Drobné nároky

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Podle článku 26 zákona jsou věci týkající se evropského řízení o drobných nárocích projednávány okresními soudy v souladu s pravidly místní příslušnosti stanovenými v litevskémobčanském soudním řádu. Aktuální informace o litevských soudech a jejich kontaktní údaje najdete v Evropském soudním atlasu pro občanské věci.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Procesní písemnosti lze předkládat soudu přímo, poštou nebo v elektronické podobě pomocí elektronických komunikačních prostředků (čl. 1751 odst. 1 občanského soudního řádu). Postup předávání procesních písemností soudu a jejich doručování osobám pomocí elektronických komunikačních prostředků (dále jen „postup“) byl schválen usnesením č. 1R-332 litevského ministra spravedlnosti ze dne 13. prosince 2012. Odstavce 3–4 postupu stanoví, že k předkládání procesních dokumentů soudu pomocí elektronických komunikačních prostředků musí být použit subsystém veřejných elektronických služeb (VEP) litevského soudního informačního systému (LITEKO). K účtům subsystému LITEKO VEP lze přistupovat prostřednictvím portálu elektronických služeb litevských soudů: https://www.e.teismas.lt.

V souladu s bodem 5 postupu musí osoby připojující se k účtu subsystému LITEKO VEP potvrdit svou totožnost. Toho lze dosáhnout:

– pomocí prostředků poskytovaných vnitrostátním informačním systémem, jehož prostřednictvím se osobám poskytují institucionální veřejné a administrativní elektronické služby v souladu s postupy stanovenými zákonem;

– v souladu s rozhodnutím soudu, pomocí údajů týkajících se připojení, podle kterých lze jednotlivce identifikovat.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Podle článku 271 zákona poskytují praktickou pomoc a informace uvedené v čl. 11 odst. 1 nařízení účastníkům řízení orgány, které poskytují primární právní pomoc zaručenou státem. Článek 15 odst. 1 zákona o státem zaručené právní pomoci stanoví, že osoby, které chtějí získat primární právní pomoc, se musí obrátit na výkonnou instituci obce v místě, kde mají nahlášené bydliště, nebo v případě, že osoba místo bydliště nahlášené nemá, výkonné instituci obce, kde osoba žije. Seznam subjektů poskytujících primární právní pomoc je k dispozici na této internetové stránce: http://www.teisinepagalba.lt/en/pirmine/tm/wheretoapply/.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Podle čl. 1751 odst. 9 občanského soudního řádu soudy používají elektronické komunikační prostředky k doručování procesních písemností advokátům, advokátním koncipientům, exekutorům, exekutorským koncipientům, notářům, státním a obecním podnikům, institucím a organizacím, finančním institucím, pojišťovacím a auditorským podnikům, soudním znalcům, správcům konkurzní podstaty a správcům reorganizace. Písemnosti se doručují elektronickými prostředky také osobám, které jsou podle právních předpisů nebo na základě dohody uzavřené správcem Soudního informačního systému povinny přijímat procesní písemnosti elektronickými prostředky. Soudy používají elektronické komunikační prostředky k doručování procesních písemností jiným osobám, pokud tyto v souladu s postupem stanoveným v občanském soudním řádu vyjádřily přání přijímat procesní písemnosti elektronickými prostředky a poskytly požadované kontaktní údaje.

V souladu s čl. 111 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu musí každá procesní písemnost účastníka řízení uvádět způsoby doručování procesních písemností účastníkovi. Toto ustanovení musí být použito ve spojení s čl. 13 odst. 3 nařízení.

Pokud mají být v souladu s bodem 22 postupu procesní písemnosti doručovány osobě elektronickými prostředky, jsou písemnosti zasílány na účet adresáta v subsystému LITEKO VEP. Účastník řízení je o tom informován elektronickým oznámením na svém účtu subsystému LITEKO VEP a na uvedenou e-mailovou adresu. K účtům subsystému LITEKO VEP lze přistupovat prostřednictvím portálu elektronických služeb litevských soudů:https://www.e.teismas.lt

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Podle čl. 1751 odst. 9 občanského soudního řádu soudy používají elektronické komunikační prostředky k doručování procesních písemností advokátům, advokátním koncipientům, soudním vykonavatelům, pomocným soudním vykonavatelům, notářům, státním a obecním podnikům, institucím a organizacím, finančním institucím, pojišťovacím a auditorským podnikům, soudním znalcům, správcům konkurzní podstaty a správcům reorganizace. Písemnosti se doručují elektronickými prostředky také osobám, které jsou podle právních předpisů nebo na základě dohody uzavřené správcem Soudního informačního systému povinny přijímat procesní písemnosti elektronickými prostředky. Soudy používají elektronické komunikační prostředky k doručování procesních písemností jiným osobám, pokud v souladu s postupem stanoveným v občanském soudním řádu vyjádřily tyto osoby přání přijímat procesní písemnosti elektronickými prostředky a poskytly nezbytné kontaktní údaje.

V souladu s čl. 111 odst. 2 a odst. 3 občanského soudního řádu musí každá procesní písemnost účastníka řízení uvádět způsoby doručování procesních písemností účastníkovi. Toto ustanovení musí být použito ve spojení s čl. 13 odst. 3 nařízení.

Pokud mají být v souladu s bodem 22 postupu procesní písemnosti doručovány osobě elektronickými prostředky, jsou zasílány na účet adresáta v subsystému LITEKO VEP. Účastník řízení je o tom informován elektronickým oznámením na svém účtu subsystému LITEKO VEP a na uvedenou e-mailovou adresu. K účtům subsystému LITEKO VEP lze přistupovat prostřednictvím portálu elektronických služeb litevských soudů:https://www.e.teismas.lt

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

V souladu s článkem 27 zákona podléhají evropská řízení o drobných nárocích soudním poplatkům stanoveným v čl. 80 odst. 1 bodě 1občanského soudního řádu. Podle čl. 80 odst. 1 bodu 1 občanského soudního řádu se soudní poplatky, které je třeba zaplatit za každou pohledávku v peněžitém sporu, vypočítávají na základě výše hodnoty této pohledávky. V rámci evropského řízení o drobných nárocích se platí soudní poplatek ve výši 3 % z nárokované částky, přičemž minimální hodnota poplatku činí 20 EUR.

Soudní poplatky lze uhradit bankovním převodem na vkladový účet státního daňového inspektorátu. Všechny relevantní aktuální informace jsou uvedeny na internetových stránkách státního daňového inspektorátu: http://www.vmi.lt/.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

V souladu s článkem 29 zákona mohou být rozhodnutí soudu vydaná v rámci evropského řízení o drobných nárocích napadena prostřednictvím odvolacího řízení. Podle čl. 301 odst. 3 občanského soudního řádu projednávají věci, proti nimž je podáno odvolání v souvislosti s rozsudkem okresních soudů, který dosud nenabyl právní moci, krajské soudy. Článek 307 odst. 1 občanského soudního řádu stanoví, že odvolání lze podat do třiceti dnů ode dne přijetí rozsudku soudu prvního stupně.

Aktuální informace o litevských soudech a jejich kontaktní údaje najdete v Evropském soudním atlasu pro občanské věci.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

V souladu s čl. 30 odst. 1 zákona je soudní rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích přezkoumáváno v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 nařízení soudem, který rozsudek vydal.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Jazykem, ve kterém je osvědčení uvedené v čl. 20 odst. 2 nařízení přijímáno, je litevština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

V souladu s čl. 31 odst. 1 zákona se soudní rozhodnutí vydané v rámci evropského řízení o drobných nárocích a potvrzené na standardním formuláři D uvedeném v příloze IV nařízení považuje za exekuční titul. Listiny, které jsou exekučním titulem, vykonávají exekutoři v souladu s postupem stanoveným v části VI občanského soudního řádu. Seznam exekutorů Litevské republiky je k dispozici na internetových stránkách Litevské komory exekutorů: http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1089.

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.