Drobné nároky

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Věcnou příslušnost pro rozhodování v evropském řízení o drobných nárocích mají v Chorvatsku městské a obchodní soudy.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Formuláře, jiné žádosti nebo prohlášení se předkládají v písemné podobě, faxem nebo elektronickou poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Podle zákona o bezplatné právní pomoci (Narodne novine, Úřední věstník č. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) poskytují primarní pravní pomoc úřady, autorizované organizace a právní poradny.

Primární právní pomoc zahrnuje:

a) obecné právní informace;

b) právní poradenství;

c) redakce písemných podání veřejnoprávním subjektům, Evropskému soudu pro lidská práva, jakož i mezinárodním organizacím podle mezinárodních smluv a předpisů o činnosti těchto orgánů;

d) zastupování v řízení před veřejnoprávními subjekty;

e) právní pomoc v mimosoudním urovnání sporu.

Seznam autorizovaných organizací a právních poraden poskytujících primární právní pomoc je k dispozici na internetové stránce: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Písemnosti jsou doručovány poštou nebo prostřednictvím zvláštního soudního úředníka, tj. zaměstnance soudu, prostřednictvím příslušného justičního orgánu nebo notáře nebo přímo u soudu, nebo v elektronické podobě v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Není použitelné.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Soudní poplatky se řídí hodnotou návrhu a hradí se:

  • za uplatnění žalobního nároku a protinároku,
  • za odpověď na žalobní nárok,
  • za rozhodnutí o žalobním nároku,
  • za odvolání proti rozsudku,
  • za návrh výkonu rozhodnutí,
  • za žádost o přezkum rozhodnutí.

Není-li stanoveno jinak, povinnost uhradit poplatek vzniká v okamžiku podání návrhu a je stanovena v článku 4 zákona o soudních poplatcích.

Výši soudních poplatků lze vypočítat za každou jednotlivou operaci v závislosti na hodnotě předmětu sporu podle následující tabulky:

více než

do (částky v kunách)

částka v kunách

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 15 000 kun, činí odpovídající poplatek 500 kun plus 1 % z rozdílu nad 15 000 kun, nejvýše však 5 000 kun.

Poplatky stanovené sazebníkem soudních poplatků se platí v podobě kolků emitovaných Chorvatskou republikou nebo v hotovosti, pokud je plátce povinen uhradit částku přesahující 100 kun a pokud je stanoveno, že poplatek lze uhradit přímo na zvláštní účet bez ohledu na výši poplatku.

Výše poplatků se vyjadřuje v absolutních číslech v kunách a jako procentní sazba.

V případě, že jsou poplatky stanovené jako procentní sazba, základ poplatku se zaokrouhlí na celé stovky, a to tak, že se částka do 50,00 kun zaokrouhlí na stovku dolů a částka vyšší než 50,00 kun na stovku nahoru.

Podle čl. 15a nařízení č. 861/2007 je soudní poplatek možné hradit bankovním převodem.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Proti rozsudku se lze odvolat. Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě osmi dnů od zveřejnění rozhodnutí, a pokud bylo rozhodnutí doručeno straně, počítá se lhůta od data doručení.

O odvolání proti rozhodnutí v řízení o drobných nárocích rozhoduje samosoudce ve druhém stupni.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Jestliže žalovaná stana věrohodně prokáže existenci podmínek pro přezkum rozsudku vydaného v rámci evropského řízení o drobných nárocích podle ustanovení článku 18 nařízení č. 861/2007, návrh na přezkum se předkládá ve formě žaloby příslušnému městskému nebo obchodnímu soudu, který může stanovit neplatnost rozsudku, zatímco návrh na navrácení do původního stavu se podává k soudu, u kterého bylo řízení zahájeno a který může řízení rovněž vrátit se do stavu, v němž se nacházelo před vynesením rozsudku.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Dokumenty se předkládají společně s úředně ověřeným překladem do chorvatštiny provedeným kompetentní osobou v jednom ze členských států.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

O návrzích na výkon rozhoduje usnesením městský soud jakožto exekuční soud. Místní příslušnost soudu se stanoví v souladu s pravidly o místní příslušnosti soudů v řízeních o výkonu rozhodnutí.

O zastavení nebo omezení výkonu podle ustanovení článku 23 nařízení č. 861/2007 rozhoduje městský soud.

Poslední aktualizace: 12/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.