Искове с малък материален интерес

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
 • Съдилищата, компетентни да постановяват решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес, са съдилищата от първа инстанция (judecătorii) в съответствие с член 94, точка 1, буква k) от Гражданския процесуален кодекс (Закон № 134/2010, повторно публикуван[1], с измененията си, наричан по-долу ГПК).

[1] Публикуван в Държавен вестник на Румъния, част I, бр. 247 от 10 април 2015 г.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

 • Съгласно процедурата по общия ред, предвидена в член 148, алинея 2 от ГПК, молбата, подадена до съда лично или чрез представител, може да бъде в електронен формат, ако са изпълнени предвидените в закона условия (тази разпоредба се прилага също така по целесъобразност в случаите, в които съгласно ГПК се изисква изявленията, становищата или заключенията на страните или другите процесуални документи да се подават до съда в писмена форма — член 148, алинея 3 от ГПК).
 • Според процедурата по общия ред, предвидена в член 199, алинея 1 от ГПК, исковата молба (cererea de chemare în judecată), подадена лично или чрез представител, по пощата, по куриер, по факс или сканирана и изпратена по електронната поща или като електронен документ, се регистрира и ѝ се поставя печат с датата на получаване.
 • Моля имайте предвид, че при специалната процедура за искове с малък материален интерес (приложима по вътрешни спорове) ищецът започва производство, като попълва формуляр на молба и го подава или изпраща до компетентния съд по пощата или по друг начин, който позволява да се потвърди получаването (член 1029, алинея 1 от ГПК).

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
 • Предвидено е изменение на закона, за да се направи възможно обработването на молбите за практическа помощ за попълване на формулярите. Информацията ще бъде актуализирана, когато бъдат направени необходимите законодателни промени.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
 • Член 154, алинея 6 от ГПК

(6) Призовките и другите процесуални документи могат да бъдат изпращани до деловодството на съда по факс, по електронната поща или по друг начин, който позволява предаване на съдържанието на документа и потвърждаване на получаването, когато съответната страна е посочила на съда своите координати за връзка за тази цел. За целите на потвърждаването, заедно с процесуалните документи съдът изпраща също и формуляр, съдържащ следното: наименованието на съда, датата на изпращане, името на служителя и названието на изпращания документ. В този формуляр получателят трябва да попълни дата на получаване, името си, изписано четливо, и подпис на лицето, отговарящо за получаването на кореспонденция. Формулярът се връща на съда по факс, по електронната поща или по друг начин.

 • Член 205, алинея 2, буква a) от ГПК

Отговорът следва да включва: фамилията и името, личния идентификационен номер, постоянния или настоящия адрес на ответника или за юридическите лица — наименованието и седалището, и където е уместно — единния регистрационен номер или данъчния номер, номера на вписване в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица и номера на банковата сметка, ако ответникът вече не го е посочил в исковата молба. Разпоредбите на член 148, алинея 1, изречение второ се прилагат съответно. Ако ответникът живее в чужбина, той следва да посочи също и адрес в Румъния, до който да се изпращат всички съобщения, свързани с производството.

 • Член 194, буква a) от ГПК

Исковата молба следва да включва:

а) фамилията и името, постоянния или настоящия адрес на страните или за юридическите лица — тяхното наименование и седалище. Тя следва да включва също личния идентификационен номер или където е уместно — единния регистрационен номер или данъчния номер, номера на вписване в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица и номера на банковата сметка на ищеца и на ответника, ако страните притежават или са им били определени такива идентификационни елемент в съответствие със закона, доколкото тези елементи са известни на ищеца. Прилагат се разпоредбите на член 148, алинея 1, изречение второ. Ако ищецът живее в чужбина, той следва да посочи също и адрес в Румъния, до който да се изпращат всички съобщения, свързани с производството.

 • Член 148, алинея 1—3 от ГПК

(1) Всички молби, адресирани до съдилищата, трябва да са в писмена форма и да включват наименованието на съда, до който са отправени, фамилията и името, постоянния или настоящия адрес на страните или, когато е приложимо, тяхното наименование и адрес на седалището, фамилията и името, постоянния или настоящия адрес на техните представители, когато е уместно, предмета и стойността на иска, когато е приложимо, основанията за иска и подпис. Когато е приложимо, молбата трябва да включва също и адрес на електронната поща или координати за връзка, посочени от страните за целта, като телефонен номер, номер на факс и др. подобни.

(2) Молбите, подадени лично или чрез представител, могат да бъдат подадени в електронен формат, ако са изпълнени предвидените в закона условия.

(3) Разпоредбите на алинея 2 се прилагат също така и в случаите, в които настоящият кодекс предвижда изявленията, становищата или заключенията на страните или другите процесуални документи да се подават до съда в писмена форма.

 • Член 169 от ГПК

След сезирането на съда молбите, становищата и другите документи могат да се изпращат директно до съда от адвокат или правен съветник, ако страните имат такъв. В този случай получателят на молбата удостоверява получаването на екземпляра, подаден до съда, или когато е уместно — по друг начин, осигуряващ спазване на процедурата.

 • Член 199, алинея 1 от ГПК

(1) Исковата молба, подадена лично или чрез представител, по пощата, по куриер, по факс или сканирана и изпратена по електронната поща или като електронен документ, се регистрира и ѝ се поставя печат с датата на получаване.

 • Член 149, алинея 4 от ГПК

(4) Ако исковата молба е била подадена, в съответствие със закона, по факс или по електронната поща, деловодителят е длъжен служебно да направи копия от нея за сметка на задължената страна. Разпоредбите на член 154, алинея 6 се прилагат и в този случай.

 • При специалната процедура за искове с малък материален интерес (приложима по вътрешни спорове) ищецът започва производството, като попълва формуляр на молба и го подава или изпраща до компетентния съд по пощата или по друг начин, който позволява да се потвърди получаването (член 1029, алинея 1 от ГПК).

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

 • Ако съдът, в съответствие със закона, предава процесуални документи по електронен път, съществува мълчаливо вменено задължение страните да приемат съобщенията, направена по този начин. Това се отнася само за случаите, в които страните (или техните представители, включително адвокати) са посочили своя адрес на електронна поща (вж. също и отговора на буква г).
 • Ако дадена страна, в съответствие със закона, предава процесуални документи по електронен път, съществува мълчаливо вменено задължение съдът да приеме съобщенията, направени по този начин.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
 • Член 10, алинея 1, буква b),алинея 2 и алинея 3 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси

(1) В областта на принудителното изпълнение по посочените по-долу молби се дължи заплащането на следните такси:

(…)

б) молба за спиране на принудителното изпълнение, включително на предварителното изпълнение — 50 RON.

(2) Ако принудителното изпълнение се оспорва, таксата се изчислява спрямо стойността на вещите, изпълнението върху които се оспорва, или спрямо стойността на дълга, ако тя е по-ниска от тази на вещите. Таксата за такова оспорване не може да надвишава 1 000 RON, независимо от стойността на спора. Ако предметът на принудителното изпълнение не може да бъде остойностен, за оспорването на принудителното изпълнение се дължи такса от 100 RON.

(3) Ако оспорването на принудителното изпълнение се позовава при условията на член 712, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс на фактически или правни основания, свързани със същността на правото, държавната такса се определя съгласно член 3, алинея 1.

 • Член 33, алинея 1 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси

Съдебните държавни такси се заплащат предварително с изключение на случаите, предвидени в закона.

 • Член 40, алинеи 1 и 2 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси

Ако лицето, задължено да заплати съдебна държавна такса, няма постоянен или настоящ адрес или, където е приложимо — седалище — в Румъния, съдебната държавна такса се заплаща по сметка в местния бюджет на административно-териториалната единица,където се намира седалището на съда, сезиран по иска или молбата, в брой, чрез банков превод или онлайн система, в отделна сметка от тази за приходите в местния бюджет, а именно „Съдебни държавни такси и други държавни такси“ на административно-териториалната единица, където е постоянният или настоящият адрес на физическото лице, или, когато е приложимо — където се намира седалището на юридическото лице.

 • За да се осигури висока степен на предсказуемост, планирани са законодателни промени, за да се гарантира прилагането на член 15а, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Информацията ще бъде актуализирана, когато бъдат направени необходимите законодателни промени.
 • Моля имайте предвид, че на уебсайта http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx за всеки съд има подраздел, наречен „Bine de știut“ [Полезна информация], съдържащ информация за сметките, по които могат да се заплащат съдебни държавни такси.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

 • Съгласно член 17 от Регламента жалба може да бъде подадена до трибунал (съд от втора инстанция) в срок от 30 дни, считано от съобщаването на решението (член 466, алинея 1; член 468, алинея 1 и член 94, точка 1, буква k) във връзка с член 95, точка 2 от ГПК).
 • Моля имайте предвид, че ри специалната процедура за искове с малък материален интерес (приложима по вътрешни спорове) решението на съда от първа инстанция може да бъде обжалвано само пред трибунал, като жалбата трябва да бъде подадена в срок от 30 дни, считано от съобщаването на решението (член 1033, алинея 1 от ГПК).

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
 • Правила на процедурата по общия ред:

— обжалване за отмяна на окончателно съдебно решение (contestație în anulare) е възможно, ако жалбоподателят не е бил надлежно призован и не е присъствал по време на съдебния процес; обжалването за отмяна на окончателно решение се прави пред съда, чието решение се обжалва (член 503, алинея 1 и член 505, алинея 1 от ГПК);

— преразглеждане (revizuire) на съдебно решение, постановено по същество (или не), може да се иска, ако страната е била възпрепятствана да се яви в съда и да уведоми съда за това поради обстоятелства извън неин контрол; молбата за преразглеждане трябва да се подаде до съда, който е издал решението, чието преразглеждане се иска (член 509, алинея 1, точка 9 и алинея 2 и член 510, алинея 1 от ГПК);

— на страна, която е изпуснала процесуален срок, той може да бъде възстановен само ако страната може да докаже, че забавянето се дължи на надлежно обосновани причини; за тази цел страната трябва да изпълни процесуалното действие не по-късно от 15 дни след края на събитието, възпрепятствало изпълнението, като същевременно поиска да ѝ бъде възстановен срокът. При обжалване продължителността на срока е същата като тази, предвидена за обжалването. Молбата за възстановяване на срока се разглежда от съда, компетентен да разгледа молбата за упражняване на правото в срока (член 186 от ГПК).

 • Планирани са законодателни промени, за да се гарантира прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. Информацията ще бъде актуализирана, когато бъдат направени необходимите законодателни промени.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Румънски език.

Последна актуализация: 19/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.