упражнена съдебна защита, свързана с въпрос, който е извън компетентността на Трибунала, и/или пред компетентен съд има висящо производство, чийто изход би се отразил на иска, разглеждан от Трибунала;

г) когато Трибуналът е нарушил правилата за безпристрастност и равнопоставеност и това действие е накърнило правата на жалбоподателя.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Заявления за преразглеждане съгласно член 18 от Регламента се подават до Трибунала за искове с малък материален интерес в Малта или в Гозо.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Приеманият език е малтийски.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Органите, компетентни по отношение на изпълнението на решенията, са Съдът на магистратите (Малта) и Съдът на магистратите (Гозо), в зависимост от местопребиваването на лицето, срещу което се изпълнява решение.

Последна актуализация: 04/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.