Drobné nároky

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudy příslušnými vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích jsou soudy pro drobné nároky s názvy Small Claims Tribunal (Malta) a Small Claims Tribunal (Gozo).

Kontaktní údaje soudů pro drobné nároky jsou uvedeny níže:

Small Claims Tribunal (Malta)

Tel. +356 25902000

E-mail: courts.justice@gov.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Small Claims Tribunal (Gozo)

Tel. +356 22156650

E-mail: gozocourts@mgoz@gov.mt

Adresa: Gozo Courts and Tribunals, Cathedral Square, Victoria VCT1821, Gozo.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Přijatelné komunikační prostředky jsou: osobně v podatelně soudu, poštou, faxem a elektronickou poštou.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Podává-li žalobu spotřebitel vůči subjektu, který provozuje obchodní činnost, poskytuje praktickou pomoc ECC-Net Malta – European Consumer Centre Malta (Síť ESC Malta – evropské spotřebitelské centrum Malta).

Adresa centra ECC-Net Malta je:

Consumer House, 47A, South Street, Valletta VLT1101 Malta.

E-mail: ecc.malta@gov.mt.

Podává-li žalobu subjekt, který provozuje obchodní činnost, vůči jinému subjektu, který provozuje obchodní činnost, poskytuje praktickou pomoc agentura Malta Enterprise.

Adresa agentury Malta Enterprise je:

Malta Enterprise Corporation

Gwardamangia Hill, Pieta’, MEC0001, Malta.

E-mail:info@maltaenterprise.com.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Maltské procesní právní předpisy nestanoví elektronické prostředky jako prostředky doručování. Využití elektronických prostředků pro účely doručování nemůže být stanoveno ani není přípustné.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Tuto povinnost nemá žádná osoba ani profese.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Poplatky jsou následující: 40 eur za podání formuláře A a 7,20 eura za každé oznámení doručené žalovaným. Použije-li se formulář C, činí poplatek 25 eur a 7,20 eura za každé oznámení. Pro účely článku 15a je platební metodou bankovní převod.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Opravné prostředky lze podat u odvolacího soudu (nižší pravomoci, Court of Appeal (Inferior Jurisdiction)) na ostrově Malta v případě opravných prostředků proti rozhodnutím soudu pro drobné nároky na ostrově Malta a v případě opravných prostředků proti rozhodnutím soudu pro drobné nároky na ostrově Gozo lze opravné prostředky podat u odvolacího soudu (nižší pravomoci, Court of Appeal (Inferior Jurisdiction)) na ostrově Gozo.

Podle čl. 8 kapitoly 380 Sbírky zákonů Malty lze opravný prostředek podat formou návrhu do dvaceti dnů od vydání rozhodnutí. Ustanovení čl. 8 odst. 2 uvádí, že bez ohledu na výši částky, jíž se nárok týká, lze opravný prostředek vždy podat v těchto případech:

a) v jakékoli věci spadající do příslušnosti soudu s názvem Tribunal;

b) v případě otázek týkajících se promlčecí lhůty;

c) v případě jakéhokoli porušení ustanovení čl. 7 odst. 2 kapitoly 380. Tento článek uvádí, že soud musí řízení přerušit, pokud v rámci popření nároku obhajoba namítá skutečnosti, jež nespadají do příslušnosti soudu pro drobné nároky, a/nebo u jiného příslušného soudu probíhá řízení, jehož výsledek by mohl ovlivnit nárok projednávaný soudem pro drobné nároky;

d) pokud soud pro drobné nároky jednal v rozporu s pravidly nestrannosti a spravedlnosti a tímto jednáním byla poškozena práva odvolatele.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Žádosti o přezkum podle článku 18 nařízení se podávají u soudu pro drobné nároky na ostrově Malta nebo Gozo.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Přípustným jazykem je maltština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Orgány příslušnými pro výkon rozhodnutí jsou smírčí soud (Malta, Court of Magistrates (Malta)) nebo smírčí soud (Gozo, Court of Magistrates (Gozo)), podle místa bydliště osoby, vůči níž se provádí výkon rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 04/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.