Drobné nároky

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Nároky uplatněné podle nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, se na základě jejich věcné příslušnosti podávají soudům prvního stupně (tribunaux d’instance), jde-li o věc občanskoprávní povahy (článek L. 221‐4‐1 Zákoníku o organizaci soudnictví (code de l’organisation judiciaire)), nebo obchodním soudům, týká-li se případ podnikatelů nebo obchodních či úvěrových společností (článek L. 721‐3‐1 obchodního zákoníku (code de commerce)).

Pokud nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech určí soudy jednoho členského státu bez dalšího upřesnění, je místně příslušným soud v místě bydliště žalovaného nebo jednoho z žalovaných.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Návrh na zahájení řízení je možné zaslat soudu poštou.

Strany řízení zahájeného na základě nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, mohou se soudy komunikovat poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Strany mohou získat informace pro vyplnění formulářů obsažených v příloze nařízení v souladu s článkem 11:

  • u soudních pracovníků soudů prvního stupně a obchodních soudů příslušných k projednávání nároků uplatněných na základě nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích; konkrétněji v případě soudů prvního stupně podají potřebné informace o řízeních zejména pracovníci přijímací služby (service d’accueil du justiciableSAUJ) daného soudu. Tato přijímací služba bude na soudech prvního stupně zavedena dne 31. prosince 2017,
  • u pracovníků středisek spravedlnosti a práva (maisons de la justice et du droit), která se nacházejí na celém území státu,
  • u advokátů, na které se mohou strany obrátit v rámci bezplatné služby poskytované departementálními centry pro přístup k právu (centres d'accès au droit).

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Elektronické doručování příslušných dokumentů není povoleno. Tento technický prostředek tudíž není k dispozici.

Komunikace s francouzskými soudy, které jsou příslušné k projednávání nároků uplatněných na základě nařízení o drobných nárocích, probíhá výhradně poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Žádná osoba ani profese nemá povinnost akceptovat doručování elektronickými prostředky podle článku 13.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
  • Je-li řízení předloženo soudu prvního stupně, soudní poplatky se nehradí. Soud však může neúspěšné straně uložit náhradu nákladů, a to včetně nákladů na výkon rozhodnutí. Náklady na doručení doporučeným dopisem hradí soud. Případné náklady na doručení podle článku 1387 občanského soudního řádu budou předmětem exekučního titulu vydaného soudem a jejich vymožení je věcí státní pokladny. Soud prvního stupně může neúspěšné straně uložit rovněž úhradu nevratných nákladů, tj. nákladů na zastupování a pomoc, které případně vznikly druhé straně.
  • Je-li řízení předloženo obchodnímu soudu, soudní poplatky se odvíjejí od případného konání ústního jednání. Pokud se ústní jednání neuskuteční, činí soudní poplatky 17,80 EUR (náklady na vydání soudního usnesení (ordonnance sur requête)); v případě ústního jednání se soudní poplatky pohybují okolo 67 EUR. Tyto částky nezahrnují další případné přidružené náklady.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Opravnými prostředky, které jsou k dispozici podle francouzského práva v souladu s článkem 17 nařízení, jsou:

  • odvolání (appel), pokud byl rozsudek vydán v první instanci, tj. pokud nárok přesahuje částku 4 000 EUR. Odvolání může podat každá strana řízení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení rozsudku (články 528 a 538 občanského soudního řádu),
  • odpor (opposition) může podat žalovaný, který nebyl osobně dotčen doručením podle čl. 5 odst. 2, ani neodpověděl formami uvedenými v čl. 5 odst. 3 (v případě „rozsudku pro zmeškání“). Předkládá se soudu, který vydal předmětné rozhodnutí (články 571 až 578 občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Pokud je rozhodnutí vydáno v poslední instanci, mohou strany podat kasační stížnost (pourvoi en cassation) u kasačního soudu (Cour de cassation) (články 605 až 618‐1 občanského soudního řádu).

V případě vadou postiženého rozsudku (fraude au jugement) mohou strany podat opravný prostředek (recours en révision) u soudu, který napadené rozhodnutí vydal (články 593 až 603 občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Jazyky přijatelné podle čl. 21a odst. 1 jsou: francouzština, angličtina, němčina, italština a španělština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Orgánem příslušným pro výkon jsou soudní vykonavatelé (huissiers de justice) a v případě srážky ze mzdy povolené soudcem soudu prvního stupně vedoucí soudní tajemníci (greffiers en chef) soudů prvního stupně.

Pro účely použití článku 23:

  • v případě rozsudku pro zmeškání může soud, k němuž byl podán odpor, před tím než o věci znovu rozhodne, svůj předběžně vykonatelný rozsudek zrušit, což má za následek přerušení jeho výkonu (článek 524 občanského soudního řádu),
  • ve všech případech může soudce nařizující výkon rozhodnutí, po doručení příkazu k obstavení (commandement) nebo usnesení o obstavení (acte de saisie), odložit výkon tím, že dlužníkovi udělí odkladnou lhůtu (článek 510 občanského soudního řádu).
Poslední aktualizace: 13/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.