Искове с малък материален интерес

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Делата, отнасящи се до европейската процедура за искове с малък материален интерес, се разглеждат и решават от съдиите в районните отделения към окръжните съдилища (kantonrechter).

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Съгласно посоченото в член 33 от Гражданския процесуален кодекс исковите формуляри могат да се подават по електронен път, при условие че това е позволено от процесуалните правила на съда. Понастоящем никое от съдилищата не допуска формулярите да се подават по електронен път. Формулярите могат да се подават само по следните начини:

  • по пощата;
  • чрез подаването им в деловодството на съда.

Във връзка със законодателството относно опростяването и цифровизацията на процесуалното право, което все още е в процес на изготвяне (включително нов член 33 от Гражданския процесуален кодекс), в закона за прилагането са включени правила относно подаването на документи по електронен път. Тези правила ще влязат в сила вероятно на по-късен етап.

Новият член 30c от Гражданския процесуален кодекс гласи, че производството трябва да бъде образувано по електронен път. Съгласно член 30c, параграф 4 физически лица и сдружения, за чието учредяване не се изисква нотариално заверен документ, не са задължени да подават документите си по електронен път, освен ако не са представлявани от трета страна, предоставяща професионална правна помощ.

Към момента не е възможно директно подаване по електронен път на документи за образуване на производства от друга държава членка. Заинтересовани страни от други държави членки, които имат професионален представител в Нидерландия, ще могат да подават документи по електронен път. Чуждестранни заинтересовани страни, които нямат процесуален представител и желаят да инициират производство, трябва да подават документите на хартиен носител.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Практическа помощ може да се предоставя от Бюрото за правни услуги (Juridisch Loket), и по-специално от Европейския потребителски информационен център, който се помещава в Бюрото за правни услуги.

Вж. https://www.eccnederland.nl и https://www.juridischloket.nl.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Връчването съгласно член 13, параграф 1 от регламента и размяната на писмени съобщения съгласно член 13, параграф 2 от регламента се осъществяват в съответствие с член 30е от Гражданския процесуален кодекс. След влизането в сила на посоченото по-горе законодателство Нидерландия ще се основава на предположението, че производството е образувано по електронен път.

Съгласно член 30e от Гражданския процесуален кодекс други документи, чието подаване не се изисква изрично, както и други съобщения между съда и страните ще бъдат предавани по електронен път, освен ако не се прилага член 30c, параграф 5. Съгласно член 30c, параграф 5 страните, които не са задължени да изпращат документи по електронен път и не го правят, изпращат документите на хартиен носител.

Съгласно законодателството относно опростяването и цифровизацията на процесуалното право все още не е технически възможно страните, чието местопребиваване е в друга държава членка, да подават документи директно (вж. буква б) по-горе) и да ги изпращат чрез цифровата система на съдилищата. Нито чуждестранните дружества, нито физическите лица са задължени да подават документи по електронен път. Когато заинтересована страна от друга държава членка има процесуален представител в Нидерландия, производствата ще се провеждат по електронен път, като съответно съдът може да връчи документите, посочени в член 13, параграф 1, по електронен път.

В случай че страните не са задължени да подават документи по електронен път и нямат процесуален представител, връчването ще се извършва по пощата.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Вж. информацията посочена в буква г).

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Съдебни такси се дължат единствено от лицата, завеждащи искове в районните отделения към окръжните съдилища. Ответниците не трябва да заплащат съдебни такси. Що се отнася до размера на съдебните такси, когато е уместно, в Нидерландия се прави разграничение между:

  • искове на стойност по-малка от 500 EUR или за неопределена сума, и
  • искове на стойност между 500 EUR и 12 500 EUR.

Има три фиксирани такси. Коя такса ще се прилага, зависи от това, дали ищецът е юридическо лице, физическо лице или физическо лице с ограничени финансови възможности.

За таксите вж. www.rechtspraak.nl.

Плащания от разстояние към нидерландските съдилища могат да бъдат извършени чрез банков превод. Данните за банковата сметка на съда се посочват в отчета за таксите (griffienota), изпратен от служител на съда. Съдебните такси следва да се превеждат по тази сметка.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Съгласно националните норми в случай на европейски иск с малък материален интерес, включващ суми в размер на 1 750 EUR или повече, жалби срещу решения, постановени от съдия от районното отделение към окръжния съд, могат да бъдат подадени в апелативния съд (gerechtshof). Срокът за подаване на жалбата е 30 дни, считано от датата на постановяване на решението.

За информация относно съдилищата в Нидерландия вж.: https://www.rechtspraak.nl.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Ответниците могат да подадат до районното отделение към окръжния съд, постановил решението по европейската процедура за искове с малък материален интерес, молба за преразглеждане на решението, позоваващата се на член 18, параграф 1 от регламента. Молбата трябва да бъде подадена в 30-дневен срок, който е посочен в член 18, параграф 2.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Удостоверения по смисъла на член 20, параграф 2 от регламента, издадени от съд в друга държава членка, трябва да бъдат изготвени или преведени на нидерландски език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Органите, отговорни за изпълнението на решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес, са нидерландските съдебни изпълнители.

Относно органите, отговорни за прилагането на член 23 от Регламент (ЕО) № 861/2007, вж. член 8 от Закона за прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Член 8 от Закона за прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес:

В случай на молби за изпълнение на съдебни решения, както е упоменато в член 22 и член 23 от регламента, се прилага член 438 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 438 от Гражданския процесуален кодекс

1. Съдебни спорове, възникнали във връзка с изпълнението, се разглеждат в окръжния съд (rechtbank), който е компетентен по общия ред, или в чиято териториална компетентност следва да се наложи запор, където се намират една или повече от запорираните вещи или ще бъде извършено изпълнението.

2. За да бъде постановена временна мярка, пред съдията, който разглежда молбите за временни мерки ( voorzieningsrechter), може да бъде образувано временно производство (kort geding)в съда, компетентен съгласно параграф 1. Без да се накърняват останалите му правомощия, съдът, който разглежда заявления за временни мерки, ако е необходимо, може да спре изпълнението за определен период от време или докато бъде взето окончателно решение по спора, или да реши, че изпълнението може да се осъществи или да бъде продължено само ако се предостави гаранция. Съдията може да отмени запора със или без предоставена гаранция. По време на изпълнението той може да нареди коригирането на незавършени формалности, като постанови кои от тях трябва да бъдат извършени отново и кой ще понесе свързаните с това разходи. Съдията може да разпореди, че всяка присъединила се към делото трета страна трябва да даде съгласието си за продължаване на изпълнението или да сътрудничи за процедурата, със или без предоставена гаранция от страната, която иска изпълнението.

3. Ако по делото не може да бъде образувано временно производство, съдията, който разглежда молбата, вместо да я отхвърли и при искане от страна на ищеца, може да отнесе въпроса за разглеждане пред окръжния съд, като посочи датата за това. Ответник, който не се яви на въпросната дата и който не е представляван в съда от адвоката си, се обявява за „неявил се“, ако е бил призован да присъства на съдебното производство на посочената дата, при надлежно спазване на срока, определен за призоваване, или срока, определен от компетентния за временните мерки съдия по искане на ищеца.

4. Ако до съдебния изпълнител, отговорен за изпълнението, е отправено възражение, което изисква приемането на незабавна временна мярка, той може да се яви пред компетентния за временните мерки съдия с доклада, който е изготвил по този въпрос, и да поиска приемането на временна мярка за вземане на решение между участващите страни. Компетентният по временните мерки съдия спира съдебното производство, докато страните бъдат призовани, освен ако поради същността на възражението той не счете, че е необходимо постановяването на незабавно решение. На съдебния изпълнител, който упражнява своите правомощия без съгласието на страната, която иска изпълнението, може да бъде наредено да изплати разноските, ако се окаже, че неговите действия са били необосновани.

5. Обжалване на изпълнението от трета страна е възможно при призоваване както на страната, която иска изпълнението, така и на страната, срещу която се иска изпълнението.

Параграфи 3 и 5 ще бъдат изменени, за да се вземе предвид законодателството относно опростяването и цифровизацията на процесуалното право, което все още е в процес на изготвяне.

3. Ако по делото не може да бъде образувано временно производство, съдията, който разглежда молбата, вместо да я отхвърли и при искане от страна на ищеца, може да отнесе въпроса за разглеждане пред окръжния съд. Съдът, до когото е отнесен въпросът, определя незабавно датата за следващото процесуално действие. Ответник, който не се яви на тази дата и който не е представляван в съда от адвоката си, се обявява за „неявил се“ само ако е бил призован да присъства на съдебното производство на тази дата, при надлежно спазване на срока, определен за призоваване, или срока, определен от компетентния за временните мерки съдия по искане на ищеца.

5. Обжалване на изпълнението от трета страна е възможно чрез призоваване както на ищеца, така и на страната, срещу която се иска изпълнение.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.