Drobné nároky

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
 • Příslušnými soudy pro vydávání rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích jsou okresní soudy (judecătorii), a to podle čl. 94 odst. 1 písm. k) občanského soudního řádu (zákon č. 134/2010, přepracovaný[1], ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OSŘ“).

[1] Zveřejněn v Úředním věstníku Rumunska, část I, č. 247 ze dne 10. dubna 2015.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

 • V souladu s obecným úpravou stanovenou v čl. 148 odst. 2 OSŘ se může návrh podat na soud osobně nebo prostřednictvím zástupce, v písemné nebo elektronické podobě, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky (tato úprava platí rovněž pro případy, kdy OSŘ požaduje, aby podání, vyjádření nebo závěry účastníků řízení nebo jiné procesní písemnosti předkládané soudu měly písemnou formu – čl. 148 odst. 3 OSŘ).
 • V souladu s obecným úpravou stanovenou v čl. 199 odst. 1 OSŘ se žalobní návrh (cerere de chemare în judecată) podaný osobně nebo prostřednictvím zástupce, zaslaný poštou, kurýrem, faxem nebo naskenovaný a zaslaný elektronickou poštou nebo podaný jako elektronický dokument zaregistruje a opatří razítkem s datem přijetí.
 • Pozn.: Ve zvláštním řízení o drobných nárocích (které se týká vnitrostátních sporů) zahajuje toto řízení žalobce vyplněním žalobního formuláře, který předloží nebo zašle příslušnému soudu, a to poštou nebo jinými způsoby, které umožní vystavit potvrzení o přijetí (čl. 1029 odst. 1 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
 • Hodláme změnit právní předpisy s cílem ulehčit vyřizování žádostí o praktickou pomoc při vyplňování formulářů. Jakmile budou provedeny potřebné legislativní změny, informace aktualizujeme.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
 • Čl. 154 odst. 6 OSŘ

6) Předvolání a jiné procesní písemnosti lze doručovat prostřednictvím soudního úředníka, faxem, elektronickou poštou nebo jinými prostředky, které umožňují přenesení obsahu dokumentu a potvrzení jeho přijetí, pokud dotčený účastník řízení za tímto účelem poskytla soudu své kontaktní údaje. Pro účely potvrzení o přijetí soud při zaslání procesní písemnosti zasílá i formulář, který obsahuje: název soudu, datum, jméno příslušného úředníka a zaslané dokumenty. Adresát vyplní tento formulář, přičemž uvede datum přijetí, čitelně uvedené jméno a podpis osoby odpovědné za přijetí zásilky. Formulář se odešle zpět soudu faxem, elektronickou poštou nebo jinými prostředky.

 • Čl. 205 odst. 2 písm. a) OSŘ

V odpovědi se uvede: jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, místo trvalého nebo obvyklého pobytu žalovaného nebo v případě právnických osob název a sídlo, případně registrační kód nebo daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku nebo rejstříku právnických osob a bankovní účet, pokud jej žalovaný již neuvedl ve svém vyjádření. Ustanovení čl. 148 odst. 1 části II se použijí obdobně. Pokud žalovaný žije v zahraničí, bude odpověď uvádět také adresu v Rumunsku, na kterou budou zasílána všechna sdělení týkající se dané věci.

 • Čl. 194 písm. a) OSŘ

Žalobní návrh obsahuje:

a) jméno a příjmení, místo trvalého nebo obvyklého účastníků řízení nebo v případě právnických osob sídlo. Uvádí i osobní identifikační číslo, případně registrační kód nebo daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku nebo rejstříku právnických osob a bankovní účet žalobce a žalovaného, pokud byly tyto identifikační prvky účastníkům řízení přiděleny v souladu s právními předpisy, jsou-li žalobci známy. Použijí se ustanovení čl. 148 odst. 1 části II. Pokud žalobce žije v zahraničí, uvede se v odpovědi rovněž adresa v Rumunsku, na kterou budou zasílána všechna sdělení týkající se dané věci.

 • Čl. 148 odst. 1–3 OSŘ

1) Každé podání adresované soudu musí být vyhotoveno písemně a musí uvádět název soudu, kterému je adresováno, jméno a příjmení, místo trvalého nebo obvyklého pobytu účastníků řízení, v případě potřeby název a místo jejich podnikání, případně jméno a příjmení, místo trvalého nebo obvyklého pobytu zástupců účastníků řízení, předmět, v případě potřeby výši nároku, důvody nároku a podpis. V návrhu se musí uvést rovněž e-mailová adresa nebo kontaktní údaje určené stranami, a telefonní číslo, číslo faxu a podobné údaje.

2) Návrhy podávané osobně nebo prostřednictvím zástupce mohou být vyhotoveny v elektronické podobě, pokud splňují podmínky stanovené právními předpisy.

3) Ustanovení odstavce 2) se použijí obdobně i v případech, kdy tento řád vyžaduje, aby podání, vyjádření nebo závěry účastníků řízení nebo jakékoli jiné procesní písemnosti předkládané soudu měly písemnou podobu.

 • Článek 169 OSŘ

Po zahájení řízení je možné zasílat návrhy, odpovědi nebo jiné dokumenty soudu přímo nebo prostřednictvím právního zástupce či zmocněnce, pokud ho účastníci mají. V takovém případě potvrdí adresát podání přijetí kopie na soudě, případně jakýmikoli jinými prostředky, které zajistí dodržení uvedeného postupu.

 • Čl. 199 odst. 1 OSŘ

1) Žalobní návrh podaný osobně nebo prostřednictvím zástupce, zaslaný poštou, kurýrem, faxem nebo naskenovaný a zaslaný elektronickou poštou nebo jako elektronický dokument se zaregistruje a opatří razítkem s datem přijetí.

 • Čl. 149 odst. 4 OSŘ

4) Pokud byl návrh v souladu se zákonem zaslaný faxem nebo e-mailem, je úředník automaticky povinen pořídit kopie návrhu, a to na náklady účastníka, který je měl vyhotovit. Nadále se odpovídajícím způsobem uplatňují ustanovení čl. 154 odst. 6.

 • V rámci zvláštního řízení o drobných nárocích (které se týká vnitrostátních sporů) zahajuje toto řízení žalobce vyplněním žalobního formuláře, který doručí nebo zašle příslušnému soudu, a to poštou nebo jinými způsoby, které zajistí možnost vystavit potvrzení o přijetí (čl. 1029 odst. 1 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

 • Pokud soud v souladu se zákonem zasílá procesní písemnosti v elektronické podobě, jsou účastníci řízení povinni v této podobě zásilku přijmout. Toto se uplatní, pouze pokud účastníci řízení (nebo jejich zástupci včetně advokátů) poskytli svou e-mailovou adresu (viz také odpověď k písmenu d)).
 • Pokud účastník řízení v souladu se zákonem zasílá procesní písemnosti v elektronické podobě, jsou účastníci řízení povinni v této podobě zásilky přijmout.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
 • Čl. 10 odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích

1) V souvislosti s výkonem rozhodnutí podléhají níže uvedené návrhy těmto poplatkům:

(…)

b) návrh na odklad výkonu rozhodnutí (včetně předběžné vykonatelnosti – 50 RON.

2) Je-li výkon napaden, poplatek se vypočítá na základě hodnoty zboží, které je předmětem napadeného výkonu rozhodnutí, nebo na základě částky předmětného dluhu, pokud je hodnota dluhu nižší než hodnota zboží. Výše poplatku nesmí přesáhnout 1 000 RON bez ohledu na hodnotu sporu. Pokud nelze předmět výkonu rozhodnutí vyjádřit peněžní částkou, bude námitka proti výkonu rozhodnutí podléhat poplatku 100 RON.

3) Pokud se námitka proti výkonu rozhodnutí za podmínek stanovených v čl. 712 odst. 2 občanského soudního řádu vztahuje na skutkové nebo právní důvody týkající se podstaty práva, výška poplatku se určí v souladu s čl. 3 odst. 1.

 • Čl. 33 odst. 1 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích

Soudní poplatky se hradí předem, nestanoví-li zákon jinak.

 • Čl. 40 odst. 1 a 2 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích

Pokud osoba, která má povinnost zaplatit poplatek, nemá místo trvalého nebo obvyklého pobytu, případně sídlo v Rumunsku, platí se poplatek na účet místní správní jednotky, v níž sídlí soud, u kterého byly žaloba nebo návrh podány, a to v hotovosti, bankovním převodem nebo prostřednictvím on-line systému. Tento účet je zvláštním příjmovým účtem pro „soudní poplatky a jiné kolkovné“ správní územní jednotky, v níž má fyzická osoba obvyklé nebo trvalé bydliště, případně právnická osoba sídlo.

 • S cílem zajistit vysokou míru předvídatelnosti hodláme změnit právní předpisy tak, aby byly v souladu zejména s čl. 15a písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. Jakmile budou provedeny potřebné legislativní změny, informace aktualizujeme.
 • Pozn.: Na internetové stránce http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx se pro každý soud nachází pododdíl nazvaný „Bine de știut“ [Užitečné informace], který obsahuje informace o účtech, na které lze poplatky zaplatit.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

 • V souladu s článkem 17 nařízení lze proti rozhodnutí podat opravný prostředek u tribunálu (soudu druhého stupně) ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí (čl. 466 odst. 1, čl. 468 odst. 1 a čl. 94 odst. 1 písm. k) ve spojení s čl. 95 odst. 2 OSŘ).
 • Pozn.: Pokud jde o zvláštní řízení o drobných nárocích (pro vnitřní spory), lze proti rozhodnutí okresního soudu podat opravný prostředek pouze u tribunálu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí (čl. 1033 odst. 1 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
 • Pravidla obecného řízení:

– opravný prostředek směřující ke zrušení pravomocného rozsudku (contestație în anulare) je přípustný, pokud navrhovatel nebyl řádně předvolán a nebyl přítomen řízení; tento opravný prostředek se podává u soudu, jehož rozsudek je napadán (čl. 503 odst. 1 a čl. 505 odst. 1 OSŘ),

– obnovu řízení (revizuire), která se týká věci samé (či nikoliv) lze požadovat v případě, že účastníkovi řízení bylo zabráněno dostavit se k soudu a uvědomit o tom soud, a to z důvodu okolností, které nemohl ovlivnit; návrh na obnovu řízení musí být podán soudu, který vydal rozhodnutí, jehož revize se požaduje (čl. 509 odst. 1, 9 a 2 a čl. 510 odst. 1 OSŘ,

– účastníkovi řízení, který zmešká lhůtu, se poskytne nová lhůta, pokud předloží řádně důvody zmeškání; za tímto účelem účastník řízení zajistí soulad s procesní písemností nejpozději do patnácti dnů, od pominutí události, která mu bránila v splnění povinnosti, a současně požádá o novou lhůtu; v případě opravných prostředků je tato lhůta totožná se lhůtou stanovenou pro odvolací řízení; žádost o novou lhůtu vyřizuje soud příslušný rozhodovat o návrhu týkajícím se práva, které se uplatnilo v dané lhůtě (článek 186 OSŘ).

 • Hodláme změnit právní předpisy tak, aby byly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu. Jakmile budou provedeny potřebné legislativní změny, informace aktualizujeme.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Rumunština.

Poslední aktualizace: 19/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.