V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Drobné nároky

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudem, který je příslušný rozhodovat v rámci evropského řízení o drobných nárocích ve Skotsku, je soud hrabství Sheriff Court a řízení ve všech případech probíhá před soudcem hrabství (sheriff).

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Komunikační prostředky, které soudy ve Skotsku považují za přijatelné pro účely zahájení evropského řízení o drobných nárocích, budou podobné jako v rámci vnitrostátního zjednodušeného řízení, tj. běžná poštovní zásilka.  Žalobci mohou podat žalobní formulář u příslušného Sheriff Court rovněž osobně v úředních hodinách.  Internetové stránky Skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service) poskytují informace o umístění všech soudů hrabství (Sheriff Courts) ve Skotsku, včetně úředních hodin a kontaktních údajů: ScotCourts.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Při vyplňování žalobního formuláře A bude nápomocna kancelář soudního úředníka (Sheriff Clerk's Office). Pomoc poskytnutá kanceláří soudního úředníka však nemůže zahrnovat právní poradenství.  Bezplatné poradenství a pomoc ohledně postupu v rámci evropského řízení o drobných nárocích lze získat rovněž od právního zástupce nebo kterékoli z těchto organizací:

 • Skotská asociace právnických center (Scottish Association of Law Centres)
 • Poradna pro občany (Citizens Advice Bureau)
 • Střediska na ochranu spotřebitele (Consumer Protection Centres)
 • Oddělení pro ochranu spotřebitele (Consumer Protection Deparments)
 • Soudní poradce u Sheriff Court Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edinburgh, Hamilton a Kilmarnock

Kontaktní údaje místních právních zástupců může poskytnout rovněž Skotská právnická společnost (Law Society of Scotland).

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Pokud se adresa žalovaného nachází ve Spojeném království, musí být písemnosti doručeny doporučenou poštovní zásilkou první třídy.  Jestliže se adresa žalovaného nachází mimo území Spojeného království, musí být písemnosti doručeny doporučeně.

Podle skotského procesního práva není elektronická služba k dispozici.  Strany sporu však mohou komunikovat o věcech týkajících se nároku elektronicky, pokud předpisy nebo soudní řád nevyžadují, aby byly zaslány nebo přijaty formálně.  Každé takovéto sdělení lze zaslat na obecnou e-mailovou adresu příslušného soudu hrabství.  Kancelář soudního úředníka však nesmí poskytovat právní poradenství.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Ve Skotsku nemá žádná osoba povinnost přijímat doručení elektronickou cestou.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Běžné poplatky splatné od 1. dubna 2019:

 • předložení formuláře v rámci evropského řízení o drobných nárocích s hodnotou nároku ve výši 250 EUR nebo méně – 19 GBP
 • všechny ostatní formuláře v rámci evropského řízení o drobných nárocích – 104 GBP
 • oznámení (tj. vyrozumění soudu o úmyslu podat) odvolání – 61 GBP

Poplatky splatné od 1. dubna 2020:

 • předložení formuláře v rámci evropského řízení o drobných nárocích s hodnotou nároku ve výši 250 EUR nebo méně – 19 GBP
 • všechny ostatní formuláře v rámci evropského řízení o drobných nárocích – 106 GBP
 • oznámení, tj. vyrozumění soudu o úmyslu podat odvolání – 62 GBP

Žalobce může mít v určitých případech nárok na osvobození od placení soudních poplatků – viz odkaz:

osvobození od poplatků

Způsoby platby:

 • šeky – splatné „Skotské soudní službě“
 • debetní a kreditní karta – zkontrolujte, jaké typy karet příslušný soud přijímá
 • poštovní poukázka – splatná „Skotské soudní službě“
 • hotovost – v případě platby poštou se nedoporučuje provádět platby v hotovosti

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Stejně jako v případě vnitrostátního zjednodušeného řízení je možné proti rozhodnutí soudce hrabství vydanému v řízení o drobných nárocích podat opravný prostředek.  Opravný prostředek se podává odvolacího soudu hrabství (Sheriff Appeal Court) a může se týkat pouze právních otázek.  Rozhodnutí odvolacího soudu hrabství je konečné a nepodléhá žádnému dalšímu přezkumu.

Odvolání je dvoufázový proces:

První fáze – pravidlo 16.2 předpisu „Act of Sederunt (Simple Procedure)“ z roku 2016 stanoví lhůtu pro podání opravného prostředku ve vnitrostátním zjednodušeném řízení v délce čtyř týdnů ode dne zaslání pravomocného rozhodnutí a tato lhůta se použije i v evropském řízení o drobných nárocích. Postupy použitelné pro podání opravného prostředku jsou uvedeny v části 16 předpisu „Act of Sederunt (Simple Procedure)“.

Druhá fáze – jakmile je opravný prostředek zaslán odvolacímu soudu hrabství, použijí se pravidla týkající se odvolání u Sheriff Appeal Court, jež jsou obsažena v části 16 předpisu „Act of Sederunt (Simple Procedure)“ z roku 2016 a částech 2, 4, 5 a 6 předpisu „Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules)“ z roku 2015.

Soudní řád je k dispozici zde: ScotCourts

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Pravidlo 5 bod 1 předpisu „Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules)“ z roku 2008 (dále jen „soudní řád“), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že žádost o přezkum se podává na formuláři 3 (který je obsažen v příloze soudního řádu).  Pravidlo 5 stanoví, že soudce hrabství může přijmout jakékoli rozhodnutí, které uzná za vhodné pro dosažení pokroku při projednávání takovéto žádosti.  V opačném případě se použije postup podle článku 18 nařízení.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Úředním jazykem přijatelným podle čl. 21 odst. 1 písm. a) je angličtina.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Příslušnými orgány pro výkon rozhodnutí ve Skotsku jsou Sheriff Officers a Messengers at Arms.  Ti budou věřiteli pověřeni k vymáhání soudních rozhodnutí nebo příkazů vydaných soudů hrabství proti dlužníkům.

U soudu (příslušného orgánu) lze podat žádost za účelem zastavení (za výjimečných okolností) nebo omezení výkonu podle článku 23 nařízení.  Žádost se soudu ve Skotsku podává na formuláři 5 podle pravidla 5 předpisu „Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules)“ z roku 2008 (dále jen „soudní řád“), ve znění pozdějších předpisů.  Soudce (soud) může přijmout jakékoli rozhodnutí, které uzná za vhodné pro dosažení pokroku při projednávání žádosti podle pravidla 5 bodu 4 soudního řádu z roku 2008.

Výkon soudního rozhodnutí přísluší účastníku řízení, který měl ve věci úspěch.  Soud tak nemůže učinit jeho jménem.  Tento účastník řízení odpovídá rovněž za náklady na případné donucovací opatření, i když je může vymáhat od druhé strany.

Poslední aktualizace: 22/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.