Искове с малък материален интерес

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Местните граждански съдилища и съдилищата с обща компетентност.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Препоръчана поща, факс и електронно предаване на данни.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

DGAJ — Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Допускат се следните средства за комуникация:

  • Електронна комуникация чрез ИТ системата, която подпомага работата на съдилищата, URL https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, когато страните са посочили процесуални представители. За тази цел процесуалният представител на дадена страна трябва първо да подаде молба за регистрация до органа, който отговаря за управлението на достъпа до ИТ системата (член 132, алинеи 1 и 3, член 247 и член 248 от Гражданския процесуален кодекс и членове 3, 5, 25 и 26 от Министерска заповед за изпълнение (Portaria) № 280/2013 от 26 август 2013 г.).
  • Комуникация чрез препоръчано писмо, адресирано до местоживеенето или седалището на страната или до адрес, избран за целите на уведомяването, ако страната не е посочила процесуален представител (член 249 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Процесуални представители, съдии, прокурори и съдебни служители, чрез ИТ системата, която подпомага работата на съдилищата (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (член 3 и член 5 от Министерска заповед за изпълнение № 280/2013 от 26 август 2013 г.).

Когато става въпрос за процесуални представители, те трябва първо да подадат молба за регистрация до органа, който отговаря за управлението на достъпа до ИТ системата. Следва да се отбележи, че със системата се удостоверява датата, на която е извършено връчването, и се предполага, че то е било направено на третия ден след изготвяне на документа или, алтернативно, на първия работен след това (член 247 и член 248 от Гражданския процесуален кодекс).

Ако страната не е посочила процесуален представител, съобщенията се изпращат с препоръчано писмо, адресирано до жилището или седалището на страната или до адрес, избран за получаване на съобщенията. Предполага се, че съобщението е връчено на третия ден след датата на регистрация или, алтернативно, на първия работен ден след това (член 249, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

• В случаите, когато цената на иска не надвишава 2000,00 EUR: 102 EUR (1 разчетна единица).

• В случаите, когато цената на иска е над 2000,00 EUR, но не повече от 5000,00 EUR: 204 EUR (2 разчетни единици).

Ако делото е особено сложно, съдията може да реши да се приложат следните разноски:

• когато цената на иска не надвишава 2000,00 EUR: 153 EUR (1,5 разчетни единици);

• когато цената на иска надвишава 2000,00 EUR, но е не повече от 5000,00 EUR: 306 EUR (3 разчетни единици).

(Член 6, алинеи 1 и 5 от Наредбата за процесуалните разноски, приета със Законодателен указ № 34/2008 от 26 февруари 2008 г., с последните изменения).

Ако съгласно член 17, алинея 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1896/2006 в рамките на процедурата за европейска заповед за плащане ответникът внесе възражение и производството продължи, сумата, платена във връзка с процедурата, се намалява с размера на сумата за процесуалните разноски, дължими за европейската процедура за искове с малък материален интерес, когато става въпрос за ищеца.

Намаляването може да бъде в размер на 102 EUR (1 разчетна единица) или 153 EUR (1,5 разчетни единици). (Член 7, параграф 6 от Наредбата за процесуалните разноски, приета със Законодателен указ № 34/2008 от 26 февруари 2008 г., с последните изменения).

Ако бъде предявен насрещен иск — при което цените на двата иска се сумират за целите на изчисляването на съдебната такса, като в някои случаи това може да доведе до обща цена, достигаща 10 000,00 EUR — разноските за делата с обща цена на исковете между 8 000,01 EUR и 10 000,00 EUR ще възлизат на 3 разчетни единици (306,00 EUR) или 4,5 разчетни единици (459,00 EUR) за особено сложни дела. Следва да се отбележи, че по дела, чиято цена на иска е между 5 000,01 EUR и 8 000,00 EUR таксата остава 2 разчетни единици (204,00 EUR) или 3 разчетни единици (306,00 EUR) за особено сложни дела (член 11 от Наредбата за процесуалните разноски, приета със Законодателен указ № 34/2008 от 26 февруари 2008 г., с последните изменения, във връзка с член 145, алинея 5, член 530, алинея 2, член 299, алинеи 1 и 2 и член 297, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Приетият начин на плащане е чрез банков превод.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалба се допуска само в случаите, предвидени в член 629, алинея 2 или член 696 от Гражданския процесуален кодекс.

Поради това, съгласно член 629, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс независимо от стойността на делото и от загубата, понесена от загубилата страна, жалбата винаги е допустима:

а) на основание на нарушаване на правилата за международната компетентност, правилата за предметната компетентност или йерархичната компетентност или когато има противоречие с окончателно съдебно решение;

б) срещу решения по отношение на стойността по делото или свързани суми на основание, че стойността надвишава прага, до който е компетентен съдът, в който е било заведено делото;

в) срещу решения в същата законодателна област и по същия основен правен въпрос, които противоречат на единната съдебна практика на Върховния съд;

г) срещу решение на апелативен съд, което противоречи на друго решение на същия или на друг апелативен съд в същата законодателна област и по същия основен правен въпрос и срещу което не може да бъде подадена обикновена жалба по причини, различни от прага, до който е компетентен съдът, освен ако решението е било постановено с посочване на единната съдебна практика, която отговаря на него.

Съгласно член 696 от Гражданския процесуален кодекс окончателно решение може да бъде преразглеждано само когато:

а) друго окончателно решение е доказало, че решението е резултат от нарушение, допуснато от съдията при изпълнението на неговите задължения;

б) се установи, че дадени документни доказателства, официални свидетелски показания пред съда или изявления от страна на експерт или арбитър са фалшиви, като във всеки от тези случаи може да са били определящ фактор за решението, което предстои да бъде преразгледано, и този въпрос не е бил обсъждан по време на производството, в рамките на което е постановено решението;

в) бъде представен документ, за който страната не е знаела или от който не е можела да се възползва по време на производството, в рамките на което е постановено решението, което предстои да бъде преразгледано, и това само по себе си е достатъчно, за да се промени решението в полза на загубилата страна;

г) признанието, оттеглянето или споразумението, на което се основава решението, е недействително или може да бъде обявено за недействително;

д) делото и изпълнението са проведени неприсъствено, т.е. без каквото и да било участие на ответника, и се докаже, че не е била издадена никаква призовка или че издадената призовка е недействителна;

е) то е несъвместимо с окончателното решение на международен апелативен орган, което е обвързващо за Португалия;

ж) спорът е базиран на действие, което е симулирано от страните, и съдът, който не е установил измамата, не е използвал правомощията, дадени му от член 612.

Съгласно член 683, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс срокът за подаване на жалба е 30 дни от връчването на решението.

Съгласно член 697, алинеи 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс извънредна жалба за преразглеждане не може да бъде подадена, ако от постановяване на окончателното решение са изминали повече от пет години. Срокът за подаване на такава жалба е 60 дни, считано от:

i. датата на постановяване на окончателното решение, на което се основава преразглеждането, в случай по член 696, буква а);

ii. датата на която, решението, на което се основава преразглеждането, е станало окончателно в случай по член 696, буква е);

iii. момента на получаване на документа от жалбоподателя или от момента на уведомяването му за обстоятелството, на което се основава преразглеждането, що се отнася до други случаи;

iv. в случай по член 696, буква ж) срокът за подаване на жалбата е две години, считано от момента на уведомяване на жалбоподателя за решението, без да се засяга посоченият по-горе пет годишен срок.

Съдилищата с компетентност да се произнасят по такъв вид жалба са Tribunais de Relação (апелативните съдилища) при обстоятелствата, посочени в член 629, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс, и съдилищата, които са постановили решението, което предстои да бъде преразгледано, както е посочено в буква а), при обстоятелствата, посочени в член 696 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Жалбата се подава в съда, който е постановил решението, което предстои да бъде преразгледано, и жалбоподателят трябва да представи фактите, които са основание за жалбата. При подаване на жалбата жалбоподателят трябва да представи удостоверение относно решението или документа, въз основа на който се основава искането (член 697, алинея 1 и член 698 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдилищата, компетентни да се произнасят по жалбата, са съдилищата, които са постановили решението, което предстои да бъде преразгледано, както е посочено в буква а).

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Английски, френски и испански език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Компетентни по отношение на изпълнението са juízos de execução (съдилищата по изпълнението). Ако не са налице съдилища по изпълнението, компетентни са местните граждански съдилища и съдилищата с обща компетентност.

За изпълнение на решения, постановени от португалските съдилища, искането за изпълнение се внася в рамките на производството, в което е постановено решението (член 85, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Впоследствие искането за изпълнение, придружаващите го документи и копието от решението се изпращат незабавно на компетентния съд по изпълнението, ако съществува такъв (член 85, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Ако решението е постановено в друга държава членка, компетентният съд е съдът по местоживеене на ответника (член 90 от Гражданския процесуален кодекс).

Последна актуализация: 20/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.