Drobné nároky

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Irsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soud, který je příslušný vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích, je okresní soud, a veškeré žádosti je třeba předkládat kanceláři příslušného okresního soudu.  Adresy a kontaktní údaje okresních soudů lze nalézt na adrese:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=5#5.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Standardními komunikačními prostředky jsou pošta a e-mail.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Praktickou pomoc při vyplňování formulářů a obecné informace o oblasti působnosti evropského řízení o drobných nárocích, jakož i obecné informace o tom, které soudy nebo tribunály v Irsku jsou příslušné vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích, mohou strany obdržet od zaměstnanců příslušných soudů.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Na tyto záležitosti se vztahuje jednací řád, který stanoví, že:

  • „Aniž je dotčeno jakékoli jiné ustanovení tohoto řádu, pokud soudní služba pro tento účel zavedla vhodná opatření a soud nebo soudní kancelář tak nařídily, doručení jakékoli písemnosti, která má odeslána nebo doručena v rámci evropského řízení o drobných nárocích, je platné, pokud byla písemnost předána v elektronické podobě jako elektronická zpráva na elektronickou adresu žalobce nebo odpůrce (jak je uvedena na hlavičkovém papíře nebo dopisních papírech žalobce nebo odpůrce, nebo jak je žalobcem nebo odpůrcem používána k zasílání jakéhokoli sdělení soudní kanceláři) nebo na elektronickou adresu soudní kanceláře (jak je uvedena na jakékoli internetové stránce provozované soudní službou), za předpokladu, že pokud odesílatel není přesvědčen, že elektronické sdělení bylo zamýšlenému příjemci doručeno (z důvodu jakékoli zprávy o stavu doručení), nebo pokud do sedmi dnů po tomto předání nebyla obdržena žádná odpověď, pak musí být elektronické sdělení považováno za sdělení, které nebylo nikdy odesláno, a daná písemnost musí být doručena, jak je stanoveno v tomto řádu ve lhůtě osmi dnů po tomto období.“ (usnesení 53B pravidlo 3)
  • „Žalobní formulář a podpůrné doklady lze zaslat doporučeným dopisem nebo, pokud se použije pravidlo 3, v elektronické podobě.“ (usnesení 53B pravidlo 4)
  • „Pokud nárok nespadá do oblasti působnosti evropského řízení o drobných nárocích, soudní kancelář o tom musí informovat žalobce, pokud možno stejným způsobem, jakým žalobce zaslal žalobu soudní kanceláři (a není-li to možné, doporučeným dopisem nebo dopisem s doručenkou)...“ (usnesení 53B pravidlo 6)
  • „Soudní kancelář musí zaslat kopie odpovědi odpůrce .... žalobci doporučeným dopisem (nebo případně jinak v souladu s pravidlem 3), a to ve lhůtě, kterou stanoví čl. 5 odst. 4 nařízení EU. … Soudní kancelář musí zaslat kopie jakékoli vzájemné žaloby a (případně) veškerých poskytnutých podpůrných dokladů žalobci doporučeným dopisem (nebo případně jinak v souladu s pravidlem 3), a to ve lhůtě, kterou stanoví čl. 5 odst. 6 nařízení EU.“ (usnesení 53B pravidlo 8)
  • „Veškerá oznámení zaslaná soudní kanceláří straně evropského řízení o drobných nárocích za jakýmkoli účelem stanoveným v nařízení EU musí být zaslána stejným způsobem, který tato strana využila pro komunikaci (nebo na adresu nebo kontaktní údaj poskytnutý pro tuto stranu) a …“ (usnesení 53B pravidlo 18).

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Žádné.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Poplatek za podání žádosti v evropském řízení o drobných nárocích činí 25 EUR a tato sazba se použije na jednu žádost ve vnitrostátním řízení o drobných nárocích.  Poplatek za vzájemnou žalobu činí rovněž 25 EUR. Jak je uvedeno výše v písmeni a), žádosti v evropském řízení o drobných nárocích je třeba předkládat kanceláři příslušného okresního soudu, který bude informovat žalobce o způsobu provedení této platby. Kontaktní údaje jsou uvedeny v písmeni a) výše.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Opravný prostředek jiný než opravný prostředek proti odmítnutí podle čl. 4 odst. 4 lze podat u obvodního soudu do 14 dnů ode dne vydání rozhodnutí.  Adresy a kontaktní údaje obvodních soudů lze nalézt na adrese:

http://www.courts.ie/offices.nsf/WebCOByJurisdiction?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=4#4.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Příslušný jednací řád stanoví, že

„1) Odpůrce, proti němuž byl vydán rozsudek pro zmeškání v evropském řízení o drobných nárocích v souladu s ustanoveními tohoto řádu, může prostřednictvím oznámení návrhu požádat soud v soudním obvodě, v němž bylo usnesení vydáno, aby dané usnesení zrušil a/nebo změnil na základě některého z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení EU.

2) Oznámení návrhu musí být doručeno žalobci nebo případně právnímu zástupci žalobce do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy se o vydání rozsudku pro zmeškání dozvěděl odpůrce.

3) Doručení oznámení návrhu se nepovažuje za přerušení řízení.

4) Soud může prohlásit za dostačující doručení oznámení návrhu, které bylo skutečně provedeno.

5) Oznámení návrhu musí jasně a stručně uvádět důvody specifikované v čl. 18 odst. 1 nařízení EU, kterých se žádající strana dovolává.

6) Soud může po projednání tohoto návrhu přijmout či zamítnout žádost na základě ustanovení čl. 18 odst. 1 nařízení EU.

7) Pokud soud přezkum zamítne na základě toho, že se nepoužije žádný z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení EU, rozhodnutí zůstává v platnosti.

8) Pokud soud rozhodne, že přezkum je na základě některého z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení EU oprávněný, pak musí být rozhodnutí vydané v evropském řízení o drobných nárocích zrušeno a je neplatné.“

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Angličtina a irština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Návrh na výkon rozhodnutí by měl věřitel podat příslušnému soudnímu tajemníkovi/šerifovi hrabství (County Registrar/Sheriff) prostřednictvím odpovídajícího obvodního soudu. K vyřizování žádostí o zamítnutí, zastavení nebo omezení výkonu je příslušný daný okresní soud.

Poslední aktualizace: 15/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.