Искове с малък материален интерес

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Първоинстанционният съд (juzgado de primera instancia) и Търговският съд (juzgado de lo mercantil), както са определени в член 86б, параграф 2 от Органичния закон за съдебната власт на Испания (Ley Orgánica del Poder Judicial), по-специално в случаите, когато вземането е свързано с иск, произтичащ от договор за превоз.

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

В допълнение към изявленията лично пред компетентния съд и изявленията по пощата, испанските съдилища също така разрешават подаването на искове чрез електронните съдебни палати (sedes judiciales electronnicas) на органите, отговорни за правораздаването.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

От бюрата за информация за граждани, посочени от съдилищата, страните могат да получат практическа помощ за попълване на формулярите или да научат повече за европейската процедура за искове с малък материален интерес и за компетентните органи за издаване на съдебно решение.

Чрез електронните съдебни палати се предоставят технически съвети за подаването на искови молби.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Чрез електронните съдебни палати.

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Следните страни трябва да използват електронни средства за комуникация със съдилищата:

а) юридически лица.

б) образувания без правосубектност.

в) професионалисти, които работят в области, за които се изисква регистрация в професионална организация, за всякакви формалности и действия, които те изпълняват със съдебната служба при упражняване на професионалната си дейност.

г) нотариуси и длъжностни лица по вписванията.

д) представители на заинтересована страна, която трябва да влезе в електронни отношения със съдебната служба.

е) служители на държавната администрация за всички действия и постъпки, които те предприемат поради своята позиция.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Европейската процедура за искове с малък материален интерес не подлежи на съдебна такса.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Не могат да се подават жалби за искове с малък материален интерес на стойност под 3 000 EUR.

При искове на стойност от 3 000 EUR до 5 000 EUR могат да се подават жалби до съда, който е постановил първоначалното решение, който ще се произнесе по тяхната допустимост и последващо сезиране за решение на окръжния съд (Audiencia Provincial). Крайният срок за обжалване е 20 работни дни, считано от деня след датата на уведомяване за решението.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Жалбата трябва да се подаде в съответствие с предвиденото в испанското законодателство производство по общия ред.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

Испански и английски език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Първоинстанционният съд и Търговският съд , както са определени в член 86б, параграф 2 от Органичния закон за съдебната власт на Испания (по-специално в случаите, когато вземането е свързано с иск, произтичащ от договор за превоз).

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.