Drobné nároky

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Územní příslušnost je stanovena Rozhodnutím o soudech, jejich místní příslušnosti a umístění „Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām“.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

V Lotyšsku jsou přijímány návrhy a žaloby zaslané poštou a podané osobně u příslušného soudu; dokumenty může žadatel rovněž podepsat lotyšským zabezpečeným elektronickým podpisem a podat lotyšskému soudu elektronicky.

Dovolujeme si rovněž upozornit, že s ohledem na nařízení o eIDAS a strategii EU pro jednotný digitální trh byly vypracovány změny zákona o elektronických dokumentech a jsou prováděny nezbytné technické úpravy, které umožní přijímat elektronické dokumenty z jiných členských států EU za předpokladu, že budou podepsány v souladu s požadavky nařízení o eIDAS.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

LIVONSKÝ MĚSTSKÝ A OKRESNÍ SOUD V RIZE

Adresa: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356

Tel.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fax: 67077203

E-mail: rigas.vidzeme@tiesas.lv

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Soudy v Lotyšsku mohou podepisovat dokumenty pomocí lotyšského zabezpečeného elektronického podpisu a mohou je zasílat elektronicky, pokud dotčená strana jednoznačně potvrdila a vyjádřila přání, že chce obdržet dokumenty elektronicky.

Je však důležité si uvědomit, že mohou nastat případy, kdy lotyšský zabezpečený elektronický podpis není ze strany příjemce uznáván.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Článek 56 občanského soudního řádu mimo jiné stanoví, že předvolání, respektive vyrozumění musí být zasílána advokátům, notářům, soudním exekutorům, správcům a státním orgánům a orgánům místní správy elektronickou poštou. Soud informuje advokáty o dokumentech (tj. písemnostech) a rovněž o elektronických dokumentech prostřednictvím online systému. Notáři, soudní exekutoři, správci, státní orgány a orgány místní správy jsou informováni o dokumentech připravených soudem a dalších dokumentech v elektronické podobě e-mailem, pokud dotyčná osoba neoznámila soudu, že je zaregistrována jako uživatel online systému. Pokud účastník řízení oznámí soudu, že souhlasí s elektronickou komunikací se soudem a že se zaregistruje jako uživatel online systému, budou mu soudní dokumenty oznamovány v tomto online systému. Pokud soud při oznamování soudních dokumentů prostřednictvím online systému narazí na technické překážky, doručí tyto dokumenty jiným způsobem stanoveným v občanském soudním řádu, avšak předvolání zašle na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem řízení. Předvolání zástupcům, jejichž nahlášené místo bydliště nebo adresa pro korespondenci se nachází mimo Lotyšsko, se zasílají e-mailem, zatímco dokumenty vypracované soudem a ostatní dokumenty v elektronické podobě jsou těm, kteří neuvedou, že jsou registrovanými uživateli online systému, zasílány e-mailem.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Soudní výlohy zahrnují:

- státní poplatek (valsts nodeva),

- administrativní poplatek (kancelejas nodeva),

- poplatky spojené s posouzením případu.

Kalkulačka soudních výloh:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

Státní poplatek

Podle článku 34 občanského soudního řádu vybírá stát za každý uplatněný nárok poplatek v určité výši.

Návrhy podávané v rámci evropského řízení o drobných nárocích podléhají níže uvedeným státním poplatkům. U nároku, jehož hodnotu lze vyjádřit v penězích:

a) do výše 2 134 EUR činí poplatek 15 % z požadované částky, nejméně však 70 EUR;

b) od 2 135 EUR do 7 114 EUR činí poplatek 320 EUR plus 4 % z požadované částky přesahující 2 134 EUR.

K návrhu podávaného v rámci evropského řízení o drobných nárocích musí být přiložen doklad potvrzující zaplacení státního poplatku v souladu s řízením a ve výši stanovené občanským soudním řádem.

Státní soudní poplatek (článek 34 občanského soudního řádu):

Soudní poplatek (státní poplatek):

Příjemce: Státní pokladna

Registrační číslo 90000050138

Číslo účtu LV55TREL1060190911200

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC TRELLV22

Účel platby: údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob křestní jméno, příjmení a rodné číslo; u právnických osob jméno a registrační číslo. Pokud je platba státního poplatku prováděna jménem jiné osoby, je třeba uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob křestní jméno, příjmení a rodné číslo; u právnických osob jméno a registrační číslo.

Administrativní poplatek

Podle článku 38 občanského soudního řádu je administrativní poplatek splatný:

- za vydání věrné kopie dokumentu k případu, jakož i za opětovné vydání rozsudku nebo rozhodnutí soudu,

- za vydání výpisu,

- za vydání duplikátu exekučního titulu,

- za ověření nabytí účinnosti soudního rozhodnutí, má-li být takové rozhodnutí předloženo instituci v zahraničí,

- za předvolání svědků.

Administrativní poplatek (článek 38 občanského soudního řádu):

Administrativní poplatek soudního orgánu:

Příjemce: Státní pokladna

Registrační číslo 90000050138

Číslo účtu LV39TREL1060190911100

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC TRELLV22

Účel platby: údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob křestní jméno, příjmení a rodné číslo; u právnických osob jméno a registrační číslo. Pokud je platba administrativního poplatku prováděna jménem jiné osoby, je třeba uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob křestní jméno, příjmení a rodné číslo; u právnických osob jméno a registrační číslo.

Poplatky spojené s posouzením případu

Článek 39 občanského soudního řádu stanoví, že výdaje spojené s posouzením případu sestávají z:

- částky splatné svědkům a znalcům,

- výdajů spojených s výslechem svědků nebo prováděním šetření na místě,

- výdajů vynaložených na vysledování žalovaného,

- výdajů spojených s výkonem rozhodnutí,

- výdajů za doručení, vydání a překlad předvolání a jiných soudních písemností,

- nákladů na zveřejnění oznámení v novinách,

- poplatků souvisejících se zajištěním nároku.

Poplatky spojené s posouzením případu (článek 39 občanského soudního řádu) – okresní (městské) a krajské soudy

Příjemce: Soudní kancelář (Tiesu administrācija)

Registrační číslo 90001672316

Číslo účtu LV51TREL2190458019000

Banka příjemce: Státní pokladna

Kód BIC TRELLV22

Účel platby: „21499“, uveďte rovněž údaje identifikující osobu nebo případ: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob křestní jméno, příjmení a rodné číslo; u právnických osob jméno a registrační číslo. Pokud je platba výdajů spojených s posouzením případu prováděna jménem jiné osoby, je třeba uvést informace, které tuto osobu identifikují: číslo případu (je-li známo); u fyzických osob křestní jméno, příjmení a rodné číslo; u právnických osob jméno a registrační číslo.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Odvolání proti rozhodnutí soudu musí být podáno u soudu, který toto rozhodnutí vydal. Odvolání proti rozhodnutím krajských a okresních soudů se podávají u příslušného krajského soudu.

KRAJSKÝ SOUD RIGA

Adresa: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886

Fax: 67088270

Tel.: 67088211, 67088262

E-mail: riga.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SOUD KURZEME

Adresa: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Tel.: 63420059

Fax: 63423479, 63483187

E-mail: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SOUD LATGALE

Adresa: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Tel.: 64625581

Fax: 64624033

E-mail: latgale.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SOUD VIDZEME

Adresa: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tel.: 642 32919

Fax: 642 31122

E-mail: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SOUD VIDZEME

Budova soudu v Madoně

Adresa: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tel.: 648 23579

Fax: 648 60691

E-mail: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SOUD ZEMGALE

Adresa: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tel.: 63023508

Fax: 63023911

E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv

KRAJSKÝ SOUD ZEMGALE

Budova soudu v Aizkraukle

Adresa: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tel.: 65128197

Fax: 65128119

E-mail: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

Proti rozsudku vydanému v rámci evropského řízení o drobných nárocích lze podat odvolání, pokud:

1) soud prvního stupně nesprávně použil nebo vyložil pravidlo hmotného práva, což mělo za následek nesprávné rozhodnutí ve věci;

2) soud prvního stupně porušil pravidlo procesního práva, což mělo za následek nesprávné rozhodnutí ve věci;

3) soud prvního stupně učinil nesprávná skutková zjištění, nesprávně posoudil důkazy nebo provedl nesprávné právní posouzení okolností případu, což mělo za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Odvolání, v němž se tvrdí, že je rozsudek stižen vadou, musí rovněž obsahovat následující:

1) pravidlo hmotného práva, které bylo soudem prvního stupně nesprávně použito či vyloženo, nebo pravidlo procesního práva, které tento soud porušil, a jak to ovlivnilo rozhodnutí ve věci;

2) skutková zjištění soudu prvního stupně, která jsou nesprávná, důkazy, které byly nesprávně posouzeny, z čeho lze usuzovat, že je právní posouzení okolností případu stiženo vadou, a jaký to mělo dopad na rozhodnutí ve věci.

Odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně lze podat do dvaceti dnů od doručení rozsudku. Pokud byl vydán zkrácený rozsudek, začíná lhůta pro podání odvolání běžet dnem stanoveným soudem pro vypracování úplného rozsudku. Byl-li rozsudek vyhotoven po uvedeném datu, začíná lhůta pro podání odvolání proti tomuto rozsudku běžet ode dne skutečného vyhotovení rozsudku. Je-li rozsudek zasílán účastníkovi řízení v zahraničí, lze ve výše uvedených případech podat odvolání do dvaceti dnů ode dne vydání kopie rozsudku. Mimo to, pokud bylo ve věci rozhodnuto písemným postupem, počíná lhůta pro odvolání běžet ode dne vydání rozsudku.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Přezkoumání případu v souvislosti s přezkumem rozhodnutí může žalovaný zahájit na základě článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007 podáním návrhu:

1) na přezkum rozsudku nebo rozhodnutí okresního nebo městského soudu – příslušnému krajskému soudu;

2) na přezkum rozsudku nebo rozhodnutí krajského soudu – Nejvyššímu soudu;

3) na přezkum rozsudku nebo rozhodnutí senátem Nejvyššího soudu – občanskoprávnímu úseku Nejvyššího soudu.

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Lotyšský.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Příslušné orgány, pokud jde o výkon soudních rozhodnutí:

Oprávnění soudní exekutoři

Seznam oprávněných soudních exekutorů je k dispozici na adrese: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/

Příslušné orgány, pokud jde o použití článku 23:

Na návrh dlužníka okresní nebo městský soud, v jehož působnosti je rozhodnutí cizího soudu vykonatelné.

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Poslední aktualizace: 27/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.