Искове с малък материален интерес

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Районни съдилища (sądy rejonowe) или окръжни съдилища (sądy okręgowe).

По принцип компетентен е районният съд (на първа инстанция). Окръжният съд обаче е компетентен (на първа инстанция) по въпроси, които поради своето естество попадат в материалноправната компетентност на окръжните съдилища, независимо от стойността на иска. Сред тях са например имуществените искове във връзка със защита на авторско право.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Писмени становища на хартиен носител.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Служби за обслужване на клиенти (Biura Obsługi Interesantów) към районните и окръжните съдилища.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Методите за електронна комуникация не са разрешени.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Няма такова задължение.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

За подаване на молби по дела, разглеждани в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес, се начислява такса в размер на 100 PLN. Същата такса се начислява и за обжалвания.

Съдебните такси по граждански дела могат да бъдат платени по банков път на текущата сметка на компетентния съд (информация за сметката може да бъде получена директно от съда или от уебсайта на съда, или от уебсайта на Министерството на правосъдието), директно в службата за плащане на съда или под формата на съдебни таксови марки, които могат да бъдат закупени от службата за плащане на съда.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Когато възникнат обстоятелствата по член 7, параграф 2 от Регламента, компетентният съд постановява своето решение, което може да се обжалва от засегнатата страна пред второинстанционния съд (напр. решения на районния съд се обжалват пред окръжния съд, а решения на окръжния съд се обжалват пред апелативния съд). Жалбите трябва да се подават до съда, който е постановил обжалваното решение, в двуседмичен срок от връчването на решението с мотивите към него на жалбоподателя. Ако засегнатата страна не желае да ѝ бъде връчено решението с мотивите в едноседмичен срок от постановяването на решението (или в случай на решение, постановено в закрито заседание, в едноседмичен срок от получаването на решението), срокът за подаване на жалбата започва да тече от момента на изтичане на крайния срок за подаване на такова искане (член 316, параграф 1, член 367, параграф 1 и член 367, параграф 2 във връзка с член 369 и член 50526 от Гражданския процесуален кодекс). Когато възникнат обстоятелствата по член 7, параграф 3 от Регламента, съдът постановява неприсъствено решение. Ответникът може да подаде възражение срещу неприсъственото съдебно решение пред съда, който е постановил същото това решение. В случай че резултатът е неблагоприятен, жалбоподателят има право да подаде жалба по общия ред (член 339, параграф 1, член 342 и член 344, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Молба за отмяна на съдебно решение (член 50527a от Гражданския процесуален кодекс). Компетентен да разгледа тази молба е съдът, постановил решението.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Полски език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съдебните изпълнители (komornicy) са компетентните органи за изпълнението на съдебни решения, постановени в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес. Жалби срещу действия, предприети от съдебните изпълнители, могат да бъдат подадени пред компетентния районен съд. Правно основание: Член 767, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Молбите за отказ за изпълнение на решения трябва да бъдат подадени в окръжния съд, компетентен по местоживеенето или седалището на длъжника, или, при липса на такъв съд — в окръжния съд, в чиято компетентност изпълнението предстои да бъде извършено или се извършва.

Органът, отговорен за изпълнение на мерките по член 23 от Регламента, е компетентният районен съд. Правно основание: Член 115320, параграфи 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс (за изпълнение, извършвано в Полша въз основа на решение, постановено в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес в друга държава — членка на ЕС) или член 8202 от Гражданския процесуален кодекс (за изпълнение, извършвано в Полша въз основа на изпълнително основание под формата на съдебно решение, постановено от полски съд в рамките на европейската процедура за искове с малък материален интерес и съдържащо декларация за изпълняемост).

Последна актуализация: 04/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.