Drobné nároky

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Pro vydání rozhodnutí v rámci těchto řízení jsou příslušné okresní soudy (районен съд) podle místa trvalého bydliště žalovaného nebo podle jeho sídla.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Vzorový žalobní formulář A musí být předložen přímo příslušnému okresnímu soudu nebo zaslán poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Praktickou pomoc a informace v souladu s článkem 11 nařízení poskytuje Evropské spotřebitelské centrum v Bulharsku, které je součástí sítě evropských spotřebitelských center (síť ESC). Informace o provádění nařízení poskytuje na žádost Ministerstvo spravedlnosti.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Použijí se způsoby doručování podle platného občanského soudního řádu. Doručení se v souladu s článkem 43 provádí osobně nebo prostřednictvím jiné osoby. Soud může rovněž nařídit, aby doručení proběhlo vložením do soudního spisu, vyvěšením nebo veřejným oznámením.

Podle čl. 42 odst. 4 občanského soudního řádu se mohou účastníkům řízení písemnosti doručovat rovněž na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Má se za to, že byly doručeny po jejich vložení do příslušného informačního systému.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Nejsou výslovně definovány.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Podle Sazebníku státních poplatků vybíraných soudy podle občanského soudního řádu činí soudní poplatky v Bulharsku 4% hodnoty nároku, ale ne méně než 50 BGN.

Soudní poplatky se hradí bankovním převodem.

Podle čl. 13 odst. 3 uvedeného sazebníku se za žádost o osvědčení o uznání nebo o vykonatelnosti rozhodnutí bulharského soudu účtuje poplatek 40 BGN.

Za žádost týkající se uznání nebo vykonatelnosti rozhodnutí zahraničních soudů, rozhodčích soudů a jiných subjektů se účtuje 50 BGN (článek 15 sazebníku).

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Opravný prostředek proti rozhodnutí o evropském řízení o drobných nárocích se podává u příslušného krajského soudu (oкръжен съд) (čl. 624 odst. 2 občanského soudního řádu).

Opravný prostředek musí být podán do dvou týdnů ode dne, kdy byl rozsudek okresního soudu doručen straně řízení. Odvolací řízení je upraveno v kapitole 20 občanského soudního řádu.

Rozhodnutí krajského soudu lze napadnout před Nejvyšším kasačním soudem kasačním opravným prostředkem, s výhradou ustanovení článku 280 (čl. 624 odst. 2 občanského soudního řádu).

Důvody a podmínky pro rozhodnutí o kasačním opravném prostředku jsou výslovně stanoveny v kapitole 22 občanského soudního řádu.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Žalovaný může podat návrh na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci evropského řízení o drobných nárocích u příslušného odvolacího soudu podle podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 18. Soud zašle kopii žádosti o přezkum druhé straně, která může odpovědět do jednoho týdne od doručení. Projednání žádosti o přezkum je neveřejné. Soud, považuje-li to za nezbytné, může žádost projednat veřejně. Proti rozhodnutí o žádosti o přezkum nelze podat opravný prostředek.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Pro účely čl. 21a odst. 1 je přijatelným jazykem bulharština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Orgány příslušnými pro výkon rozhodnutí jsou soudní exekutoři (státní a soukromí).

Návrh na zahájení výkonu rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích se podává u krajského soudu v místě, kde má dlužník trvalé bydliště, kde se nachází jeho sídlo nebo místo výkonu.

Poslední aktualizace: 26/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.