В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Искове с малък материален интерес

Шотландия

Съдържание, предоставено от
Шотландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Шотландия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Съдът, който е компетентен да се произнася по европейската процедура за искове с малък материален интерес в Шотландия, е шерифският съд (Sheriff Court) и при всички случаи процедурата се провежда пред съдия, наречен шериф (sheriff).

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Средството за комуникация, което се приема от съдилищата в Шотландия за целите на откриването на европейската процедура за искове с малък материален интерес, е сходно с използваното такова съгласно вътрешната Опростена процедура (Simple Procedure), а именно — обикновена поща. В рамките на работното му време ищците могат също така да представят исковия формуляр пред съответния шерифски съд (Sheriff Court). Уебсайтът на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите (Scottish Courts and Tribunals Service - SCTS) предоставя информация за местоположението на всички шерифски съдилища в Шотландия, включително работното им време и данни за контакт: Шотландски съдилища.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Службата на секретаря към шерифския съд (Sheriff Clerk's Office) помага при попълване на искането във формуляр А. Помощта, предоставена от Службата на секретаря към шерифския съд обаче не включва правни съвети. Безплатен съвет и помощ за придвижване на европейска процедура за искове с малък материален интерес може да се потърси от солиситър (solicitor) или от която и да е от следните организации:

 • Шотландска асоциация на правните центрове (Scottish Association of Law Centres)
 • Бюро за помощ на граждани (Citizens Advice Bureau)
 • Центрове за защита на потребителите (Consumer Protection Centres)
 • Отдели за защита на потребителите (Consumer Protection Deparments)
 • Съветник на съда към шерифските съдилища в Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edinburgh, Hamilton и Kilmarkock

Правното общество на Шотландия (Law Society of Scotland) може също така да предостави информация за контакт с местните солиситъри.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Ако адресът на защитника е в Обединеното кралство, тогава документите трябва да бъдат връчени посредством препоръчана пратка първа класа (first class recorded delivery). Ако адресът на защитника е извън Обединеното кралство, документите трябва да бъдат връчени посредством препоръчана поща.

Връчване по електронен път не е възможно съгласно процесуалното право на Шотландия. Страните по иска обаче могат да комуникират по електронен път помежду си по въпроси, свързани с него, когато в Правилника или Правилата на Съда няма изискване тези въпроси да са официално изпратени или получени. Всяко такова съобщение може да бъде изпратено, като се използва общият електронен адрес на съответния шерифски съд. На Службата на секретаря към шерифския съд (Sheriff Clerk's Office) обаче не се разрешава да предоставя правни съвети.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Няма задължение за което и да е лице в Шотландия да приема връчване по електронен път.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Актуални такси, платими от 1 април 2019 г.:

 • За подаване на формуляр за европейски иск с малък материален интерес до 250 EUR — 19 GBP
 • За всички други формуляри за европейски иск с малък материален интерес — 104 GBP
 • Заявяване на обжалване (т.е. уведомяване на съда за намерение за обжалване) — 61 GBP

Таксите, дължими от 1 април 2020 г., ще бъдат:

 • За подаване на формуляр за европейски иск с малък материален интерес до 250 EUR — 19 GBP
 • За всички други формуляри за европейски иск с малък материален интерес — 106 GBP
 • Заявяване на обжалване (т.е. уведомяване на съда за намерение за обжалване) — 62 GBP

Заявителят може да бъде освободен от плащане на съдебни такси при определени обстоятелства — вж. връзката:

Освобождаване от такси

Методи на плащане:

 • Чекове — платими на „Шотландската служба на съдилищата и трибуналите” (“Scottish Courts and Tribunals Service”)
 • Дебитна и кредитна карта — моля, проверете кои видове карти се приемат в съответния съд
 • Пощенски запис — платим на “Шотландската служба на съдилищата и трибуналите” (“Scottish Courts and Tribunals Service”)
 • В брой — ако плащате по пощата, не е препоръчително да извършвате плащанията в брой

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Съгласно вътрешната Опростена процедура (Simple Procedure), обжалване на решение, постановено от шериф (Sheriff), по европейската процедура за искове с малък материален интерес, е възможно. Жалбата се подава до шерифския апелативен съд (Sheriff Appeal Court) и може се основава единствено на правен въпрос, т.е. представлява касационна жалба. Решението на шерифския апелативен съд е окончателно и да не подлежи на по-нататъшно преразглеждане.

Обжалването е двуинстанционно:

Фаза 1 — член 16.2 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2016 г. за Опростената процедура (Simple Procedure) определя крайния срок за подаване на жалба по тази процедура, който е 4 седмици от датата на изпращане на окончателното решение и се прилага относно европейската процедура за искове с малък материален интерес. Процедурите по производството по обжалване могат да бъдат намерени в част 16 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2016 г. за Опростената процедура (Simple Procedure).

Фаза 2 — след като жалбата вече е изпратена до шерифския апелативен съд (Sheriff Appeal Court) се прилагат правилата за обжалване пред него, които могат да бъдат намерени в част 16 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2016 г. за Опростената процедура (Simple Procedure) и части 2, 4, 5 и 6 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2015 г. за Правилата на шерифския апелативен съд (Sheriff Appeal Court Rules).

Правилата на Съда са достъпни тук: Шотландски съдилища

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Член 5, параграф 1 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2008 г. за Правилата на шерифския съд относно европейски процедури за искове с малък материален интерес (Sheriff Court European Small Claims Procedures) („Правилата“), съгласно измененията, предвижда преразглеждане на съдебното решение да бъде направено по формуляр 3 (който е даден в списъка към Правилата). Член 5 предвижда, че шерифът (sheriff) може да постанови каквото определение счете за подходящо за придвижването на една такава молба. В противен случай процедурата следва член 18 от регламента.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Официалният език, който се приема съгласно член 21, параграф 1, буква а), е английски.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Компетентните органи за изпълнение в Шотландия са длъжностните лица при шерифа (Sheriff Officers и Messengers at Arms). Те имат указания от кредиторите да изпълняват издадени от шерифски съдилища (sheriff courts) заповеди за изпълнение или изпълнителни листи против длъжници.

Може да се подаде молба до съда (който е компетентният орган) за спиране (при изключителни обстоятелства) или ограничаване на изпълнението при условията на член 23 от регламента. Молбата до съд в Шотландия се подава посредством формуляр 5 съгласно член 5 от Закона за съда (Act of Sederunt) от 2008 г. за Правилата на шерифския съд относно европейски процедури за искове с малък материален интерес (Sheriff Court European Small Claims Procedures) („Правилата“), съгласно измененията. Шерифът (съдът) може да постанови каквото определение счете за подходящо за придвижването на една такава молба съгласно член 5, параграф 4 от Правилата от 2008 г.

Спечелилата делото страна отговаря за изпълнението на определението на съда. Съдът не може да направи това от нейно име. Тя също така отговаря за разноските за всяко изпълнително действие, въпреки че може да претендира тези разноски от другата страна.

Последна актуализация: 22/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.