В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Искове с малък материален интерес

Северна Ирландия

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Северна Ирландия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Окръжният съд е компетентният съд за постановяване на решение по европейската процедура за искове с малък материален интерес в Северна Ирландия. Процедурата ще се разглежда от районен съдия.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Средството за комуникация, което се приема от съдилищата в Северна Ирландия за целите на откриването на европейската процедура за искове с малък материален интерес, е препоръчана пратка с предимство.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) ще предоставя практическа помощ в съответствие с член 11, но не може да предлага правни съвети по Регламента.

Бюрото за граждански консултации или други действащи в Северна Ирландия консултантски центрове за потребители също може да са в състояние да предоставят практическа помощ. Допълнителна помощ може да бъде предоставена от солиситър. Правното общество на Северна Ирландия (Law Society for Northern Ireland) може да предостави координати за връзка на местни солиситъри.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

В Северна Ирландия електронните услуги и съобщения не са технически достъпни и допустими съгласно процесуалните правила. Средството за комуникация е препоръчана пратка с предимство.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

За никое лице в Северна Ирландия няма да има задължение да приеме връчване чрез електронни средства.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Понастоящем в Северна Ирландия не се събират съдебни такси по отношение на европейската процедура за искове с малък материален интерес. Това положение обаче е в процес на преразглеждане.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

В Северна Ирландия няма възможност за обжалване на заповед, издадена по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Молбата следва да се подаде пред съда, постановил решението. Окръжният съд е компетентният да извърши такова преразглеждане съд в Северна Ирландия.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Официалният език, който се приема съгласно член 21а, параграф 1, е английски.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Компетентните органи за целите на прилагането на член 23 са Службата за изпълнение на съдебните решения (Enforcement of Judgments Office) и съдията, оглавяващ Службата (Master, Enforcement of Judgments). Аналогично на положението по националната процедура за искове с малък материален интерес, отговорността за осигуряване на изпълнението на съдебната заповед се носи от спечелилата страна по европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Последна актуализация: 23/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.