Drobné nároky

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Věcnou příslušnost vynést rozsudek v evropském řízení o drobných nárocích má Helsinský okresní soud (Helsingin käräjäoikeus).

Kontaktní informace ve finském a švédském jazyce jsou k dispozici online na internetové stránce www.oikeus.fi, kterou spravuje ministerstvo spravedlnosti.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Formulář uvedený v článku 4 odst. 1 nařízení lze zaslat přímo do podatelny Helsinského okresního soudu poštou, faxem nebo emailem, jak je stanoveno v zákoně o elektronických službách a komunikaci (veřejný sektor) 13/2003.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Evropské spotřebitelské centrum ve Finsku (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa), které je součástí finského orgánu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), poskytuje pomoc a obecné informace o rozsahu působnosti evropského řízení o drobných nárocích a rovněž obecné informace o tom, které soudy jsou příslušné vynést rozsudek v tomto řízení.

Ve Finsku mohou účastníci řízení získat právní pomoc ze státních zdrojů za podmínek stanovených v zákoně o právní pomoci 257/2002. Zákon plní požadavky směrnice Rady 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech zavedením minimálních společných pravidel týkajících se právní pomoci v těchto sporech.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Ve Finsku se na řízení vztahuje kapitola 11 soudního řádu o doručování písemností v řízení a zákon o elektronických službách a komunikaci ve veřejném sektoru 13/2003.

V souladu s § 3 odst. 3 kapitoly 11 soudního řádu se procesní písemnosti mohou zasílat jako elektronické zprávy způsobem, který uvedl adresát. Účastník řízení může soudu poskytnout elektronickou adresu, na kterou lze písemnosti doručovat během soudního řízení.

Potvrzení o přijetí může být soudu zasláno ve formě elektronické zprávy, například jako příloha emailu.

V praxi se jako prostředky elektronické komunikace v soudním řízení používají email a fax.

Neexistuje žádná právní povinnost akceptovat elektronické doručování nebo komunikaci.

Ve Finsku neplatí žádná zvláštní procesní pravidla týkající se předchozího schválení používání prostředků elektronické komunikace.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Neuplatňuje se.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

V souladu s § 2 odst. 6 zákona o soudních poplatcích 1455/2015 se účtuje poplatek 86 EUR za soudní řízení sporné vedené okresním soudem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

V případě odvolacího řízení se účtuje poplatek jako při vnitrostátním řízení podle zákona o soudních poplatcích.

Ve Finsku se soudní poplatek za soudní řízení účtuje až po uzavření věci. Zpravidla se faktura, tj. formulář na úhradu poplatku, zašle dotčené straně.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Opravný prostředek proti rozsudku vynesenému v evropském řízení o drobných nárocích lze podat k Helsinskému odvolacímu soudu (Helsingin hovioikeus), jak je stanoveno v kapitolách 25 a 25a soudního řádu (odvolání proti rozhodnutí okresního soudu na odvolacím soudě).

Podle § 5 kapitoly 25 soudního řádu musí účastník řízení, který se chce odvolat proti rozhodnutí okresního soudu, oznámit svůj záměr podat odvolání, pod hrozbou ztráty práva být vyslyšen. Oznámení o záměru podat odvolání musí být učiněno nejdéle v sedmý den od dne, kdy bylo rozhodnutí okresního soudu vyneseno nebo oznámeno účastníkům řízení.

Podle § 11 kapitoly 25 soudního řádu, pokud bylo podáno a přijato oznámení o záměru podat odvolání, dotčené straně se poskytnou pokyny k odvolání, které jsou připojeny ke kopii rozhodnutí okresního soudu. Lhůta na podání odvolání činí 30 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí okresního soudu vyneseno nebo oznámeno účastníkům řízení (§ 12 kapitola 25 soudního řádu). Účastník řízení musí doručit odvolání do podatelny okresního soudu nejpozději před skončením úředních hodin v poslední den lhůty na podání odvolání. Odvolání, které nebylo podáno včas, je prohlášeno za nepřípustné.

Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, je nutné, aby odvolací soud povolil pokračování v řízení v souladu s kapitolou 25a soudního řádu.

Odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu se podává k nejvyššímu soudu (korkein oikeus), jak je uvedeno v kapitole 30 soudního řádu. Lhůta na podání žádosti o povolení odvolání a lhůta na podání odvolání je 60 dní ode dne oznámení rozhodnutí odvolacího soudu účastníkům řízení. Žádost o povolení odvolání k nejvyššímu soudu se doručuje do podatelny odvolacího soudu, který rozsudek vydal.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Pravomocné rozhodnutí přezkoumává soud, který jej vydal. Přezkum se provádí v souladu s ustanoveními § 3 až 5 a 14a kapitoly 31 soudního řádu upravující mimořádné opravné prostředky.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Finština, švédština a angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Orgánem, který je příslušný pro výkon rozsudků vynesených v evropském řízení o drobných nárocích ve Finsku, je soudní exekutor (ulosottomies). Návrh na výkon rozsudku se řídí kapitolou 3 exekučního řádu 705/2007. Příslušnost soudního exekutora nebo jiného místního orgánu pro výkon rozsudků se určuje podle místa bydliště nebo pobytu odpůrce. Soudní exekutor je rovněž příslušný pro účely článku 23. O opatřeních uvedených v tomto článku rozhoduje okresní exekutor (kihlakunnanvouti).

Poslední aktualizace: 02/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.