V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Drobné nároky

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soud hrabství (county court) je soudem příslušným pro vydání rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích v Severním Irsku. Řízení povede okresní soudce (district judge).

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Komunikačním prostředkem, který je pro soudy v Severním Irsku přijatelný pro účely zahájení evropského řízení o drobných nárocích, je doporučená poštovní zásilka první třídy.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Praktickou pomoc v souladu s článkem 11 poskytne Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), nemůže však nabídnout právní poradenství ohledně nařízení.

Praktickou pomoc mohou poskytnout rovněž poradny pro občany nebo jiná spotřebitelská poradenská střediska působící v Severním Irsku. Další pomoc může poskytnout právní zástupce. Právní společnost Severního Irska (Law Society for Northern Ireland) může poskytnout kontaktní údaje místních právních zástupců.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Podle procesních pravidel v Severním Irsku není technicky dostupná a přípustná elektronická služba a komunikace. Komunikačním prostředkem je doporučená poštovní zásilka první třídy.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

V Severním Irsku nebude mít žádná osoba povinnost přijímat doručení elektronickými prostředky.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

V Severním Irsku se v současné době za evropské řízení o drobných nárocích neplatí žádné soudní poplatky. Situace je však předmětem přezkumu.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Proti nařízení vydanému v rámci evropského řízení o drobných nárocích v Severním Irsku není přípustný opravný prostředek.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Návrh by měl být podán u soudu, který rozhodnutí vydal. Příslušným soudem pro tento přezkum v Severním Irsku je soud hrabství (county court).

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 1 písm. a) je angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Příslušným orgánem pro použití článku 23 bude Úřad pro výkon soudních rozhodnutí (Enforcement of Judgments Office) a vyšší soudní úředník (master) pro výkon rozhodnutí. Stejně jako u tuzemských řízení o drobných nárocích je na straně, která v evropském řízení o drobných nárocích uspěla, aby dala podnět k výkonu soudního rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 23/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.