Искове с малък материален интерес

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница словашки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Съгласно член 12 от Закон № 160/2015 за утвърждаване на Граждански процесуален кодекс (Civilný sporový poriadok) компетентен да постановява решения на първа инстанция е районният съд (okresný súd). Териториално компетентен е общият съд по местоживеене на ответника, като при физическите лица компетентен е съдът, в рамките на чиято компетентност лицето пребивава постоянно, а по отношение на юридическите лица компетентен е съдът, в рамките на чиято компетентност е седалището на лицето; по отношение на чуждестранни юридически лица компетентен е съдът, в рамките на чиято компетентност се намира техният клон. Ако компетентният съд не може да бъде определен по постоянен адрес или адрес на седалище, или по последен постоянен адрес, или адрес на седалище, компетентен е съдът, в рамките на чиято компетентност лицето притежава имущество.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Прилагат се общите правила за предявяване на иск в съда. Искове могат да бъдат предявени в писмена форма, на хартиен носител или в електронен вид. Предявяването по електронен път на искове по съществото на делото трябва да бъде разрешено в съответствие с член 23, параграф 1 от Закона за електронното правителство № 305/2013.

Ако иск по съществото на делото е предявен по електронен път, без за това да е получено разрешение, в срок от десет дни искът трябва да бъде подаден отново с допълнително разрешение на хартиен носител или по електронен път. Ако подаден по електронен път иск по съществото на делото, за който няма разрешение, не бъде подаден повторно в рамките на определения срок на хартиен носител или по електронен път, заедно с разрешение, той няма да бъде уважен, т.е. няма да се счита за подаден.

Разрешението се издава, като се използва усъвършенстван електронен подпис. Усъвършенстван електронен подпис може да бъде получен чрез закупуване на квалифицирано удостоверение от акредитиран орган за сертифициране. Информация за акредитираните органи за сертифициране може да бъде получена на уебсайта на Словашкия национален орган по сигурността (Národný bezpečnostný úrad). Подробна информация относно усъвършенстваните електронни подписи можете да намерите на адрес https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title и https://www.ardaco.com.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Пълна информация за обхвата на прилагане на европейската процедура за искове с малък материален интерес, включително информация за това кои съдилища или правораздавателни органи са компетентни да постановяват решение в конкретна държава членка, може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието на Словакия на адрес: www.justice.gov.sk. На този уебсайт могат да бъдат намерени и формулярите, използвани за процедурата.

Заявителите, които отговарят на законовите условия за правна помощ, могат да подадат молба чрез Центъра за правна помощ (Centrum právnej pomoci), който предоставя правна помощ чрез собствения си персонал и назначени за тази цел адвокати. Условията за предоставяне на правна помощ са определени в член 17 от Закон № 327/2005 относно предоставянето на правна помощ на лица в материална нужда и за изменение на Закон № 586/2003 относно юридическата професия и за изменение на Закон № 455/1991 относно търговската дейност (Закона за търговията), изменен със Закон № 8/2005.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Съгласно Гражданския процесуален кодекс предпочитаният начин за връчване е връчване по време на заседанията или в хода на други съдебни действия, както и връчване чрез функционална пощенска кутия, създадена съгласно специална разпоредба: Законът за електронното правителство. Съгласно този закон, считано от 1 ноември 2016 г., съдилищата трябва да връчват документите по електронен път само ако за връчването е активирана функционална пощенска кутия. Процедурата за активиране на функционална пощенска кутия се различава за физически и за юридически лица. Физическите лица трябва да подадат молба за активиране. Считано от 1 юли 2017 г., държавата трябва да активира функционална пощенска кутия за юридически лица, включени в търговския регистър, и от тази дата нататък публичната администрация, включително съдилищата, изпращат решенията си изключително по електронен път.

Ако даден документ не може да бъде връчен по време на заседание или в хода на друго съдебно действие, дори чрез функционална пощенска кутия и ако документите не трябва да се връчват лично, съдът връчва документа на адрес на електронна поща при поискване от страната. Ако документите трябва да бъдат връчени лично, те се връчват с потвърждение за получаването — т.е. обратна разписка, потвърждаваща получаването от адресата на документа, посочен в нея.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Всички юридически лица, включени в търговския регистър, които трябва да имат активирана функционална пощенска кутия, считано от 1 юли 2017 г. са длъжни да приемат документи, изпратени по електронен път до функционалната пощенска кутия. Ако обаче други юридически или физически лица активират функционална пощенска кутия за целите на връчването, на функционалната пощенска кутия на тези лица също ще бъдат връчвани документи.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Съгласно Закон № 71/1992 за съдебните такси задължението за плащане на такса възниква при подаване на иск — използва се попълнен стандартен исков формуляр А, с който се стартира европейската процедура за искове с малък материален интерес. Съдебните такси са посочени в тарифата на таксите като процент от базовата ставка („процентна ставка“) или като фиксирана сума. Ако се предявява иск по европейската процедура за искове с малък материален интерес, таксата е посочена в тарифата на таксите под номер 1, което произтича от цената (стойността) на предмета на делото или от стойността на иска, като в този случай таксата е 6 % (най-малко 16,50 EUR и не повече от 16 596,50 EUR, а по търговски дела — до 33 193,50 EUR). Законът не съдържа специални разпоредби за съдебните такси, събирани по европейските процедури за искове с малък материален интерес.

Таксите, събирани от съдилищата, могат да бъдат платени например в брой или чрез банков превод, или в клон на чуждестранна банка. Таксите трябва да бъдат платени в брой, ако съдилищата са създали условията за този начин на плащане и ако таксата за всеки отделен случай не надвишава 300 EUR. Таксите се заплащат на съда, разглеждащ делото на първа инстанция или от името на когото се събира таксата.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалба може да бъде подадена срещу решение на съд от първа инстанция. Жалбите се подават в срок от 15 дни от уведомяването за решението в съда, чието решение се обжалва. Жалбите се считат за подадени своевременно дори ако са подадени в определения краен срок в компетентния апелативен съд. Жалбите се считат за подадени своевременно дори ако са подадени след изтичането на 15-дневния срок, при условие че жалбоподателят е следвал предоставени му от съда неточни указания във връзка с крайния срок за подаване на жалбата. Ако в решението не се съдържат указания относно крайния срок за подаване на жалбата или ако в него неточно е указано, че не се допуска обжалване, жалбата може да бъде подадена в срок от три месеца от уведомяването за решението. Ако са подадени в съд, който не е компетентен, жалбите се считат за своевременно подадени, при условие че жалбоподателят е следвал неточни указания относно компетентния съд, в който следва да се подаде жалбата. Това се отнася за случаите, в които в решението не се посочва компетентният съд, в който следва да се подаде жалбата.

Освен всички общи данни в жалбите трябва да се посочва съдебното решение, срещу което се подава жалбата, обхватът на жалбата, причините, поради които решението се счита за погрешно (основания за жалбата), и исканото от жалбоподателя средство за правна защита (обжалване). Компетентни да разглеждат обжалвания и да произнасят решения по тях са окръжните съдилища (krajské súdy).

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Компетентният съд за преразглеждане на съдебно решение е съдът, който се е произнесъл на първа инстанция. Съгласно Гражданския процесуален кодекс е възможно да бъде подадена молба за възобновяване на производството, ако възможността за преразглеждане на съдебно решение произтича от специално законодателство, включително Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес.

В молбата за възобновяване на производството, освен всички общи данни, трябва да се посочват референтният номер на съдебното решение, което се обжалва, обхватът на жалбата, причините за възобновяване на производството, обстоятелствата, доказващи, че молбата е подадена своевременно, доказателство за основателността на молбата, както и исканото от жалбоподателя средство за правна защита.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Словашки език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Може да се подаде молба за принудително изпълнение на решение; молбата се подава до съда по изпълнението (exekučný súd). Считано от 1 април 2017 г., съдът по изпълнението е районният съд на Банска Бистрица (Okresný súd Banská Bystrica).

Процедурата по принудително изпълнение е уредена със Закон № 233/1995.

Молбите за принудително изпълнение се подават по електронен път до електронната поща на съда чрез нарочен електронен формуляр, който се публикува на уебсайта на министерството. Разглеждат се само допустими молби. Необходимите придружаващи документи се подават по електронен път до електронната поща на съда заедно с молбата за принудително изпълнение.

Ако ищецът или представителят на ищеца няма активирана електронна поща или е възпрепятстван по друг начин да подаде молбата си по електронен път, молбата му за принудително изпълнение може да бъде подадена чрез всеки съдебен изпълнител. В такива случаи съдебният изпълнител е представителят, упълномощен да връчва документи до започване на принудителното изпълнение; той незабавно ще извършва отделни действия. Съдебният изпълнител изпраща горепосочената молба за принудително изпълнение до съда в срок от 15 дни. Когато молбата за принудително изпълнение се подава чрез съдебен изпълнител, той има право на възнаграждение и възстановяване на направените разноски. Начинът, по който се извършват, и размерът на тези плащания се определят от министерството с нормативен акт с общо приложение.

Принудителното изпълнение се извършва от съдебен изпълнител, оправомощен за това от съда по принудителното изпълнение. Съдът възлага изпълнителните дела, като издава разрешения за принудително изпълнение на случаен принцип и по равно за отделните съдебни изпълнители, използвайки одобрени от министерството технически средства и програмни ресурси по начин, който предотвратява възможността да се повлияе върху възлагането на делото. Правилото за избиране на съдебния изпълнител на случаен принцип се основава на териториалност. Изпълнението се възлага на съдебен изпълнител, избран измежду съдебните изпълнители, разполагащи с компетентност за територията, попадаща в съдебния район на окръжния съд (krajský súd) по постоянно пребиваване или седалище на длъжника. Ако постоянното пребиваване или адресът на седалището на длъжника в Словашката република не могат да бъдат установени, както е посочено в предишния параграф, се избира съдебен изпълнител от района, в който се намира последното постоянно пребиваване на длъжника или последното му седалище; в противен случай изпълнението се възлага на случаен принцип на съдебен изпълнител, компетентен за територията, попадаща в съдебния район на окръжния съд на Банска Бистрица (Krajský súd Banská Bystrica).

Последна актуализация: 09/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.