Искове с малък материален интерес

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Съдилищата, компетентни да постановяват решения по европейската процедура за искове с малък материален интерес, са:

районните съдилища, когато става въпрос за граждански дела (член 30 от Гражданския процесуален закон (Официален вестник на Република Словения („UL RS“) № 73/07 — официален консолидиран текст, 45/08 — Закон за арбитража (ЗАрбит.), 45/08, 111/08 — Решение на Конституционния съд, 57/09 — Решение на Конституционния съд, 12/10 — Решение на Конституционния съд, 50/10 — Решение на Конституционния съд, 107/10 — Решение на Конституционния съд, 75/12 — Решение на Конституционния съд, 40/13 — Решение на Конституционния съд, 92/13 — Решение на Конституционния съд, 10/14 — Решение на Конституционния съд, 48/15 — Конституционен съд, 6/17 — Решение на Конституционния съд, 10/17 в 16/19 – ZNP-1, наричан по-долу „ГПЗ“) и окръжните съдилища, когато става въпрос за търговски дела (член 32 от ГПЗ). Прилагането на правилата относно търговските спорове се урежда от членове 480—484 от ГПЗ. Текстът на ГПЗ може да бъде намерен на уебсайта на правната информационна система на Република Словения:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Средствата за комуникация, които са приети за целите на европейската процедура за искове с малък материален интерес и са на разположение на съдилищата съгласно член 4, параграф 1, са следните:

— стандартният исков формуляр А (приложение I) се подава до компетентния съд в писмена форма по пощата, като се използва комуникационна технология (например факс) или като му се доставя непосредствено или от куриерска служба (член 105б от ГПЗ).

Исковете молби все още не могат да се подават по електронен път.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Органите или организациите, компетентни да предоставят практическа помощ в съответствие с член 11, са следните:

Съдебният персонал на компетентния съд предоставя безплатна практическа помощ при попълване на формуляри и обща информация за процедурата. Практическа помощ за потребителите се предоставя и от Европейския потребителски център, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, email: epc.mgrt@gov.si, тел.: (01) 400 37 29, уебсайт: https://www.epc.si/.

Потребителите могат също така да поискат и да получат безплатна правна помощ, при условие че отговарят на условията, определени в Закона за безплатната правна помощ (UL RS № 96/04 — официален консолидиран текст, 23/05, 15/14 — Решение на Конституционния съд и 19/15, наричан по-долу „ЗБПП“). Безплатна правна помощ може да бъде предоставяна за правни консултации, процесуално представителство и други правни услуги, предвидени в ЗБПП, както и чрез освобождаване от плащане на съдебни разноски.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Начините за електронно връчване и електронна комуникация, които са технически достъпни и допустими съгласно член 13, параграфи 1, 2 и 3, и начините за изразяването на предварително съгласие за електронно връчване на документи съгласно член 13, параграфи 1 и 2 са, както следва:

Документите, посочени в член 5, параграф 2 и 6, и съдебните решения, постановени в съответствие с член 7, се връчват съгласно ГПЗ.

Членове 132—150 от ГПЗ уреждат връчването на документи и запознаването с материалите по делото.

Член 132 от ГПЗ предвижда различни начини за връчване на документи — по пощата, по електронна поща, чрез съдебен изпълнител, в съда или по друг начин, предвиден от закона (служебно връчване от юридическо или физическо лице, което връчва документи професионално).

Все още не е възможно връчването на документи по електронен път по граждански производства; следователно съдебните документи по такива производства трябва да бъдат връчвани на хартиен носител, обикновено по пощата.

Време и място на връчване на документи: през деня между 6.00 и 22.00 или 24 часа в денонощието по електронна поща (член 139, параграф 1 от ГПЗ)

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Лицата или, когато е приложимо, видовете професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства в съответствие с член 13, параграф 1 и 2 са, както следва:

Все още не е възможно връчването на документи по електронен път по граждански производства; следователно съдебните документи по такива производства трябва да бъдат връчвани на хартиен носител, обикновено по пощата.

Когато електронното връчване на съдебни документи стане технически осъществимо, съдилищата винаги ще връчват съдебни документи по електронен път (на защитена електронна поща) на националните органи, адвокатите, нотариусите, съдебните изпълнители, вещите лица, оценителите, устните преводачи, специалистите по несъстоятелността или всякакви други лица или органи, чиято работа предполага по-голяма надеждност.

Списъкът на лицата и органите, чиято работа предполага по-голяма надеждност, трябва да бъде изготвен и публикуван от Върховния съд на Република Словения на неговия уебсайт (портал e-Sodstvo). Лицата и органите, включени в списъка, трябва да открият защитена електронна поща, чийто адрес трябва да бъде изпратен на Върховния съд на Словения; тези лица и органи също трябва да уведомят Върховния съд, ако са настъпили промени в адреса. Адресът, публикуван в списъка, се счита за официален адрес на защитената електронна поща.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Съдебните такси за европейската процедура за искове с малък материален интерес, т.е. как се изчисляват те и какви са начините за плащане, приети в съответствие с член 15а, са следните:

Размерът на съдебните такси е определен в Закона за съдебните такси (UL RS № 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 — Решение на Конституционния съд, 19/15 — Решение на Конституционния съд, 30/16, 10/17 — ZPP-E, 11/18 — ZIZ-L и 35/18 — Решение на Конституционния съд, наричан по-долу „ЗСТ-1“). Съдебните такси по европейската процедура за искове с малък материален интерес са същите като националните прости съдебни такси.

Заплаща се еднократна такса за европейската процедура за искове с малък материален интерес, чийто размер зависи от цената на иска:

Когато цената на иска е............EUR или по-ниска

съдебната такса е ..................EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Ищецът трябва да заплати горепосочената съдебна такса в началото на европейската процедура за искове с малък материален интерес. Таксата може да бъде платена предварително, т.е. когато се подава исковата молба; или исковата молбата може да бъде подадена предварително в съда, след което ищецът трябва да изчака съдът да изпрати заповед за плащане, която не само определя размера на таксата, но предоставя и друга информация, необходима за извършване на плащането (като например срок за плащане).

Съдебните такси могат да се плащат от разстояние, като по този начин се дава възможност на страните да плащат от държава членка, различна от тази, в която се намира съдът, посредством поне един от следните начини на плащане:

а) банков превод;

б) кредитна или дебитна карта; или

в) директен дебит по банковата сметка на ищеца.

Съгласно член 6 ЗСТ-1 съдебните такси по европейската процедура за искове с малък материален интерес могат да се плащат в брой, по електронен път или чрез използване на друг валиден начин на плащане.

На практика понастоящем само банковите преводи се използват за заплащане на съдебни такси, въпреки че плащанията с карта също са възможни в деловодството на съда.

Всички банки предлагат услуга за извършване на онлайн плащане, посредством която се осъществяват електронните плащания. В случай на електронно плащане чрез онлайн банкиране съдебните такси трябва да се платят по сметките на съдилищата, специално създадени за плащането на съдебните такси и публикувани на уебсайтовете на различните съдилища. В данните за контакт на всеки отделен съд съгласно буква а) се предоставя линк към уебсайта на компетентния съд, на който се предоставят данни за банковата сметка и друга информация, необходима за плащането на съдебните такси.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Жалбите, предвидени в член 17, срокът за обжалване и съдът, пред който трябва да се подаде жалбата, са, както следва:

Жалбите трябва да се подадат в срок от осем дни от връчване на съдебното решение (член 458 от ГПЗ). Жалбите трябва да се подадат в съда, постановил решението на първа инстанция (районен съд) (член 342 от ГПЗ).

По търговски дела жалбите трябва да се подадат в срок от осем дни от връчването на съдебното решение (член 458 във връзка с членове 480 и 496 от ГПЗ). Жалбите трябва да се подадат в съда, постановил решението на първа инстанция (окръжен съд) (член 342 от ГПЗ).

По жалбите се произнасят апелативните съдилища (višja sodišča) (членове 35 и 333 от ГПЗ).

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Процедурите за подаване на молба за преразглеждане съгласно член 18 и компетентните съдилища за такова преразглеждане са следните:

Средството за съдебна зашита на страната представлява искане за възстановяване на предишното положение (член 116 от ГПЗ). Ако съдът уважи това искане, делото се връща в положението му преди пропускането на срока и всички решения, постановени от съда във връзка с пропускането на срока, се отменят.

След изтичането на шест месеца от пропускането на срока средството за съдебна защита защита на страната представлява искане за повторно разглеждане на делото в съответствие с член 394, параграф 3 от ГПЗ и за възобновяване на производството, приключило с влезнало в сила решение.

Компетентен при задействането на двете средства за съдебна защита е съдът, който е издал решението.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

В съответствие с член 21а, параграф 1 се приемат следните езици:

Официалните езици са словенският език и двата национални малцинствени езика, които се използват официално в съдилищата в областите, в които живеят тези национални малцинства (членове 6 и 104 от ГПЗ). Националните малцинствени езици са италиански и унгарски.

Общините със смесено население са уредени в Закона за създаването на общини и определянето на границите на общините (UL RS № 108/06 — официален консолидиран текст и 9/11; наричан по-долу „ЗСООГО“). Съгласно член 5 от ЗСООГО общини със смесено население са тези, определени като такива от настоящите статути на общините Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola и Piran.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Органите, които са компетентни по отношение на изпълнението, както и органите, които са компетентни за целите на прилагането на член 23, са следните:

Компетентността във връзка с изпълнението е предоставена на районните съдилища (член 5 от Закона за принудителното изпълнение и обезпечаването на граждански искове (UL RS № 3/07 — официален консолидиран текст, 93/07, 37/08 — ЗСТ-1, 45/08 — Закон за арбитража (ЗАрбит.), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 — Решение на Конституционния съд, 45/14 — Решение на Конституционния съд, 53/14, 58/14 — Решение на Конституционния съд, 54/15, 76/15 — Решение на Конституционния съд, 11/19 в 53/19 — Решение на Конституционния съд). Компетентността на тези съдилища обхваща и прилагането на член 23.

Последна актуализация: 21/02/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.