V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Drobné nároky

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudy příslušnými rozhodovat v evropském řízení o drobných nárocích v Anglii a Walesu jsou soudy hrabství (county courts) a vrchní soud (High Court of Justice). Ve většině případů bude řízení probíhat před obvodním soudcem (District Judge) na soudu hrabství.

Příslušnost soudů hrabství je stanovena výlučně zákonem a pokrývá téměř celou oblast občanského práva. V oblasti občanského práva se obecná příslušnost soudů hrabství většinou překrývá s příslušností vrchního soudu, s výjimkou žalob o náhradu újmy za ublížení na zdraví s hodnotou sporu nižší než 50 000 GBP a peněžitých nároků nepřesahujících 15 000 GBP, jež je nutné uplatnit u soudu hrabství. Další podrobnosti jsou uvedeny v nařízení o příslušnosti vrchního soudu a soudů hrabství z roku 1994 High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991 (v platném znění). Řada zákonů svěřuje soudům hrabství výlučnou příslušnost – například téměř ve všech věcech podle zákona o spotřebitelských úvěrech z roku 1974 (Consumer Credit Act 1974) a ve většině žalob podávaných poskytovateli hypotečních úvěrů a majiteli nemovitostí.

Žalobu lze podat u jakéhokoli soudu v Anglii a Walesu. Na internetových stránkách Soudní služby (Court Service) jsou uvedeny adresy všech soudů hrabství a vrchního soudu.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Komunikačním prostředkem pro zahájení evropského řízení o drobných nárocích, jenž je přijímán soudy v Anglii a Walesu, je doručování poštou (pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek a soudy v Anglii a Walesu nyní neumožňují platit soudní poplatek kreditní ani debetní kartou). Další písemnosti je však možné zasílat soudu poštou, faxem nebo e-mailem v souladu s částí 5 občanského soudního řádu (Civil Procedure Rules), jež obsahuje pravidla pro doručování a zasílání písemností soudu.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

V Anglii a Walesu je přípustný opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému v evropském řízení o drobných nárocích. Zákon o přístupu ke spravedlnosti z roku 1999, nařízení o příslušnosti odvolacích instancí z roku 2000 (Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) Order 2000) stanoví příslušnost pro projednání opravných prostředků proti rozhodnutím soudů, včetně soudů hrabství. Podle nařízení z roku 2000 je oblastní soudce (Circuit Judge) soudu hrabství příslušný k projednání opravného prostředku proti rozhodnutí obvodního soudce v evropském řízení o drobných nárocích. Poté je příslušnou instancí vrchní soud.

Ustanovení části 5.2 občanského soudního řádu a příslušný praktický pokyn upravují řízení o tomto opravném prostředku a stanovují lhůty, ve kterých je tento opravný prostředek třeba podat.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Stejně jako u tuzemských řízení o drobných nárocích je na straně, která v evropském řízení o drobných nárocích uspěla, aby dala podnět k výkonu soudního rozhodnutí.

Příslušným orgánem pro výkon rozhodnutí a pro účely článku 23 je soud hrabství a vrchní soud. Kontaktní údaje jsou uvedeny výše pod písm. a).

Poslední aktualizace: 21/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.