Drobné nároky

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Příslušnými soudy jsou místně příslušné okresní občanskoprávní soudy v zemi.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Řízení se zahajuje osobním podáním žalobního formuláře na podatelnu příslušného občanskoprávního soudu. Může být rovněž zaslána elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronické platformy, pokud jsou tyto prostředky k dispozici.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Tyto orgány nebo subjekty nebyly ustanoveny.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Není možné využít elektronického doručování a komunikace za použití elektronických prostředků.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Akceptovat doručení písemností elektronickými prostředky jsou ze zákona povinni všichni, kdo v Řecku provozují elektronický obchod, tedy nabízí služby nebo prodej po internetu, v souladu ustanovením čl. 8 odst. 1 nařízení prezidenta republiky 131/2003 (kterým se v řeckém právu provádí směrnice 2000/31/ES) v případech, které se týkají sporů ohledně smluv, které byly mezi stranami uzavřeny za použití jednoduchého elektronického podpisu, tedy prostřednictvím elektronické pošty, a vzájemné výměny souvisejících sdělení.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Soudní náklady se určují na základě nákladů vynaložených vítěznou stranou daného soudního sporu.

Jako soudní poplatky musí žalobce uhradit jednak odměnu advokáta ve výši 32 EUR, za předpokladu, že příslušná žaloba je podepsána řeckým advokátem, a jednak odpovídající soudní kolkovou známku, která se platí za projednání každé žaloby na plnění a jejíž výše dosahuje přibližně 1,14% celkové požadované částky (jistiny a úroků). U nároků do výše částky 200 EUR se soudní kolková známka nepožaduje.

Pokud žalovaná strana pověří svou věcí advokáta (který musí podepsat vyplněný formulář C), musí předem zaplatit odpovídající fakturu ve výši 32 EUR jako odměnu za právní služby.

Ve výjimečných případech, pokud je nařízeno jednání, je předem požadována platba doplňkové faktury za odměnu za právní služby, která rovněž činí 32 EUR.

Výše uvedené poplatky se povinně platí státní pokladně, pokud se jedná o soudní kolkové známky, nebo pokladně advokátní komory, pokud se jedná o odměnu advokáta za právní služby, která je placena předem, a poté je vydán příkaz k výplatě po předložení příslušného dokladu.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Proti rozsudkům vyneseným v rámci řízení o drobných nárocích se nelze odvolat. Je však možno podat žalobu pro zmatečnost u soudu, který rozhodnutí vydal, a kasační opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Návrh na přezkum lze podat výlučně v podatelně soudu, který rozhodnutí vydal.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Přijatelným jazykem je řečtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Orgány příslušné k zabavení movitého a nemovitého majetku jsou exekutoři místně příslušní pro místo výkonu, notáři jsou příslušní pro dražbu.

Dokument o zabavení majetku v rukách třetí osoby vypracovává právník a doručují jej soudní vykonavatelé.

Příslušným soudem podle článku 23 nařízení je okresní občanskoprávní soud, který vydal rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 19/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.