Drobné nároky

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Polsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Okresní soudy (sądy rejonowe) nebo krajské soudy (sądy okręgowe)

Příslušné (v 1. stupni) jsou v zásadě soudy okresní. Ve věcech, které svou povahou spadají do věcné příslušnosti krajských soudů, jsou nicméně příslušné (v 1. stupni) soudy krajské, a to nehledě na hodnotu předmětu sporu. To se týká například majetkových nároků v souvislosti s ochranou autorských práv.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Procesní písemnost v papírové podobě.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Klientské kanceláře (biura obsługi interesantów) na okresních a krajských soudech.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Prostředky elektronické komunikace nejsou přípustné.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Tato povinnost neexistuje.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Za návrh ve věci projednávané v rámci evropského řízení o drobných nárocích se vybírá pevný poplatek ve výši 100 PLN. Poplatek ve stejné výši se vybírá také za odvolání.

Soudní poplatky v občanskoprávních věcech lze hradit bezhotovostním převodem na běžný účet příslušného soudu (informace o tomto účtu podá přímo soud nebo je lze nalézt na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti), přímo v pokladně soudu nebo soudními kolky, které jsou k zakoupení v pokladně soudu.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Vzniknou-li okolnosti uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení, příslušný soud vydá rozsudek, proti kterému se lze odvolat k soudu druhého stupně (tj. proti rozsudku okresního soudu se odvolává ke krajskému soudu a proti rozsudku krajského soudu k odvolacímu soudu). Odvolání se podává u soudu, který vydal napadaný rozsudek, ve lhůtě dvou týdnů od doručení rozsudku s odůvodněním žalující straně. Pokud tato strana nepodala žádost o doručení rozsudku s odůvodněním ve lhůtě jednoho týdne ode dne vyhlášení výroku (a v případě, kdy byl rozsudek vydán na neveřejném zasedání, ode dne jeho doručení), běží lhůta pro podání odvolání ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání návrhu (čl. 316 § 1 a čl. 367 § 1 a 2 ve spojení s články 369 a 50526 občanského soudního řádu). Vzniknou-li okolnosti uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení, vydá soud rozsudek pro zmeškání. Žalovaný má právo podat námitku vůči rozsudku pro zmeškání. Ta se podává u soudu, který rozsudek pro zmeškání vydal. Žalobce má v případě nepříznivého výsledku právo na odvolání v souladu s obecnými pravidly (čl. 339 § 1, článek 342 a čl. 344 § 1 občanského soudního řádu).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Návrh na zrušení rozsudku (článek 50527a občanského soudního řádu). Soudem příslušným k projednání takového návrhu je soud, který rozsudek vydal.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Polština.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Orgánem příslušným pro výkon rozhodnutí vydaných v rámci evropského řízení o drobných nárocích jsou soudní vykonavatelé (komornicy). Úkony prováděné soudními vykonavateli lze napadat u příslušného okresního soudu. Právní základ: čl. 767 § 1 občanského soudního řádu.

Orgánem příslušným pro podání návrhu na zamítnutí výkonu je krajský soud v místě pobytu nebo sídla dlužníka, a pokud takový soud neexistuje, krajský soud, v jehož působnosti má být nebo je prováděn výkon rozhodnutí.

Orgánem příslušným pro účely článku 23 nařízení je příslušný okresní soud. Právní základ: čl. 115320 § 1 a 2 občanského soudního řádu (v případě výkonu rozhodnutí probíhajícího v Polsku na základě rozhodnutí vydaného v rámci evropského řízení o drobných nárocích v jiném členském státě EU) nebo článek 8202 občanského soudního řádu (v případě výkonu rozhodnutí probíhajícího v Polsku na základě vykonatelného titulu ve formě rozhodnutí polského soudu vydaného v rámci evropského řízení o drobných nárocích a opatřeného doložkou o vykonatelnosti).

Poslední aktualizace: 04/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.