Drobné nároky

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Příslušnými soudy pro rozhodování o drobných nárocích v prvním stupni jsou okresní soudy. Proti jejich rozhodnutí lze podat opravný prostředek pouze u tribunálu, a to do 30 dnů od vydání rozhodnutí. Viz článek 2 článku I10 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného zákonem č. 191/2007, v platném znění.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

 • V souladu s obecným úpravou stanovenou v čl. 148 odst. 2 OSŘ se může návrh podat na soud osobně nebo prostřednictvím zástupce, v písemné nebo elektronické podobě, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky (tato úprava platí rovněž pro případy, kdy OSŘ požaduje, aby podání, vyjádření nebo závěry účastníků řízení nebo jiné procesní písemnosti předkládané soudu měly písemnou formu – čl. 148 odst. 3 OSŘ).
 • V souladu s obecným úpravou stanovenou v čl. 199 odst. 1 OSŘ se žalobní návrh (cerere de chemare în judecată) podaný osobně nebo prostřednictvím zástupce, zaslaný poštou, kurýrem, faxem nebo naskenovaný a zaslaný elektronickou poštou nebo podaný jako elektronický dokument zaregistruje a opatří razítkem s datem přijetí.
 • Pozn.: Ve zvláštním řízení o drobných nárocích (které se týká vnitrostátních sporů) zahajuje toto řízení žalobce vyplněním žalobního formuláře, který předloží nebo zašle příslušnému soudu, a to poštou nebo jinými způsoby, které umožní vystavit potvrzení o přijetí (čl. 1029 odst. 1 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

V souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení č. 861/2007, v platném znění, poskytují praktickou pomoc při vyplňování žalobního formuláře advokáti, kteří jsou k tomuto účelu každou advokátní komorou jmenováni na základě rotačního principu každé tři měsíce v rámci její služby soudní asistence. Seznam takto jmenovaných advokátů a jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách Národního svazu rumunských advokátních komor a internetových stránkách jednotlivých komor a jsou zasílány jednotlivým soudům za účelem jejich vyvěšení v prostorách soudů a na soudním portálu. Za poskytnutou praktickou pomoc má advokát nárok na odměnu, která je stanovena protokolem uzavřeným v souladu se zákonem, kterým se stanoví odměna advokátů za poskytování mimosoudních služeb a služeb právní pomoci. Advokát nemá nárok na jakoukoli odměnu od osoby, které je poskytována pomoc, a to v jakékoli formě. Viz článek 1 článku I10 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného zákonem č. 191/2007, v platném znění.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

 • Čl. 154 odst. 6 a (61) občanského soudního řádu

Předvolání a jiné procesní písemnosti lze doručovat prostřednictvím soudního úředníka, faxem, elektronickou poštou nebo jinými prostředky, které umožňují přenesení obsahu dokumentu a potvrzení jeho přijetí, pokud dotčený účastník řízení za tímto účelem poskytl soudu své kontaktní údaje. Doručování procesních písemností bude doplněno rozšířeným elektronickým podpisem soudu, který nahradí razítko soudu a podpis soudního úředníka jako povinné údaje na předvolání. Každý soud bude mít pro předvolání a procesní písemnosti jediný rozšířený elektronický podpis. Předvolání a jiné procesní písemnosti se považují za doručené, jakmile je ze systému, prostřednictvím něhož se doručuje, obdržena zpráva, že byly doručeny adresátovi podle jím poskytnutých údajů.

 • Čl. 205 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu

V odpovědi se uvede: jméno a příjmení, osobní identifikační číslo, místo trvalého nebo obvyklého pobytu žalovaného nebo v případě právnických osob název a sídlo, případně registrační kód nebo daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku nebo rejstříku právnických osob a bankovní účet, pokud jej žalobce již neuvedl ve svém žalobním návrhu. Ustanovení čl. 148 odst. 1 druhé věty se použijí obdobně. Pokud žalovaný žije v zahraničí, bude odpověď uvádět také adresu v Rumunsku, na kterou budou zasílána všechna sdělení týkající se dané věci.

 • Čl. 194 písm. a) občanského soudního řádu

Žalobní návrh obsahuje:

a) jméno a příjmení, místo trvalého nebo obvyklého pobytu účastníků řízení nebo v případě právnických osob jejich název a sídlo. Uvádí i osobní identifikační číslo, případně registrační kód nebo daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku nebo rejstříku právnických osob a bankovní účet žalobce a žalovaného, pokud byly tyto identifikační prvky účastníkům řízení přiděleny v souladu s právními předpisy, jsou-li žalobci známy. Ustanovení čl. 148 odst. 1 druhé věty se použijí obdobně. Pokud žalobce žije v zahraničí, bude odpověď uvádět také adresu v Rumunsku, na kterou budou zasílána všechna sdělení týkající se dané věci.

 • Čl. 148 odst. 1 až 3 občanského soudního řádu

1) Každé podání adresované soudům musí být vyhotoveno písemně a musí uvádět název soudu, kterému je adresováno, jméno a příjmení, místo trvalého nebo obvyklého pobytu účastníků řízení, v případě potřeby název a místo jejich podnikání, případně jméno a příjmení, místo trvalého nebo obvyklého pobytu zástupců účastníků řízení, předmět, v případě potřeby výši nároku, důvody nároku a podpis. V podání se musí uvést rovněž e-mailová adresa nebo kontaktní údaje určené pro tyto účely účastníky řízení a telefonní číslo, číslo faxu a podobné údaje.

2) Návrhy podávané osobně nebo prostřednictvím zástupce mohou být vyhotoveny v elektronické podobě, pokud splňují podmínky stanovené právními předpisy.

3) Ustanovení odstavce 2 se použijí obdobně i v případech, kdy tento řád vyžaduje, aby podání, vyjádření nebo závěry účastníků řízení nebo jakékoli jiné procesní písemnosti předkládané soudu měly písemnou podobu.

 • Článek 169 občanského soudního řádu

Po zahájení řízení je možné zasílat návrhy, odpovědi nebo jiné dokumenty soudu přímo nebo prostřednictvím právního zástupce či zmocněnce, pokud ho účastníci mají. V takovém případě potvrdí adresát podání přijetí kopie na soudě, případně jakýmikoli jinými prostředky, které zajistí dodržení uvedeného postupu.

 • Čl. 199 odst. 1 CCP

1) Žalobní návrh podaný osobně nebo prostřednictvím zástupce, zaslaný poštou, kurýrem, faxem nebo naskenovaný a zaslaný elektronickou poštou nebo jako elektronický dokument se zaregistruje a opatří razítkem s datem přijetí.

 • Čl. 149 odst. 4 CCP

4) Pokud byl návrh v souladu se zákonem zaslaný faxem nebo e-mailem, je úředník automaticky povinen pořídit kopie návrhu, a to na náklady účastníka, který je měl vyhotovit. Nadále se odpovídajícím způsobem uplatňují ustanovení čl. 154 odst. 6.

V rámci zvláštního řízení o drobných nárocích (které se týká vnitrostátních sporů) zahajuje toto řízení žalobce vyplněním žalobního formuláře, který doručí nebo zašle příslušnému soudu, a to poštou nebo jinými způsoby, které zajistí možnost vystavit potvrzení o přijetí (čl. 1029 odst. 1 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

 • Pokud soud v souladu se zákonem zasílá procesní písemnosti v elektronické podobě, jsou účastníci řízení povinni v této podobě zásilku přijmout. Toto se uplatní, pouze pokud účastníci řízení (nebo jejich zástupci včetně advokátů) poskytli svou e-mailovou adresu (viz také odpověď k písmenu d)).
 • Pokud účastník řízení v souladu se zákonem zasílá procesní písemnosti v elektronické podobě, jsou účastníci řízení povinni v této podobě zásilky přijmout.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

 • Čl. 10 odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích

1) V souvislosti s výkonem rozhodnutí podléhají níže uvedené návrhy těmto poplatkům:

(…)

b) návrh na odklad výkonu rozhodnutí, včetně předběžné vykonatelnosti – 50 RON.

2) Je-li výkon rozhodnutí napaden, poplatek se vypočítá na základě hodnoty zboží, které je předmětem napadeného výkonu rozhodnutí, nebo na základě částky předmětného dluhu, pokud je hodnota dluhu nižší než hodnota zboží. Výše poplatku nesmí přesáhnout 1 000 RON bez ohledu na hodnotu sporu. Pokud nelze předmět výkonu rozhodnutí vyjádřit peněžní částkou, bude námitka proti výkonu rozhodnutí podléhat poplatku 100 RON.

3) Pokud se námitka proti výkonu rozhodnutí za podmínek stanovených v čl. 712 odst. 2 občanského soudního řádu vztahuje na skutkové nebo právní důvody týkající se podstaty práva, výše poplatku se určí v souladu s čl. 3 odst. 1.

 • Čl. 33 odst. 1 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích

Soudní poplatky se hradí předem, nestanoví-li zákon jinak.

 • Čl. 40 odst. 1 a 2 mimořádného nařízení vlády č. 80/2013 o soudních poplatcích

Pokud osoba, která má povinnost zaplatit poplatek, nemá místo trvalého nebo obvyklého pobytu, případně sídlo v Rumunsku, platí se poplatek na účet místní správní jednotky, v níž sídlí soud, u kterého byly žaloba nebo návrh podány, a to v hotovosti, bankovním převodem nebo prostřednictvím on-line systému. Tento účet je zvláštním příjmovým účtem pro „soudní poplatky a jiné kolkovné“ správní územní jednotky, v níž má fyzická osoba obvyklé nebo trvalé bydliště, případně právnická osoba sídlo.

U drobných nároků uplatněných v souladu se zvláštním postupem stanoveným v občanském soudním řádu nebo podle nařízení o drobných nárocích je poplatek 50 RON, pokud hodnota nároku nepřesahuje 2 000 RON nebo pokud hodnota v eurech nepřesahuje částku rovnající se 2 000 RON, a poplatek 200 RON u nároků, jejichž hodnota přesahuje 2 000 RON nebo jejich ekvivalent v eurech. Viz čl. 6 odst. 1 mimořádného nařízení č. 80/2013 o soudních poplatcích.

Poznámka: Na internetové stránce https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx se pro každý soud nachází pododdíl nazvaný „Bine de știut“ [Užitečné informace], který obsahuje informace o účtech, na které lze poplatky zaplatit.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

 • V souladu s článkem 17 nařízení lze proti rozhodnutí podat opravný prostředek u tribunálu (soudu druhého stupně) ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí (čl. 466 odst. 1, čl. 468 odst. 1 a čl. 94 odst. 1 písm. k) ve spojení s čl. 95 odst. 2 OSŘ).
 • Pozn.: Pokud jde o zvláštní řízení o drobných nárocích (pro vnitřní spory), lze proti rozhodnutí okresního soudu podat opravný prostředek pouze u tribunálu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí (čl. 1033 odst. 1 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

 • Pravidla obecného řízení:

– opravný prostředek směřující ke zrušení pravomocného rozsudku (mimořádný opravný prostředek) je přípustný, pokud navrhovatel nebyl řádně předvolán a nebyl přítomen řízení; tento opravný prostředek se podává u soudu, jehož rozsudek je napadán (čl. 503 odst. 1 a čl. 505 odst. 1 OSŘ),

– obnovu řízení (mimořádný opravný prostředek), která se týká věci samé (či nikoliv), lze požadovat v případě, že účastníkovi řízení bylo zabráněno dostavit se k soudu a uvědomit o tom soud, a to z důvodu okolností, které nemohl ovlivnit; návrh na obnovu řízení musí být podán soudu, který vydal rozhodnutí, jehož revize se požaduje (čl. 509 odst. 1, 9 a 2 a čl. 510 odst. 1 OSŘ),

– účastníkovi řízení, který zmešká lhůtu, se poskytne nová lhůta, pokud předloží řádně důvody zmeškání; za tímto účelem účastník řízení zajistí soulad s procesní písemností nejpozději do patnácti dnů od pominutí události, která mu bránila v splnění povinnosti, a současně požádá o novou lhůtu; v případě opravných prostředků je tato lhůta totožná se lhůtou stanovenou pro odvolací řízení; žádost o novou lhůtu vyřizuje soud příslušný rozhodovat o návrhu týkajícím se práva, které se uplatnilo v dané lhůtě (článek 186 OSŘ).

Věcně příslušným soudem pro podání návrhu na obnovu řízení je soud, jehož rozhodnutí je napadáno. Viz článek 3 článku I10 mimořádného nařízení vlády č. 119/2006 o opatřeních nezbytných k provedení některých nařízení Společenství ode dne přistoupení Rumunska k EU, schváleného zákonem č. 191/2007, v platném znění.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Rumunština.

Poslední aktualizace: 14/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.