Drobné nároky

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Pro rozhodování v evropském řízení o drobných nárocích jsou podle belgického soudního řádu věcně příslušní smírčí soudce (juge de paix), soud prvního stupně (tribunal de première instance) a obchodní soud (tribunal de commerce).

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Veškerá podání nebo komunikace, které jsou pro účely řízení přijímány a jež mají soudy k dispozici v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení, lze v Belgii provést přímým podáním žalobního formuláře typu A uvedeného v příloze I spolu s podpůrnými doklady kanceláři (greffe) místně příslušného soudu prvního stupně (tribunal de première instance) A DÁLE zasláním téhož formuláře spolu s podpůrnými doklady doporučeným dopisem místně příslušnému soudu prvního stupně.

V blízké budoucnosti by mělo být zavedeno elektronické podání formuláře typu A.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Kancelář (greffe) příslušného soudu může poskytnout praktickou pomoc při vyplňování formulářů a podat obecné informace.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Doručení (signification) dokumentů a rozhodnutí se v Belgii provádí prostřednictvím soudního vykonavatele (huissier de justice). V blízké budoucnosti by mělo být zavedeno elektronické doručení.

Doručení (notification) probíhá poštou nebo v zákonem stanovených případech faxem. V blízké budoucnosti by mělo být zavedeno elektronické doručení (notification).

Podrobné informace o doručování (signification a notification) dokumentů a rozhodnutí naleznete na zvláštní stránce portálu evropské e-justice.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

/

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Tuto oblast upravují články 1017–1022 soudního řádu, v souvislosti se zaplacením svědečného (taxe des témoins) článek 953 soudního řádu, jakož i zákoník o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), konkrétně článek 142 a násl. a článek 268 a násl., pokud jde o registrační poplatky.

Článek 1018 soudního řádu upřesňuje, co náklady tvoří:

1) různé soudní poplatky a rejstříkové a registrační poplatky (les droits divers, de greffe et d'enregistrement). Rejstříkové poplatky (droits de greffe) zahrnují poplatky za zápis a redakční a expediční poplatky (viz článek 268 a násl. zákoníku o registračních, hypotéčních a rejstříkových poplatcích).

Registrační poplatky se hradí v případě rozhodnutí týkajících se částky převyšující 12 500 EUR hlavní pohledávky (soudní poplatky nezahrnuty) a činí 3 % této částky. V rámci řízení o drobných nárocích se tudíž nehradí;

2) výdaje, odměny a platy za soudní úkony (le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires);

3) náklady na expedici rozsudku (le coût de l'expédition du jugement);

4) náklady týkající se všech příkazů k šetření, zejména svědečného a náhrad znalcům (les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts). Královským výnosem ze dne 27. července 1972 se tento poplatek stanoví na 200 franků na svědka, což dnes odpovídá přibližně částce 5 EUR. K této částce se přičítá náhrada cestovních nákladů.

V případě soudního znaleckého posudku stanoví své náklady a odměnu daný znalec, přičemž způsob výpočtu musí být jasně uveden a v příslušných případech může být tato částka soudcem v rámci stanovení celkových konečných soudních poplatků snížena (např. pokud byly náklady vynaloženy neúčelně);

5) cestovní náklady a náklady na pobyt soudců, soudních úředníků a stran, pokud byla cesta nařízena soudem, a náklady na úkony, pokud byly učiněny výhradně pro účely daného řízení (les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès);

6) náhrada nákladů řízení (l'indemnité de procédure) (článek 1022 soudního řádu); tato náhrada je paušálním podílením se na odměnách a nákladech advokátů strany, která měla ve věci úspěch, a hradí ji strana, která ve věci úspěch neměla. Výše náhrady se odvíjí od indexu spotřebitelských cen a jakýkoli nárůst nebo pokles o 10 bodů se projeví odpovídajícím zvýšením či snížením výše náhrady o 10 %;

Hodnota nároku

Základní
výše*

Minimální
výše*

Maximální
výše*

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

*Nová výše od 1. června 2016.

Pracovní soud (tribunal du travail) (režim výjimky)

Hodnota nároku

Základní
výše*

Minimální
výše*

Maximální
výše*

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

59,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7) odměny a náklady mediátora jmenovaného v souladu s článkem 1734 soudního řádu (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734 du Code judiciaire).

S ohledem na výše uvedené závisí částka, jež má být uhrazena, zcela na okolnostech konkrétního případu, například na skutečnosti, zda jste stranou, která měla ve věci úspěch, zda byli pověřeni znalci a předvoláni svědci, zda museli soudci cestovat do zahraničí, byla zapotřebí účast mediátora atd.

Rejstříkové poplatky musí být uhrazeny předem, aby mohlo dojít k zápisu věci. Znalci jako podmínku pro výkon svého úkolu vždy vyžadují zaplacení zálohy. Požadujete-li vyslechnutí svědka, je třeba předem složit příslušnou částku k rukám soudního úředníka. Pokud příslušnou úhradu neprovedete, má se za to, že jste od vyslechnutí svědka upustili.

Platbu lze provést pomocí formuláře platebního nebo převodního příkazu, elektronickým převodem, hotově nebo šekem vystaveným na název soudní kanceláře (poslední uvedená možnost je vyhrazena advokátům a soudním vykonavatelům).

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

V rámci belgického procesního práva ve věcech občanských lze uplatnit opravné prostředky podle článku 17 nařízení. Tyto opravné prostředky musí být uplatněny u soudu prvního stupně, obchodního soudu nebo odvolacího soudu, které jsou podle belgického soudního řádu věcně příslušné. Aby bylo možné stanovit konkrétní místně příslušný odvolací soud, je třeba nahlédnout do Evropského soudního atlasu ve věcech občanských.

Podle článku 1051 belgického soudního řádu je lhůta pro podání odvolání (appel), s výhradou lhůt stanovených v imperativních nadnárodních a mezinárodních ustanoveních, jeden měsíc od doručení rozsudku (signification) nebo od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu. Analogicky s tímto ustanovením činí lhůta pro uplatnění opravných prostředků v rámci evropského řízení o drobných nárocích v zásadě jeden měsíc od doručení rozhodnutí příslušného soudu podle článku 13 nařízení, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

V závislosti na konkrétních okolnostech daného případu lze v rámci belgického práva pro přezkum určitého rozhodnutí využít několika opravných prostředků:

– Zaprvé článek 1051 soudního řádu umožňuje podat proti rozsudku odvolání (appel) ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu. Platí to pro rozsudky vydané ve sporném řízení a rozsudky pro zmeškání.

– Zadruhé článek 1048 soudního řádu umožňuje podat odpor (opposition) proti rozsudku pro zmeškání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu.

Výše uvedené lhůty pro podání odvolání nebo odporu platí:

– s výhradou lhůt stanovených v imperativních nadnárodních a mezinárodních ustanoveních,

– aniž je dotčen článek 50 soudního řádu umožňující za určitých podmínek stanovených zákonem prodloužit lhůtu,

– aniž je dotčena možnost uplatnění obecné právní zásady, kterou několikrát potvrdil belgický kasační soud, podle níž se lhůty stanovené pro provedení úkonu prodlouží ve prospěch strany, které vyšší moc zabránila úkon učinit před uplynutím lhůty.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

V rámci čl. 21a odst. 1 Belgie podle svých vnitrostátních právních předpisů nepřipouští žádný jiný jazyk než úřední jazyk nebo některý z úředních jazyků místa výkonu.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Orgány příslušnými pro výkon rozhodnutí vydaného soudem v rámci evropského řízení o drobných nárocích jsou v Belgii soudní vykonavatelé (huissiers de justice).

Orgánem příslušným pro účely článku 23 nařízení, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je v první řadě exekuční soudce (juge des saisies) místa exekuce. Podle článku 1395 belgického soudního řádu je exekuční soudce příslušný pro všechny návrhy, které souvisejí s předběžnými ochrannými opatřeními a způsoby výkonu rozhodnutí. Místní příslušnost je upravena v článku 633 uvedeného soudního řádu.

Belgický soudní řád dále stanoví příslušnost místně příslušného soudu prvního stupně (tribunal de première instance). Ustanovení čl. 569 bodu 5 belgického soudního řádu stanoví, že soud prvního stupně, k němuž exekuční soudce náleží, je oprávněn projednávat spory týkající se výkonu soudních rozsudků a rozhodnutí. Tento soud, včetně exekučního soudce, má kromě toho podle článku 568 belgického soudního řádu plnou podmíněnou pravomoc.

Poslední aktualizace: 23/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.