Drobné nároky

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lucembursko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

K vydávání rozhodnutí podle nařízení je příslušný smírčí soudce (juge de paix).

Odkaz na vnitrostátní internetové stránky: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Smírčí soud – Lucemburk)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. (+352) 475981-1
Fax (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Smírčí soud – Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 Diekirch
Tel. (+352) 808853-1
Fax (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Smírčí soud – Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 530 529

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Lucembursko přijímá jako komunikační prostředek doručení poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Service d’accueil et d’information juridique – Luxembourg (Přijímací služba a poskytování právních informací – Lucemburk)
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg
Tel. (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique – Diekirch (Přijímací služba a poskytování právních informací – Diekirch)
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch
Tel. (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Evropské spotřebitelské centrum)

271, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Tel. +352 26 84 64 1

Fax +352 26 84 57 61

E-mail: info@cecluxembourg.lu

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

V Lucembursku podle procesních pravidel dosud nejsou prostředky elektronického doručování a komunikace přípustné a komunikace probíhá poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

viz písmeno d)

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

V Lucembursku se příslušnému soudu v rámci evropského řízení o drobných nárocích neplatí soudní poplatky.

Po vydání rozsudku však vzniknou náklady řízení při výkonu rozhodnutí a na žádost strany, která měla úspěch ve věci.

Použije se velkovévodské nařízení ze dne 24. ledna 1991, kterým se stanoví sazebník odměn soudních vykonavatelů, ve znění pozdějších změn (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice). Další informace o tomto tématu naleznete na internetových stránkách Komory soudních vykonavatelů Lucemburského velkovévodství (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech se jediný pevný poplatek za doručení písemnosti soudním vykonavatelem stanoví ve výši 138 EUR.

Platbu lze soudním vykonavatelům poukázat bankovním převodem.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Pokud hodnota nároku nepřesahuje částku 2 000 EUR, jsou rozhodnutí smírčího soudce vydávána v poslední instanci. Jediným možným opravným prostředkem je kasační stížnost (pourvoi en cassation).

Pokud hodnota nároku přesahuje částku 2 000 EUR, je možné proti rozhodnutí vydanému smírčím soudcem v prvním stupni podat odvolání k předsedovi okresního soudu (président du Tribunal d’arrondissement). Odvolání může podat prostřednictvím návrhu buď stěžovatel sám, nebo jeho advokát. Zastoupení advokátem (ministère d’avocat à la cour) není povinné. Lhůta pro odvolání je 40 dnů ode dne doručení rozsudku. Soud předvolá strany nejméně osm dní před ústním jednáním. Pokud strany bydlí v jiném členském státě Evropské unie, tato lhůta se v souladu s článkem 167 nového občanského soudního řádu prodlouží o 15 dnů z důvodu vzdálenosti. Řízení před předsedou okresního soudu je ústní.

Proti rozhodnutím vydaným smírčím soudcem v poslední instanci, jakož i proti rozhodnutím vydaným v odvolacím řízení předsedou okresního soudu, lze podat kasační stížnost (pourvoi en cassation). Příslušným soudem je kasační soud (Cour de Cassation) a zastoupení advokátem (ministère d’avocat à la cour) je povinné.

Odkaz na vnitrostátní internetové stránky: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okresní soud – Lucemburk)
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 Luxembourg
Tel. (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okresní soud – Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. :  (+352) 803214-1
Fax : (+352) 807119

Cour de Cassation (Kasační soud)
Cité judiciaire
Bâtiment CR
2080 Luxembourg
Tel. (+352) 475981-2369 / 2373

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

O návrhu na přezkum je příslušný rozhodovat hlavní smírčí soudce (juge de paix directeur) smírčího soudu, kde bylo rozhodnutí vydáno, nebo soudce, jenž jej zastupuje.

Návrh na přezkum musí být podán podatelně soudu, který rozhodnutí vydal, a to prostřednictvím písemného prohlášení žalovaného nebo jeho zástupce. Zastoupení advokátem není povinné a strany se mohou dostavit osobně nebo jim mohou poskytnout pomoc či je zastupovat osoby uvedené v článku 106 nového občanského soudního řádu (odkaz na článek 106 nového občanského soudního řádu: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf – strana 21 a následující).

Nejméně osm dní před ústním jednáním předvolá soud strany, aby se dostavily k jednání, přičemž tato lhůta se v souladu s články 103 a 167 nového občanského soudního řádu prodlouží v případě, že strany nemají v Lucembursku bydliště nebo pobyt. Řízení před smírčím soudem je ústní.

Odkaz na vnitrostátní internetové stránky: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Smírčí soud – Lucemburk)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. (+352) 475981-1
Fax (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Smírčí soud – Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 Diekirch
Tel. (+352) 808853-1
Fax (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Smírčí soud – Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 Esch-sur-Alzette
Tel. (+352) 530 529

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Lucembursko přijímá francouzštinu a němčinu.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtina

1) V Lucemburském velkovévodství je výkon soudních rozhodnutí prováděn soudním vykonavatelem.

Kontaktní údaje soudních vykonavatelů naleznete na internetových stránkách Komory soudních vykonavatelů Lucemburského velkovévodství (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg): http://www.huissier.lu/

2) Příslušným orgánem pro účely článku 23 nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je předseda okresního soudu (président du Tribunal d’arrondissement).

Poslední aktualizace: 05/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.