Drobné nároky

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Pro evropské nařízení o drobných nárocích (ES) č. 861/2007 jsou ve spolkových zemích příslušné všechny soudy, u nichž je možné zahájit řízení podle platných pravidel mezinárodní, místní a věcné příslušnosti (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Zpravidla je spor věcně předán místním soudům.

Ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko a Šlesvicko-Holštýnsko se příslušnost pro tato řízení soustředí takto:

V Bádensku-Württembersku:

pro řízení u okresních soudů (Amstgerich)

1. okresní soud v Heidelbergu

pro obvod Vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht) v Karlsruhe,

2. okresní soud v Heilbronnu

pro obvod Vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht) ve Stuttgartu.

V Hesensku:

1. okresní soud ve Frankfurtu nad Mohanem pro obvody okresních soudů v Hesensku.

2. zemský soud (Landgericht) ve Frankfurtu nad Mohanem pro obvody zemských soudů v Hesensku.

V Severním Porýní-Vestfálsku:

Městský soud v Essenu pro všechny obvody okresních soudů v Severním Porýní-Vestfálsku.

V Sasku-Anhaltsku:

okresní soud v Halle (Saale).

Ve Šlesvicku-Holštýnsku:

Pro řízení, pokud spadají do věcné příslušnosti okresního soudu

1. v obvodu zemského soudu Flensburg okresní soud ve Felnsenburugu (okrsky soudů ve Flensburgu, Husumu, Niebüllu a Schleswigu) ,

2. okresní soud v Itzehoe (Elmshorn, Itzehoe, Meldorf und Pinneberg) v obvodu zemského soudu Itzehoe,

3. okresní soud v Kielu (obvody soudů Bad Segeberg, Eckernförde, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Plön u Rendsburg) v obodu zemského soudu v Kielu a

4. Okresní soud v Lübecku (obvody okresních soudů v Eutinu, Lübecku, Oldenburgu, Ratzeburgu, Reinbeku u Schwarzenbeku) pro obvody zemského soudu v Lübecku.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

U všech soudů jsou k dispozici následující komunikační prostředky: pošta včetně soukromých doručovatelských služeb, telefax, osobní podání, podání žádosti v kanceláři pro přijímání právních žádostí (Rechtsantragstelle) u okresních soudů.

Kromě toho existuje ve všech spolkových zemích možnost podávat u určitých soudů, jakož i u spolkových soudů písemné návrhy v elektronické podobě. V takovém případě osoba odpovědná za elektronický dokument opatří tento dokument kvalifikovaným elektronickým podpisem. Tento postup podepisování vyžaduje použití podpisového softwaru a podpisové karty, případně odpovídajícího čtecího zařízení karet. Zapojené soudy lze kontaktovat také z jiných členských států přes rozhraní e-CODEX. Informace, které soudy umožňují elektronický přístup, lze nalézt na stránkách http://www.justiz.de/ a http://www.egvp.de/, jakož i na internetových stránkách příslušných soudů.

S účinností od 1. ledna 2018 lze elektronické dokumenty podle § 130a občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung) (dále jen „ZPO“) nového znění podávat u všech zemských a spolkových soudů za těchto jednotných podmínek: elektronický dokument musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem odpovědné osoby, nebo je odpovědnou osobou podepsán a doručen zabezpečeným způsobem. Za zabezpečený způsob se od 1. ledna 2018 považuje:

1. služba De-Mail s ověřením odesílatele;

2. zvláštní elektronická schránka pro advokáty;

3. zvláštní elektronická schránka pro veřejné orgány.

Technické rámcové podmínky předávání elektronických dokumentů mají být upraveny v nařízení spolkové vlády, které vstoupí v platnost dne 1. ledna 2018.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

K poskytování praktické pomoci podle článku 11 nařízení (ES) č. 861/2007 v pozměněném znění jsou příslušné okresní soudy. Praktickou pomoc poskytují podle příslušného organizačního schématu příslušní úředníci, převážně úředníci v kanceláři pro přijímání právních žádostí nebo na informačních přepážkách. Informace o příslušných okresních soudech včetně způsobů komunikace lze nalézt v Evropském soudním atlasu. Viz odpověď na otázku a).

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Podle § 174 odst. 1 a 2 ZPO může být písemnost doručena advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi, daňovému poradci nebo jakékoli osobě, u které lze na základě její profese předpokládat zvýšenou spolehlivost, úřadu, subjektu nebo orgánu veřejné moci faxem proti potvrzení o doručení.

Podle § 174 odst. 3 ZPO lze jmenovaným osobám doručit také elektronický dokument. Totéž platí pro ostatní účastníky řízení, pokud výslovně souhlasili s přijímáním elektronických dokumentů. Elektronický dokument musí být opatřen elektronickým podpisem a chráněn před tím, aby se s ním neoprávněně neseznámily třetí osoby. K doručení může dojít také prostřednictvím služeb De-Mail.

S účinností od 1. ledna 2018 může být elektronický dokument namísto s elektronickým podpisem doručován zabezpečeným způsobem ve smyslu § 130a ZPO. Výše uvedené osoby pak musí pro doručování elektronických dokumentů zavést zabezpečený způsob. Elektronické doručení je v tomto případě prokázáno elektronickým potvrzením o doručení, které se musí zaslat ve strukturované, strojově čitelné formě. K tomu je třeba použít datový soubor, který poskytne soud při doručení dokumentu.

Akceptaci podle článku 13, jakož i § 174 odst. 3 ZPO lze prohlásit způsobem uvedeným v písmenu b).

Více informací viz pímeno b).

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Zavedením § 31a odst. 1 první věty spolkového advokátního řádu (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) byla spolková advokátní komora ze zákona pověřena zřízením zvláštní elektronické schránky pro každého advokáta v Německu. Jedním z cílů sledovaných zákonodárcem při zavádění § 31a BRAO bylo zajistit dostupnost každého advokáta v Německu elektronickými prostředky. Zvláštní elektronická schránka pro advokáty byla zřízena dne 28. listopadu 2016.

Povinnost využívat zvláštní elektronickou schránku pro advokáty však v současné době neexistuje. Ustanovení § 31 nařízení o seznamu a schránkách advokátů (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) spíše zajišťuje, že zprávy doručené prostřednictvím zvláštní elektronické schránky pro advokáty do 31. prosince 2017 včetně musí být brány na vědomí pouze tehdy, pokud majitel schránky předem vyjádřil svůj souhlas s jejím využíváním. Tato fáze dobrovolného využívání má advokátům umožnit plynulý přechod na nové technologie a zajistit, aby zvláštní elektronická schránka pro advokáty před zavedením zákonné povinnosti ji využívat fungovala bezproblémově. S účinností od 1. ledna 2018 má být § 31a BRAO doplněn o nový ostavec 6, podle kterého budou všichni advokáti povinni brát na vědomí zprávy doručené do jejich zvláštní elektronické schránky. Návrh zákona k provedení směrnice o uznávání odborných kvalifikací a ke změně dalších předpisů v oblasti právnických povolání předpokládá odpovídající změnu zákona (dokument Spolkového sněmu 18/9521, s. 9 a 107 a násl.).

Jinak platí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností).

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Soudní poplatky v řízení o drobných nárocích jsou upraveny v zákoně o soudních poplatcích (Gerichtskostengesetz, GKG).

Zaplacení soudních poplatků si soud vyžádá vystavením faktury. Poplatky jsou splatné v den doručení návrhu na zahájení řízení, pokračování řízení však není závislé na zaplacení poplatků.

Za poplatky ručí vedle žadatele také ta osoba, které byly soudem uloženy nebo která povinnost jejich úhrady převzala v rámci narovnání.

Konkrétní poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o soudních poplatcích (seznam poplatků, Kostenverzeichnis-KV-GKG). Pod položkou 1210 KV-GKG je pro evropské řízení o drobných nárocích stanoven poplatek se sazbou poplatku 3,0. V případě předčasného ukončení řízení se poplatek sníží na sazbu 1,0 (číslo 1211 KV-GKG).

Pro výši poplatku je směrodatná hodnota sporu, která je zpravidla shodná s výší uplatňovaného nároku. Pokud se kromě hlavního nároku uplatňují také úroky nebo náklady jako vedlejší nároky, hodnota vedlejších nároků se nezohledňuje.

Vybírají se tyto poplatky:

hodnota do

EUR

poplatek 3.0

EUR

poplatek 1.0

EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Kromě těchto poplatků se platí další výdaje, například na svědky, znalce a tlumočníky.

Platbu lze provést převodem. Bankovní spojení se v jednotlivých případech sděluje spolu s výzvou k úhradě vydanou pokladníkem soudu.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Proti soudním rozhodnutím přijatým v prvním stupni jsou na základě pravidel stanovených v občanském soudním řádu (Zivilprozessordnung (ZPO)), konkrétně v § 511 a násl. ZPO, k dispozici opravné prostředky, jako je opravný prostředek odvolání. Odvolací lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet dnem doručení rozsudku v úplné formě. Příslušným soudem pro rozhodování o odvolání proti rozhodnutí okresního soudu (Amstgericht) v evropském řízení o drobných nárocích je zemský soud (Landgericht), do jehož obvodu místní soud náleží.

Proti rozhodnutí zemského soudu v odvolacím řízení je – se zvláštním povolením – podat opravný prostředek (die Revision) u Vrchního zemského soudu, do jehož okrsku náleží zemský soud.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Podle § 1104 odst. 1 ZPO v případě, že jsou splněny podmínky podle článku 18, řízení na žádost pokračuje a vrací do situace, v níž se nacházelo před vydáním rozsudku. Příslušný je ten soud, u kterého bylo vedeno původní řízení.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Je třeba používat výlučně německý jazyk. V oblastech obývaných Lužickými Srby mají Lužičtí Srbové právo používat na soudě lužickou srbštinu.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Informace o orgánech, které jsou příslušné pro výkon rozhodnutí, lze nalézt v přehledu na stránce Postupy při vymáhání soudního rozhodnutí. Orgánem příslušným k rozhodování podle článku 23 je soud odpovědný za řízení ve věci samé.

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.