Drobné nároky

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česká republika

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Pro určení soudů příslušných pro vedení evropských řízení o drobných nárocích se v České republice použije obecná právní úprava soudní příslušnosti v občanskoprávních věcech obsažená v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský soudní řád"). Věcná příslušnost je upravena v §§ 9 až 12, místní příslušnost v §§ 84 až 89a občanského soudního řádu.

Vzhledem k typu případů, které lze předvídat, budou zpravidla věcně příslušné okresní soudy a kritériem pro určení místní příslušnosti bude zpravidla bydliště/sídlo žalovaného.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Česká republika oznamuje, že jako jiné komunikační prostředky jsou pro ni přijatelné:

a) podání v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;

b) elektronická pošta;

c) telefax.

V případech b), c) je třeba nejpozději do tří dnů podání doplnit předložením originálu formuláře, jinak k těmto podáním soud nepřihlíží.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Prostředkem elektronického doručování v České republice je tzv. datová schránka. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů (datových zpráv) orgány veřejné moci. Podrobnosti upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Datové schránky jsou zřizovány bezplatně a bez žádosti právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, právnickým osobám zřízeným zákonem, odštěpnému závodu zahraniční právnické osoby zapsanému v obchodním rejstříku, advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům. Pro tyto subjekty je zřízení datových schránek povinné. Ostatním typům právnických osob a fyzickým osobám je datová schránky zřízena na žádost. Podrobnosti upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Český právní řád připouští opravný prostředek. Je jím odvolání, které je upraveno v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v §§ 201 – 226. Odvolání je třeba podat do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Ten jej postoupí nadřízenému soudu, který povede odvolací řízení.

Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Soudem příslušným pro vedení přezkumného řízení je okresní soud, který vydal rozhodnutí v prvním stupni. Proti rozhodnutí, jímž soud zamítne žádost o přezkum, je možné podat odvolání, které je upraveno v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v §§ 201 – 226.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Pro Českou republiku je přípustným jazykem pouze čeština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

1. Orgány příslušnými pro výkon jsou v České republice okresní soudy a soudní exekutoři. Oprávněný může:

a) podat návrh na soudní výkon rozhodnutí u místně příslušného okresního soudu, nebo

b) podat návrh na nařízení exekuce u kteréhokoli soudního exekutora.

Pro místní příslušnost okresních soudů se použije v případě sub a) úprava v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v §§ 84 až 86, v případě sub b) úprava v zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "exekuční řád"), v jeho § 45. Při výkonu rozhodnutí se postupuje podle občanského soudního řádu, v případě soudních exekutorů také podle exekučního řádu.

2. Jako orgány příslušné pro účely článku 23 určila Česká republika okresní soudy. Jejich místní příslušnost se řídí §§ 84 až 86 občanského soudního řádu v případě soudního výkonu (výše sub a)), resp. podle § 45 exekučního řádu v případě výkonu rozhodnutí soudním exekutorem (výše sub b)).

Poslední aktualizace: 05/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.