Drobné nároky

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

V Rakousku jsou pro vedení řízení v prvním stupni podle nařízení (ES) č. 861/2007, ve znění nařízení (ES) 2421/2015, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, věcně příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte). Místní příslušnost se řídí – pokud to nevyplývá již z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – ustanoveními rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Podání v řízení podle nařízení (ES) č. 861/2007, ve znění nařízení (ES) 2421/2015, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je možné učinit jak písemnou formou, tak také elektronicky prostřednictvím elektronického právního styku založeného na internetu (webbasierter Elektronischer Rechtsverkehr (WebERV)). V zásadě je WebERV přístupný všem fyzickým a právnickým osobám. Technickými předpoklady jsou zvláštní software a zapojení předávacího orgánu. Aktuální seznam předávacích orgánů je dostupný na stránce

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Kromě toho lze žádosti a přílohy podávat v elektronické podobě s použitím funkce občanské karty (Bürgerkartenfunktion) (čipová karta nebo podpis pomocí mobilního telefonu – viz http://www.buergerkarte.at/ na online formulářích, které jsou k dispozici na internetové stránce rakouské justice „https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html“.

Podání faxem nebo e-mailem není možné.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Pomoc a obecné informace poskytuje stranám – pokud je Rakousko mezinárodně příslušné – vždy příslušný okresní soud.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Pro elektronické doručování dokumentů soudu stranám případně jejich zástupcům je k dispozici elektronický právní styk založený na internetu (webbasierter Elektronischer Rechtsverkehr (WebERV). Jedná se přitom o technicky přesně vymezený způsob předávání dokumentů mezi určitým okruhem účastníků, v němž jsou jednotliví členové identifikováni. V zásadě je WebERV přístupný všem fyzickým a právnickým osobám. Technickými předpoklady jsou zvláštní software a zapojení předávacího orgánu. Aktuální seznam předávacích orgánů je dostupný na stránce

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Pokud není možné doručit dokument pomocí WebERV, může elektronické doručování probíhat také pomocí správní doručovací služby v souladu s ustanovením oddílu 3 zákona o doručování dokumentů (§ 28 a násl.).

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Účast v rakouském WebERV (nikoli však v jiných systémech elektronického doručování) je povinná pro advokáty a obhájce v trestních věcech, notáře, úvěrové a finanční instituce (§ 1 odst. 1 a 2 zákona o bankovnictví (Bankwesengesetz, BWG)), podniky podle § 1 odst. 1 bodů 1, 2, 4, 6, 7 a 8 zákona o dohledu nad pojišťovnictvím z roku 2016 (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG 2016), správy sociálního zabezpečení (§ 23 až 25 obecného zákona o sociálním zabezpečení (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG), § 15 zákona o živnostenském sociálním pojištění (gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, GSVG), § 13 zákona o sociálním pojištění zemědělců (Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BSVG), § 9 zákona o zdravotním a úrazovém pojištění úředníků (Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, B-KUVG), § 4 zákona o pojištění notářů (Notarversicherungsgesetz, NVG 1972), penzijní instituce (§ 479 obecného zákona o sociálním zabezpečení (ASVG)), Fond dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (§ 14 zákona o dovolených a náhradách pro pracovníky ve stavebnictví (Bauarbeiter- Urlaubs und Abfertigungsgesetz, BUAG)), mzdový fond rakouských farmaceutů (§ 1 zákona o mzdovém fondu, Gehaltskassengesetz, 2002), fond pro vyplácení náhrad v případě platební neschopnosti (§ 13 zákona o vyplácení náhrad v případě platební neschopnosti (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, IESG)) a IEF-Service GmbH (§ 1 zákona IEFG), Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven (§ 31 zákona ASVG), finanční prokuraturu (§ 1 zákona o finanční prokuratuře (Finanzprokuraturgesetz, ProkG) a advokátní komory.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

V rakouském zákonu o soudních poplatcích nejsou uvedena žádná samostatná vnitrostátní ustanovení upravující evropské řízení o drobných nárocích. Pro žalobu a následné řízení v prvním stupni se použije položka v sazebníku 1 (TP 1) zákona o soudních poplatcích (Gerichtsgebührengesetz, GGG), pro odvolání a následné řízení ve druhém stupni položka v sazebníku 2 (TP 2) téhož zákona. Tyto sazby platí pro všechna domácí občanskoprávní řízení.

Výše soudního poplatku se vypočítá na základě hodnoty předmětu sporu (hodnota sporného nároku uplatňovaného v žalobě a také nároku uplatňovaného později rozšířením žaloby) případně na základě hodnoty předmětu sporu při odvolání a počtu zainteresovaných stran. Informace o poplatcích, které jsou v současnosti platné, jsou k dispozici v Právním informačním systému Rakouské republiky (https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; pod „Bundesrecht konsolidiert“ u „Titel, Abkürzung“ je třeba zadat „GGG“, u „Paragraph“ je třeba zadat „32“).

Způsob úhrady poplatků je upraven v § 4 zákona o soudních poplatcích. V souladu s ním lze poplatky uhradit bankovní kartou s funkcí bankomatu nebo kreditní kartou, vložením nebo převodem na účet příslušného soudu, nebo složením hotovosti u uvedeného soudu.

Veškeré poplatky mohou být hrazeny také odečtením z účtu a inkasem, pokud je soud (nebo obecně rakouská justice) zmocněn k inkasu soudního poplatku z účtu oznámeného stranou, která má provést platbu, na konto soudu a v podání je uveden účet, z něhož mají být poplatky inkasovány, a maximální částka, která může být inkasována.

Je-li podání provedeno prostřednictvím elektronického právního styku (WebERV), musí být poplatky nutně uhrazeny odečtením z účtu a inkasem. Oznámení maximální částky, která může být inkasována, v tomto případě není možné.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Proti rozhodnutí rakouského okresního soudu vydaného v řízení v prvním stupni podle nařízení (ES) č. 861/2007 ve znění nařízení (ES) 2421/2015, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je přípustný opravný prostředek odvolání. Odvolání musí být písemně podáno během čtyř týdnů od doručení rozhodnutí u toho okresního soudu, jenž vydal rozhodnutí v prvním stupni. Musí být podepsáno advokátkou nebo advokátem. Také v následném odvolacím řízení je zastupení advokátkou nebo advokátem povinné.

Napadení rozhodnutí o nákladech řízení je třeba provést – pokud samotné rozhodnutí není napadeno – rozkladem proti stanoveným nákladům. Ten je třeba podat během 14 dnů od doručení rozhodnutí u soudou, jenž rozhodnutí vydal.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Podle § 548 odst. 5 rakouského občanského soudního řádu je soud prvního stupně, který je příslušný pro evropské řízení o drobných nárocích, rovněž soudem příslušným pro přezkum podle článku 18 nařízení.

Přezkumné řízení se zahajuje jen na výslovný návrh žalovaného. V návrhu musí žalovaný věrohodně odůvodnit okolnosti, na jejichž základě přezkum žádá. Soud se opírá pouze o tvrzení žalovaného. Ústní jednání povolí soud pouze v případě, kdy to považuje za nutné.

Pokud soud shledá, že nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 18 odst. 1 nařízení, návrh v souladu s čl. 18 odst. 3 zamítne; v takovém případě zůstává v platnosti původní rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad. Pokud však jsou podmínky stanovené v čl. 18 odst. 1 nařízení splněny, tj. soud považuje uvedené důvody za oprávněné, prohlásí své původně vydané rozhodnutí za neplatné, tedy je zruší. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. Právní spor se vrací do situace, v níž se nacházel před procesním krokem, který vedl k prohlášení o neplatnosti. Během trvání přezkumného řízení podle článku 18 může žalovaný podle článku 23 nařízení požádat v členském státě výkonu o zastavení nebo omezení výkonu rozhodnutí.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Jazykem přijatelným podle čl. 21a odst. 1 je němčina.

Kromě němčiny jako úředního jazyka smí státní příslušníci Rakouska a státní příslušníci smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru používat u okresních soudů Oberpullendorf a Oberwart maďarštinu, u okresních soudů Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg slovinštinu a u okresních soudů Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart chorvatštinu.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Pro vykonávací řízení, jakož i pro účely použití článku 23 jsou příslušné okresní soudy. Místní příslušnost se řídí ustanoveními rakouského exekučního řádu (Exekutionsordnung).

Poslední aktualizace: 07/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.