Искове с малък материален интерес

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Швеция

Европейски трансгранични процедури — искове с малък материален интерес


*задължително поле

Член 25, параграф 1, буква а) – Компетентни съдилища

Компетентен да разглежда молби за започване на европейска процедура за искове с малък материален интерес е районният съд (tingsrätt).

Член 25, параграф 1, буква б) - Средства за комуникация

Молбите за започване на европейската процедура за искове с малък материален интерес трябва да бъдат подадени в компетентния районен съд директно или по пощата.

Член 25, параграф 1, буква в) - Органи или организации, които са компетентни за предоставянето на практическа помощ

Районният съд или в случай на обжалване на решение, постановено по европейската процедура за искове с малък материален интерес — апелативният съд (hovrätt) или Върховният съд (Högsta domstolen). Информация можете да намерите и на уебсайта на шведските съдилища http://www.domstol.se/.

Член 25, параграф 1, буква г) - Средства за електронно връчване и комуникация и средства за изразяването на предварително съгласие за използването им

Даден орган може да връчва документи по електронен път (напр. по електронна поща или по факс). Първото нещо, което трябва да се вземе предвид, когато се избира начинът на връчване, е, че той следва да бъде съобразен със съдържанието и размера на документа и да е свързан с възможно най-малко разходи и неудобства. Документите не трябва да се връчват по начин, който не е съобразен с обстоятелствата по делото.

Други писмени съобщения могат да бъдат изпращани по пощата или по електронен път (напр. по електронна поща или по факс).

Член 25, параграф 1, буква д) - Лица или професии, които са правно задължени да приемат връчване на документи или други писмени съобщения чрез електронни средства

Няма задължение да се приемат документи, връчвани по електронен път.

Член 25, параграф 1, буква е) - Съдебни такси и допустими начини за плащане на съдебните такси

Таксата за подаване на молбата е 900 SEK. Тя може да бъде платена с карта (Mastercard/Visa) или чрез банков превод чрез уебсайта на шведските съдилища http://www.betala.domstol.se/.

Член 25, параграф 1, буква ж) - Процедури за обжалване и съдилища, в които жалбите могат да се подават

Постановено от районен съд решение може да бъде обжалвано пред апелативния съд. Жалбите трябва да бъдат подадени в районния съд в срок от три седмици, считано от датата, на която страните са получили решението. Жалбите трябва да бъдат подадени в компетентния апелативен съд.

Ако едната страна е подала жалба срещу решение, постановено от районен съд, в допълнение на посоченото по-горе другата страна може да обжалва решението в срок от една седмица от датата, на която изтича срокът за обжалване по отношение на първата страна. Такава жалба ще бъде оставена без разглеждане, ако първата жалба е оттеглена или е оставена без разглеждане поради друга причина.

Жалба срещу решение, постановено от апелативен съд, може да бъде подадена до Върховния съд. Жалбите трябва да бъдат подадени в апелативния съд в срок от четири седмици от датата на връчване на решението.

Член 25, параграф 1, буква з) – Процедура за преразглеждане на решението и съдилища, компетентни да извършват такова преразглеждане

Молбите за преразглеждане трябва да бъдат подадени в компетентния апелативен съд.

Член 25, параграф 1, буква и) - Приети езици

За да бъде прието, удостоверение за решение, издадено по европейската процедура за искове с малък материален интерес, трябва да бъде издадено или преведено на шведски или английски език.

Член 25, параграф 1, буква й) - Органи, компетентни по отношение на изпълнението

Органът за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten) е компетентен по отношение на изпълнението в Швеция, като също така взема решения в съответствие с член 23.

Последна актуализация: 11/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.