Drobné nároky

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Nároky uplatněné podle nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, se na základě jejich věcné příslušnosti podávají místním pobočkám občanskoprávních soudů (chambres de proximité des tribunaux judiciaires), jde-li o věc občanskoprávní povahy (článek L. 211‐4‐2 zákoníku o organizaci soudnictví (code de l’organisation judiciaire)), nebo obchodním soudům, týká-li se případ podnikatelů nebo obchodních či úvěrových společností (článek L. 721‐3‐1 obchodního zákoníku (code de commerce)).

Pokud nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech určí soudy jednoho členského státu bez dalšího upřesnění, je místně příslušným soud v místě bydliště žalovaného nebo jednoho z žalovaných.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Návrh na zahájení řízení je možné zaslat soudu poštou.

Strany řízení zahájeného na základě nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, mohou se soudy komunikovat poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Strany mohou získat informace pro vyplnění formulářů obsažených v příloze nařízení v souladu s článkem 11:

  • u pracovníků kanceláří soudních orgánů, občanskoprávních soudů a obchodních soudů, jež jsou příslušné k projednávání nároků uplatněných na základě nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Potřebné informace o řízeních podají zejména pracovníci přijímací služby (service d’accueil du justiciable – SAUJ) daného soudu;
  • u pracovníků středisek spravedlnosti a práva (maisons de la justice et du droit), která se nacházejí na celém území státu,
  • u advokátů, na které se mohou strany obrátit v rámci bezplatné služby poskytované departementálními centry pro přístup k právu (centres d'accès au droit).

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Elektronické doručování příslušných dokumentů není povoleno. Tento technický prostředek tudíž není k dispozici.

Komunikace s francouzskými soudy, které jsou příslušné k projednávání nároků uplatněných na základě nařízení o drobných nárocích, probíhá výhradně poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Žádná osoba ani profese nemá povinnost akceptovat doručování elektronickými prostředky podle článku 13.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

  • Je-li řízení vedeno před občanskoprávním soudem, soudní poplatky se nehradí. Soud však může neúspěšné straně uložit náhradu nákladů, a to včetně nákladů na výkon rozhodnutí. Náklady na doručení doporučeným dopisem hradí soud. Případné náklady na doručení podle článku 1387 občanského soudního řádu budou předmětem exekučního titulu vydaného soudem a jejich vymožení je věcí státní pokladny. Soud může neúspěšné straně uložit rovněž úhradu nevratných nákladů, tj. nákladů na zastupování a pomoc, které případně vznikly druhé straně.
  • Je-li řízení vedeno před obchodním soudem, soudní poplatky se odvíjejí od případného konání jednání. Pokud se jednání neuskuteční, činí soudní poplatky přibližně 12 eur včetně daně (náklady na vydání soudního usnesení (ordonnance sur requête) jiného než rozhodnutí o předběžných opatřeních a mimo náklady na poštovné a na soudního exekutora); v případě jednání činí soudní poplatky přibližně 60 eur včetně daně (mimo náklady na poštovné a na soudního exekutora). Tyto částky nezahrnují další případné přidružené náklady, které vyplývají z povahy řízení.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Opravnými prostředky, které jsou k dispozici podle francouzského práva v souladu s článkem 17 nařízení, jsou:

  • odvolání (appel), pokud byl rozsudek vydán na prvním stupni, tj. pokud nárok přesahuje částku 5 000 eur. Odvolání může podat každá strana řízení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení rozsudku (články 528 a 538 občanského soudního řádu),
  • odpor (opposition) může podat žalovaný, kterého se osobně netýkalo doručení podle čl. 5 odst. 2 ani neodpověděl způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 3 (v případě „rozsudku pro zmeškání“). Předkládá se soudu, který vydal předmětné rozhodnutí (články 571 až 578 občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Pokud je rozhodnutí vydáno na poslední stupni, tzn. pokud proti němu (již) nelze podat odvolání, mohou strany podat kasační opravný prostředek (pourvoi en cassation) u kasačního soudu (Cour de cassation) (články 605 až 618‐1 občanského soudního řádu).

V případě vadou postiženého rozsudku (fraude au jugement) mohou strany podat opravný prostředek usilující o obnovu řízení (recours en révision) u soudu, který napadené rozhodnutí vydal (články 593 až 603 občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Jazyky přijatelné podle čl. 21a odst. 1 jsou: francouzština, angličtina, němčina, italština a španělština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

Orgány příslušnými pro výkon jsou soudní exekutoři (huissiers de justice) a v případě srážky ze mzdy povolené soudcem nařizujícím výkon rozhodnutí (juge de l’exécution) vedoucí soudní kanceláře.

Pro účely použití článku 23:

  • v případě rozsudku pro zmeškání může soud, k němuž byl podán odpor, před tím než o věci znovu rozhodne, svůj předběžně vykonatelný rozsudek zrušit, což má za následek pozastavení jeho výkonu (článek 514-3 občanského soudního řádu (code de procédure civile, CPC)).
  • ve všech případech může soudce nařizující výkon rozhodnutí, po doručení příkazu k zajištění (commandement) nebo usnesení o zajištění (acte de saisie), odložit výkon tím, že dlužníkovi udělí odkladnou lhůtu (článek 510 občanského soudního řádu).
Poslední aktualizace: 17/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.