Drobné nároky

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Rozsudek v evropském řízení o drobných nárocích vydává v Estonsku příslušný okresní soud.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

V souladu s článkem 4 odst. 1 nařízení jsou komunikačními prostředky přijatelnými pro účely evropského řízení o drobných nárocích, které jsou soudům v Estonsku k dispozici, osobní doručení, doručení poštou, faxem a elektronickými prostředky. Při předkládání písemností (dokumentů) se musí dodržet formální požadavky stanovené v § 334 až 336 občanského soudního řádu.

V souladu s uvedenými ustanoveními se podání soudu musí předložit ve snadno čitelné a strojově psané formě ve formátu A4. To platí i pro vlastnoručně podepsané písemnosti. V souladu se zákonem poskytnou účastníci řízení soudu rovněž elektronické kopie procesních písemností předložených v písemné formě, pokud je to možné. Tzn., že je třeba zaslat jednoduchou emailovou zprávu bez digitálního podpisu nebo ověření jakýmkoliv jiným způsobem, aby se zjednodušila práce soudů při zpracovávání písemností.

Pokud jsou písemnosti zaslané na příslušnou adresu faxem nebo elektronickou poštou, případně v jiné formě, při které lze vyhotovit písemný záznam, originál písemnosti je nutné předložit soudu bezodkladně nejpozději při soudním jednání, respektive během lhůty stanovené na předložení písemností v případě písemného řízení. V takovém případě se lhůta na předložení písemného návrhu nebo opravného prostředku považuje za splněnou.

Návrhy a další písemnosti, které musí být v písemné formě, lze soudu předložit i v elektronické formě za předpokladu, že si soud může tyto písemnosti vytisknout a udělat z nich kopie. V takovém případě musí být elektronický dokument opatřen digitálním podpisem odesílatele nebo je nutné odeslat jej podobným zabezpečeným způsobem, který umožňuje identifikaci odesílatele. Elektronický dokument se považuje za doručený soudu v okamžiku, kdy je zaznamenán v databázi přijatých soudních písemností. Podrobnější pravidla pro předkládání elektronických dokumentů soudům a požadavky na formát písemností stanoví nařízení ministra spravedlnosti.

Soud může považovat návrh nebo jinou procesní písemnost, kterou zaslal účastník řízení emailem, za přípustnou rovněž tehdy, pokud není vlastnoručně podepsaná nebo není opatřena digitálním podpisem, za předpokladu, že soud nemá žádné pochybnosti o totožnosti odesílatele nebo o odeslání písemnosti, zejména tehdy, kdy písemnosti opatřené digitálním podpisem byly již ze stejné emailové adresy ve stejné věci stejným účastníkem odeslány nebo pokud soud souhlasil s tím, aby se návrhy nebo jiné písemnosti předkládaly rovněž v této formě.

Za elektronické podání se rovněž považuje podání návrhu prostřednictvím informačního systému vytvořeného k tomuto účelu (procesní informační systém e-File), který je k dispozici na adrese https://www.e-toimik.ee/. Podává-li se návrh pomocí e-File, není nutné zasílat jej na soud emailem.

V evropském řízení o drobných nárocích může soud obejít ustanovení soudního řádu, která upravují doručování procesních písemností a formu písemností překládaných účastníky řízení, vyjma doručení oznámení o žalobě žalovanému.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Praktickou pomoc v souvislosti s evropským řízením o drobných nárocích lze získat v podatelně soudu. Příslušné kontaktní informace jsou uvedené v bodě a).

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Prostředky elektronických služeb a komunikace, které jsou technicky dostupné a přípustné na soudech v Estonsku, jsou procesní informační systém e-File (https://www.e-toimik.ee/) a doručování písemností emailem nebo faxem.

Doručuje-li soud procesní písemnost prostřednictvím e-File, odešle na emailovou adresu nebo telefonní číslo sdělené soudu oznámení pro příjemce, že dokument je k dispozici v systému (§ 3111 odst. 1 občanského soudního řádu). Soud rovněž může zaslat oznámení o tom, že dokument je k dispozici, na telefonní číslo nebo emailovou adresu získanou z internetu, z předpokládaného uživatelského účtu na virtuální sociální síti nebo ze stránky jiného prostředí virtuální komunikace, o kterém se domnívá, že ho adresát používá vzhledem k informacím dostupným na internetu, nebo v případě, že se po odeslání mohou takovéto informace považovat za doručené adresátovi. Je-li to možné, zpřístupní soud oznámení v předpokládaném uživatelském účtu virtuální sociální sítě nebo na stránce jiného prostředí virtuální komunikace takovým způsobem, aby oznámení mohl vidět pouze adresát a nikdo jiný. Procesní písemnost se považuje za doručenou, pokud jej příjemce otevře v informačním systému nebo potvrdí její přijetí v tomto systému bez jejího otevření nebo pokud tak učiní jiná osoba, které příjemce udělil přístup k dokumentům v informačním systému. V informačním systému se doručení dokumentu automaticky zaregistruje.

Nelze-li očekávat, že příjemce bude schopen využívat informační systém používaný na doručování procesních dokumentů, nebo v případě, že doručení prostřednictvím tohoto systému není technicky možné, může soud doručit procesní dokumenty příjemci rovněž elektronicky prostřednictvím emailu nebo faxem. V takovém případě se procesní dokument považuje za doručený, pokud příjemce potvrdí přijetí procesního dokumentu v písemné formě, faxem nebo elektronicky. Potvrzení musí obsahovat datum přijetí a podpis příjemce nebo jeho zástupce. Potvrzení v elektronické formě musí obsahovat digitální podpis odesílatele nebo musí být odesláno jiným zabezpečeným způsobem, který umožňuje identifikaci odesílatele a stanovení času odeslání, nemá-li soud žádný důvod pochybovat o tom, že potvrzení bez digitálního podpisu bylo odeslané příjemcem nebo jeho zástupcem. Potvrzení v elektronické formě lze soudu zaslat emailem, pokud je emailová adresa soudu známá a lze předpokládat, že neoprávněné osoby k ní nemají přístup, a rovněž i v případě, že soud již odeslal dokumenty na tuto emailovou adresu v rámci stejného řízení, nebo poskytl-li sám účastník tuto emailovou adresu soudu.

Předcházející souhlas s elektronickým doručováním dokumentů lze udělit prostřednictvím procesního informačního systému e-File, emailem nebo faxem. Takový souhlas lze zaslat soudu v rámci návrhu na zahájení evropského řízení o drobných nárocích nebo v rámci odpovědi na návrh.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Procesní písemnosti se obecně musí doručovat elektronicky prostřednictvím procesního informačního systému e-File pouze advokátům, notářům, soudním exekutorům, insolvenčním správcům a orgánům státní nebo místní správy. Doručování písemností jinými prostředky je povoleno, pouze pokud pro to existuje řádný důvod. Zákon nestanoví žádné povinnosti týkající se prostředků, kterými se mají doručovat písemnosti, pokud jde o jiné než výše uvedené osoby.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

S podáním návrhu na zahájení evropského řízení o drobných nárocích okresnímu soudu se váže povinnost uhradit soudní poplatek. Výše tohoto poplatku se určuje na základě hodnoty sporu, která se odvíjí od výšky nároku. Při výpočtu hodnoty sporu se k částce hlavního nároku připočítávají částky souvisejících nároků. V případě návrhu na zahájení evropského řízení o drobných nárocích o vrácení úroku z prodlení, který se nestal splatným, se k této částce musí připočítat rovněž částka, které odpovídá ročnímu úroku z prodlení. Výška soudního poplatku se odvíjí od konečné přijaté částky (hodnoty sporu) a od tabulky uvedené v § 59 odst. 1 přílohy 1zákona o státních poplatcích.

Při podání návrhu na přezkum soudního rozhodnutí se musí složit jistota (návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání). Jistota je částka, která odpovídá soudnímu poplatku za polovinu žalované částky. Výše poplatku nesmí být nižší než 100 EUR a nesmí přesáhnout 1 500 EUR.

Za podání odvolání se platí stejný poplatek jako za návrh na zahájení evropského řízení o drobných nárocích na okresním soudě, přičemž se zohlední rozsah odvolání.

Při podání kasačního opravného prostředku a žádosti o přezkum rozsudku se taktéž musí složit jistota. Výpočet jistoty je založený na nárokované částce, jde o jedno procento z hodnoty sporu. Výše poplatku nesmí být nižší než 100 EUR a nesmí přesáhnout 3 000 EUR.

Za podání odvolání se platí poplatek ve výši 50 EUR krajskému soudu nebo nejvyššímu soudu.

Poplatky lze hradit bankovním převodem na kterýkoliv bankovní účet ministerstva financí: SEB Pank – číslo bankovního účtu EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank – číslo bankovního účtu EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X); Danske Bank – číslo bankovního účtu EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X); Nordea Bank – číslo bankovního účtu EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X).

Soudní poplatky je vždy nutné zaplatit před podáním návrhu. Spolu s návrhem je soudu nutné předložit doklad o zaplacení poplatku nebo informace, které umožňují zaplacení poplatku ověřit (například datum uskutečnění platby, výška a plátce poplatku atd.).

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Odvolání lze podat v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí soudu vydanému v evropském řízení o drobných nárocích, pokud v rozsudku okresního soudu soud podání odvolání povolil. Soud podání odvolání obecně povolí, pokud se domnívá, že rozhodnutí odvolacího soudu je nezbytné k získání stanoviska krajského soudu k právní otázce. Pokud rozsudek okresního soudu neobsahuje povolení podat odvolání, lze odvolání stále na krajský soud podat, ale krajský soud odvolání připustí pouze tehdy, pokud je jasné, že okresní soud při vynesení rozsudku nesprávně uplatnil ustanovení hmotného práva, porušil procesní požadavky nebo nesprávně posoudil důkazy, a pokud tyto skutečnosti mohly mít závažný vliv na rozsudek.

Odvolání se podává na krajském soudě, v jehož obvodě se nachází okresní soud rozhodující v evropském řízení o drobných nárocích.

Odvolání lze podat do 30 dnů od doručení rozsudku odvolateli, nejpozději však do pěti měsíců od vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně. Pokud rozsudek okresního soudu neobsahoval odůvodnění a pokud účastník řízení požádal soud, aby bylo odůvodnění doplněno, běží lhůta na podání odvolání znovu ode dne doručení úplného rozsudku. Odvolání nelze podat, jestliže se obě strany vzdaly práva na jeho podání v návrhu předloženém soudu.

Kasační opravný prostředek proti rozsudku soudu vynesenému v rámci odvolacího řízení lze podat na nejvyšším soudě (kapitola 66 občanského soudního řádu). Účastník řízení může podat kasační opravný prostředek na nejvyšším soudě, pokud krajský soud vážně porušil procesní podmínky nebo nesprávně uplatnil ustanovení hmotného práva.

Kasační opravný prostředek lze podat do 30 dnů od doručení rozsudku odvolateli, nejpozději však do pěti měsíců od vyhlášení rozsudku krajského soudu. Kasační opravný prostředek nelze podat, jestliže se obě strany vzdaly práva na jeho podání v návrhu předloženém soudu.

Za výjimečných okolností, a jestliže se objevily nové důkazy, může účastník řízení nejvyššímu soudu podat návrh na přezkum rozsudku soudu, který nabyl právní moci, podle postupu stanoveného v kapitole 68 občanského soudního řádu. Návrh na přezkum lze podat do dvou měsíců ode dne, kdy se účastník řízení dozvěděl o důvodech pro přezkum. Z důvodu, že účastník řízení nebyl v řízení zastoupen, lze návrh na přezkum rozsudku podat do dvou měsíců od doručení rozsudku účastníkovi nebo v případě strany bez způsobilosti k právním úkonům v občanskoprávním řízení, právnímu zástupci účastníka. V tomto případě se doručení prostřednictvím veřejného oznámení nebere v potaz. Návrh na přezkum nelze podat, pokud ode dne nabytí právní moci rozsudku, které se má přezkoumat, uplynulo pět let. Návrh na přezkum nelze podat z důvodu, že se strana nezúčastnila řízení nebo nebyla v řízení zastoupena nebo v případě stanoveném v § 702 odst. 2 bodě 8 občanského soudního řádu, pokud ode dne nabytí právní moci rozhodnutí uplynulo deset let.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Řízení ve věci návrhu na přezkum soudního rozhodnutí odpovídá řízení o zrušení rozsudku pro zmeškání (§ 415 občanského soudního řádu). Návrh na přezkum soudního rozhodnutí se musí podat u soudu, který vydal rozsudek ve věci v rámci evropského řízení o drobných nárocích. Návrh se podává písemně a musí obsahovat: odkaz na rozsudek, o jehož přezkum se žádá; návrh na přezkoumání rozsudku; okolnosti a důvody, na základě kterých se má rozsudek přezkoumat. Soud poté doručí návrh protistraně a určí jí lhůtu na vyjádření stanoviska. Soud může nařídit jednání, aby rozhodl o předloženém návrhu. Soud vydá písemné rozhodnutí ve věci návrhu. Pokud soud návrhu vyhoví, bude se v evropském řízení o drobných nárocích pokračovat ve stavu, ve které se nacházelo před vydáním rozhodnutí. Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na přezkum soudního rozhodnutí se lze odvolat ke krajskému soudu. Rozhodnutí krajského soudu o odvolání lze napadnout opravným prostředkem u nejvyššího soudu pouze v případě, že krajský soud odvolání zamítnul.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Podle článku 21a odst. 1 nařízení jsou přijatelnými jazyky estonština a angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Rozhodnutí vydaná v evropském řízení o drobných nárocích vykonávají v Estonsku nezávislí soudní exekutoři. Návrh na zahájení exekučního řízení se podává soudními exekutorovi v místě pobytu nebo bydliště dlužníka, nebo v místě, kde se nachází jeho majetek. Seznam kanceláří soudních exekutorů je k dispozíci na internetové adrese Komory soudních exekutorů a insolvenčních správců.

Pokud bylo podáno odvolání proti rozhodnutí vydanému v evropském řízení o drobných nárocích, krajský soud, ke kterému bylo odvolání podáno, uplatní opatření stanovené v článku 23 nařízení. V případě podání návrhu se žádost o uplatnění opatření předkládá soudu, který rozhoduje o návrhu.

Pokud odvolání nebylo dosud podáno, opatření stanovená v článku 23 nařízení uplatní soud, který ve věci rozhodoval. Soudem příslušným uplatnit opatření stanovená v čl. 23 písm. c) nařízení je okresní soud, v jehož obvodě je vedeno nebo mělo být vedeno exekuční řízení. V případech stanovených v § 46 exekučního řádu může o zastavení exekučního řízení rozhodnout soudní exekutor, který toto řízení vede, jakož i soud.

Poslední aktualizace: 15/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.