V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Drobné nároky

Gibraltar

Obsah zajišťuje
Gibraltar

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudem příslušným vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích v Gibraltaru je Nejvyšší soud Gibraltaru (the Supreme Court of Gibraltar). Řízení bude probíhat před vyšším soudním úředníkem Nejvyššího soudu (Master of the Supreme Court), jenž je soudcem pro drobné nároky.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Komunikační prostředek, jenž bude přijatelný pro soudy Gibraltaru, bude výlučně doručování poštou (s ohledem na skutečnost, že pro zahájení řízení je nezbytné zaplatit soudní poplatek).

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

V Gibraltaru je přípustný opravný prostředek podle ustanovení jednacího řádu Nejvyššího soudu z roku 2000, jenž se podává doplňujícímu soudci (Additional Judge) nebo předsedovi (Chief Justice) Nejvyššího soudu Gibraltaru.

Ustanovení oddílu 52 občanského soudního řádu a příslušných prováděcích ustanovení podrobně upravují řízení o tomto opravném prostředku. Jednací řád Nejvyššího soudu z roku 2000 stanoví časový harmonogram pro podávání těchto opravných prostředků a oddíl 52.4 stanovuje lhůty, během nichž je tento opravný prostředek třeba podat.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Příslušným orgánem pro výkon rozhodnutí a pro účely článku 23 je Nejvyšší soud Gibraltaru (the Supreme Court of Gibraltar).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 2 písm. b) je angličtina.

Poslední aktualizace: 11/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.