Drobné nároky

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudy příslušné vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích jsou tyto: smírčí soudce, nebo v případech výlučné pravomoci stanovené italskými právními předpisy obecný soud.

Obecný soud je příslušný, zejména pokud jde o:

1) nároky na zaplacení dlužné částky v souvislosti s pronájmem nemovitostí a podniků (čl. 447a občanského soudního řádu);

2) nároky vyplývající ze zemědělských smluv (článek 9 zákona č. 29 ze dne 14. února 1990, který výslovně svěřuje pravomoc specializovaným zemědělským senátům obecných soudů);

3) nároky v souvislosti s patenty a ochrannými známkami, jakož i v souvislosti s obchodními společnostmi a porušováním antimonopolních pravidel, nebo nároky, jejichž předmětem jsou veřejné zakázky na stavební práce, služby nebo dodávky s významem na úrovni Společenství (zákonný dekret č. 168 ze dne 26. června 2003 ve znění zákona č. 27 z roku 2012, který výslovně svěřuje pravomoc specializovaným obchodním senátům obecných soudů);

4) nároky podle zákona o plavbě, zejména nároky na náhradu škody související se srážkami plavidel; škody způsobené plavidly při kotvení nebo uvazování plavidel nebo při jiných operacích v přístavech a jiných kotvištích; škody způsobené použitím nakládacích a vykládacích zařízení a manipulací s nákladem v přístavech; škody způsobené plavidly sítím a dalšímu rybářskému vybavení; poplatků a náhrady za pomoc, záchranu a rekuperaci; náhradu nákladů a odměnu za vyprošťování vraků podle článku 589 zákona o plavbě.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Poštou: připouští se rovněž podávání on-line, a to pouze u řízení před obecným soudem, a musí tak učinit právní zástupce. Další praktické informace jsou k dispozici na adrese: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Evropské spotřebitelské centrum ECC-NET Italia (https://ecc-netitalia.it/en/), které v rámci svých pravomocí nabízí podporu a poradenství pouze pro spotřebitele.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI pro záležitosti, které nespadají do pravomocí centra ECC-NET Italia.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria (Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci)

Ufficio I – Cooperazione giudiziaria internazionale (Kancelář I – Mezinárodní justiční spolupráce)

Via Arenula 70 – 00186 Roma, tel. (+39) 06 68852480

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Netýká se sporů projednávaných smírčím soudcem; prostředky elektronického doručování a komunikace je však možné využít u sporů projednávaných obecným soudem. Další praktické informace jsou k dispozici na adrese: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Zástupci účastníků řízení, pouze u sporů projednávaných obecným soudem.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Soudní poplatky jsou upraveny dekretem prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května 2002.

Skládají se ze tří položek: A) jednotný poplatek; B) paušální záloha na výdaje; C) paušální poplatek (platí pouze pro kasační řízení)  za registraci soudních písemností.

A) Výše jednotného poplatku se liší v závislosti na hodnotě nároku a stupni řízení. Konkrétně:

a) soudní poplatky u sporů v hodnotě do 1 100 EUR: 43 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 64,50 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 86 EUR v případě kasačního řízení;

b) soudní poplatky u sporů v hodnotě od 1 100 EUR do 5 200 EUR: 98 EUR, jedná-li se o soudní řízení v prvním stupni, 147 EUR, jedná-li se o odvolací řízení, 196 EUR v případě kasačního řízení;

B) Kromě jednotného poplatku se účtuje částka 27 EUR jako paušální záloha na výdaje.

Výjimka: v případě sporů, které projednává smírčí soudce, a pokusech o dosažení smíru před zahájením soudní pře, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1 033,00 EUR, a příslušných aktů a opatření, se uhradí pouze jednotný poplatek (neplatí se tedy poplatek uvedený v písmeni B)).

C) V případě kasačního řízení se při zahájení řízení bez ohledu na hodnotu sporu uhradí další poplatek ve výši 200 EUR za registraci soudních písemností.

Pokud jde o způsoby platby:

A) jednotný poplatek lze uhradit:

a) složenkou na italských poštovních úřadech;

b) prostřednictvím formuláře F23 na pobočkách italských bank;

c) prostřednictvím formulářů pro oznámení platby v italských prodejních místech kolků;

d) bankovním převodem:

Kód BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

způsob přípustný v případě osob, které nemají bydliště v Itálii a které nemají běžný účet u bank, jež mají dohodu s italským daňovým úřadem.

B) paušální zálohu na výdaje lze uhradit:

a) prostřednictvím formulářů pro oznámení platby v italských prodejních místech kolků;

b) v elektronické podobě pouze v případě sporů projednávaných u obecného soudu;

C) paušální poplatek za registraci soudních písemností lze uhradit:

a) prostřednictvím formuláře F23 na pobočkách italských bank;

b) bankovním převodem.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Rozhodnutí smírčího soudce lze napadnout u obecného soudu. Rozhodnutí obecného soudu lze napadnout u odvolacího soudu (corte d’appello).

Pro podání opravného prostředku se uplatní lhůta třiceti dnů od doručení rozsudku (článek 325 občanského soudního řádu), nebo v případě nedoručení rozsudku lhůta šesti měsíců od data zveřejnění rozsudku (článek 327 občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Soudy příslušnými k přezkumu jsou:

a) v případě rozhodnutí smírčího soudce: obecný soud;

b) v případě rozhodnutí obecného soudu: odvolací soud (corte d’appello).

Co se týče postupu, použijí se ustanovení upravující opravné prostředky (články 323 a násl. občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Přijatelným jazykem je italština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Soudem příslušným pro výkon je obecný soud.

Soudem příslušným pro zastavení nebo omezení výkonu ve smyslu článku 23 nařízení je obecný soud.

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.