Искове с малък материален интерес

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Съдилищата, компетентни да разглеждат искове с малък материален интерес, са съдилищата от първа инстанция. Решенията им подлежат на обжалване само пред трибунал в срок от 30 дни от постановяването на решението. Вж. член 2 от дял I10 от Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, одобрено със Закон № 191/2007, с измененията към него.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

 • Съгласно процедурата по общия ред, предвидена в член 148, алинея 2 от ГПК, молбата, подадена до съда лично или чрез представител, може да бъде в електронен формат, ако са изпълнени предвидените в закона условия (тази разпоредба се прилага също така по целесъобразност в случаите, в които съгласно ГПК се изисква изявленията, становищата или заключенията на страните или другите процесуални документи да се подават до съда в писмена форма — член 148, алинея 3 от ГПК).
 • Според процедурата по общия ред, предвидена в член 199, алинея 1 от ГПК, исковата молба (cererea de chemare în judecată), подадена лично или чрез представител, по пощата, по куриер, по факс или сканирана и изпратена по електронната поща или като електронен документ, се регистрира и ѝ се поставя печат с датата на получаване.
 • Моля имайте предвид, че при специалната процедура за искове с малък материален интерес (приложима по вътрешни спорове) ищецът започва производство, като попълва формуляр на молба и го подава или изпраща до компетентния съд по пощата или по друг начин, който позволява да се потвърди получаването (член 1029, алинея 1 от ГПК).

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Съгласно член 11, параграф 1 от изменения Регламент (ЕО) № 861/2007 на всеки три месеца адвокатите, определени за тази цел на ротационен принцип, предоставят практическа помощ при попълването на формуляра на молба, като част от предоставяната от всяка адвокатска колегия съдебна помощ. Списъкът на определените за тази цел адвокати и техните координати за връзка могат да бъдат намерени на уебсайта на Националния съюз на румънските адвокатски колегии и на този на всяко сдружение, а също така се съобщават на всеки съд, за да бъдат обявени в техните помещения и на съдебния портал. Адвокатът има право на хонорар за предоставената практическа помощ, който се определя в сключения в съответствие със закона протокол за определяне на възнагражденията, дължими на адвокатите за предоставянето на извънсъдебни услуги и услуги за правна помощ. Адвокатът няма право да получава от подпомаганото лице заплащане или друго възнаграждение под каквато и да е форма. Вж. член 1 от дял I10 от Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, одобрено със Закон № 191/2007, с измененията към него.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

 • Член 154, алинеи 6 и 61 от ГПК

Призовките и другите процесуални документи могат да се връчват от секретаря на съда и по факс, електронна поща или по друг начин, който осигурява предаване на съдържанието на документа и обратна разписка, когато съответната страна е посочила на съда своите координати за връзка за тази цел. Връчването на процесуални документи се придружава от разширен електронен подпис на съда, който заменя печата на съда и подписа на секретаря на съдебното заседание като задължителни обозначения върху призовката. Всеки съд разполага с единен разширен електронен подпис за призовки и процесуални документи. Призовките и другите процесуални документи се считат за връчени, когато е получено съобщение от използваната система, че са пристигнали до получателя съгласно предоставената от него информация.

 • Член 205, алинея 2, буква а) от ГПК

Отговорът включва: името и фамилията, личния идентификационен номер, постоянния или настоящия адрес на ответника, а за юридическите лица — наименованието и седалището, и където е уместно — регистрационния номер или данъчния идентификационен номер, номера на вписване в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица, и номера на банковата сметка, ако ответникът вече не го е посочил в исковата молба. Прилагат се съответно разпоредбите на член 148, алинея 1, изречение второ. Ако ответникът живее в чужбина, в отговора следва да се посочи също и адрес в Румъния, до който да се изпращат всички съобщения, свързани с производството.

 • Член 194, буква а) от ГПК

Исковата молба включва:

а) името и фамилията, постоянния или настоящия адрес на страните, а при юридическите лица — тяхното наименование и седалище. Тя следва да включва също така личния идентификационен номер или данъчния идентификационен номер, номера на вписване в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица, както и номера на банковата сметка на ищеца и на ответника, ако страните притежават или са им били определени такива идентификатори в съответствие със закона, доколкото те са известни на ищеца. Прилагат се съответно разпоредбите на член 148, алинея 1, изречение второ. Ако ищецът живее в чужбина, той следва да посочи също и адрес в Румъния, до който да се изпращат всички съобщения, свързани с производството.

 • Член 148, алинея 1—3 от ГПК

(1) Всички молби, адресирани до съдилищата, трябва да са в писмена форма и да включват наименованието на съда, до който са отправени, името и фамилията, постоянния или настоящия адрес на страните или, когато е приложимо, тяхното наименование и адрес на седалището, името и фамилията, постоянния или настоящия адрес на техните представители, когато е уместно, предмета и цената на иска, когато е приложимо, основанията за иска и подпис. Когато е приложимо, молбата трябва да включва също и адрес на електронната поща или координати за връзка, посочени от страните за целта, и телефонен номер, номер на факс и др. подобни.

(2) Молбите, подадени лично или чрез представител, могат да бъдат подадени в електронен формат, ако са изпълнени предвидените в закона условия.

(3) Разпоредбите на алинея 2 се прилагат също така и в случаите, в които настоящият кодекс предвижда изявленията, становищата или заключенията на страните или другите процесуални документи да се подават до съда в писмена форма.

 • Член 169 от ГПК

След сезирането на съда молбите, отговорите и другите документи могат да се изпращат директно до съда от адвокат или правен съветник, ако страните имат такъв. В този случай получателят на молбата удостоверява получаването на екземпляра, подаден в съда, или когато е уместно — по друг начин, осигуряващ спазване на процедурата.

 • Член 199, алинея 1 от ГПК

(1) Исковата молба, подадена лично или чрез представител, по пощата, по куриер, по факс или сканирана и изпратена по електронната поща или като електронен документ, се регистрира и ѝ се поставя печат с датата на получаване.

 • Член 149, алинея 4 от ГПК

(4) Ако за исковата молба е било съобщено, в съответствие със закона, по факс или по електронната поща, секретарят е длъжен служебно да направи копия от нея за сметка на задължената страна. Разпоредбите по член 154, алинея 6 продължават да се прилагат.

При специалната процедура за искове с малък материален интерес (приложима по вътрешни спорове) ищецът започва производството, като попълва формуляр на молба и го подава или изпраща до компетентния съд по пощата или по друг начин, който позволява да се потвърди получаването (член 1029, алинея 1 от ГПК).

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

 • Ако съдът, в съответствие със закона, предава процесуални документи по електронен път, съществува мълчаливо вменено задължение страните да приемат съобщенията, направена по този начин. Това се отнася само за случаите, в които страните (или техните представители, включително адвокати) са посочили своя адрес на електронна поща (вж. също и отговора на буква г).
 • Ако дадена страна, в съответствие със закона, предава процесуални документи по електронен път, съществува мълчаливо вменено задължение съдът да приеме съобщенията, направени по този начин.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

 • Член 10, алинея 1, буква b), член 10, алинеи 2 и 3 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси

(1) В областта на принудителното изпълнение по посочените по-долу молби се дължи заплащането на следните такси:

(…)

б) молба за спиране на принудителното изпълнение, включително на предварителното изпълнение — 50 RON.

(2) Ако принудителното изпълнение се оспорва, таксата се изчислява спрямо стойността на вещите, изпълнението върху които се оспорва, или спрямо стойността на въпросния дълг, ако тя е по-ниска от тази на вещите. Таксата за такова оспорване не може да надвишава 1 000 RON, независимо от цената на иска. Ако предметът на принудителното изпълнение не може да бъде остойностен, за оспорването на принудителното изпълнение се дължи такса от 100 RON.

(3) Ако при оспорването на принудителното изпълнение също се прави позоваване, при условията на член 712, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс, на фактически или правни основания, свързани със същността на правото, държавната такса се определя съгласно член 3, алинея 1.

 • Член 33, алинея 1 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси

Съдебните държавни такси се заплащат предварително, освен в предвидените в закона случаи.

 • Член 40, алинеи 1 и 2 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси

Ако лицето, длъжно да плати съдебна държавна такса, няма постоянен или настоящ адрес или, когато е приложимо — седалище в Румъния, държавната такса се плаща по местната бюджетна сметка на административния отдел, в който се намира съдът, подал делото или молбата, в брой, по банков път или чрез онлайн система; тази сметка е отделна сметка за приходите на местния бюджет за „съдебни и други държавни такси“ в административно-териториалната единица, където физическото лице има постоянен или настоящ адрес или, когато е приложимо — където е седалището на юридическото лице.

Исковете с малък материален интерес, предявени в съответствие със специалната процедура, предвидена в Гражданския процесуален кодекс или съгласно Регламента за исковете с малък материален интерес, се облагат с данък в размер на 50 RON, ако стойността на иска не надвишава 2 000 RON или ако равностойността в евро не надвишава 2000 RON, и с данък в размер на 200 RON за искове с цена на иска над 2 000 RON или тяхната равностойност в евро. Вж. член 6, алинея 1 от Извънредно постановление № 80/2013 за съдебните държавни такси.

Забележка: На уебсайта https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx за всеки съд има подраздел, наречен „Bine de știut“ [Полезна информация], съдържащ информация за сметките, по които могат да се заплащат държавни такси.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

 • Съгласно член 17 от Регламента жалба може да бъде подадена до трибунал (съд от втора инстанция) в срок от 30 дни, считано от съобщаването на решението (член 466, алинея 1; член 468, алинея 1 и член 94, точка 1, буква k) във връзка с член 95, точка 2 от ГПК).
 • Моля имайте предвид, че ри специалната процедура за искове с малък материален интерес (приложима по вътрешни спорове) решението на съда от първа инстанция може да бъде обжалвано само пред трибунал, като жалбата трябва да бъде подадена в срок от 30 дни, считано от съобщаването на решението (член 1033, алинея 1 от ГПК).

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

 • Правила на процедурата по общия ред:

- обжалване за отмяна на окончателно съдебно решение (извънредно обжалване) е възможно, ако жалбоподателят не е бил надлежно призован и не е присъствал по време на съдебния процес; обжалването за отмяна на окончателно решение се прави пред съда, чието решение се обжалва (член 503, алинея 1 и член 505, алинея 1 от ГПК);

- преразглеждане (извънредно обжалване) на съдебно решение, постановено по същество (или не), може да се иска, ако страната е била възпрепятствана да се яви в съда и да уведоми съда за това поради обстоятелства извън неин контрол; молбата за преразглеждане трябва да се подаде до съда, който е постановил решението, чието преразглеждане се иска (член 509, алинея 1, точка 9 и член 509, алинея 2 и член 510, алинея 1 от ГПК);

- на страна, която е изпуснала процесуален срок, той може да бъде възстановен само ако страната може да докаже, че забавянето се дължи на надлежно обосновани причини; за тази цел страната трябва да изпълни процесуалното действие не по-късно от 15 дни след края на събитието, възпрепятствало изпълнението, като същевременно поиска да ѝ бъде възстановен срокът. При обжалване продължителността на срока е същата като тази, предвидена за обжалването; молбата за възстановяване на срока се разглежда от съда, компетентен да разгледа молба за упражняване на правото в срока (член 186 от ГПК).

Молбата за преразглеждане попада в рамките на компетентността на съда, чието решение се оспорва. Вж. член 3 от дял I10 от Извънредно постановление на правителството № 119/2006 относно необходимите мерки за прилагане на някои регламенти на Общността след датата на присъединяването на Румъния към ЕС, одобрено със Закон № 191/2007, с измененията към него.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Румънски език.

Последна актуализация: 14/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.