Drobné nároky

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

K vydání rozsudku v prvním stupni je podle § 12 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (dále jen „občanský soudní řád”) příslušný okresní soud. Místně příslušným soudem je obecný soud žalovaného, přičemž v případě fyzické osoby se jedná o soud, v jehož obvodu má fyzická osoba trvalé bydliště, a v případě právnické osoby se jedná o soud, v jehož obvodu má právnická osoba adresu sídla, v případě zahraniční právnické osoby, v jehož obvodě má umístěnou organizační složku. Pokud není možné určit příslušný soud podle místa trvalého bydliště nebo sídla, případně podle poslední adresy trvalého pobytu nebo sídla, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Použijí se obecná pravidla pro podání k soudu. Podání lze učinit písemně, a to rovněž v listinné nebo elektronické podobě. Podání v elektronické podobě ve věci samé je potřeba autorizovat podle § 23 odst. 1 zákona o e-governmentu (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci - zákonov o e-Governmente).

Pokud by bylo podání ve věci samé v elektronické podobě učiněno bez autorizace, je nutné doručit jej ve lhůtě deseti dnů dodatečně autorizované v listinné nebo elektronické podobě. Pokud by neautorizované elektronické podání ve věci samé nebylo dodatečně v dané lhůtě zasláno v listinné či elektronické podobě opatřené autorizací, nepřihlíží se k němu, tj. hledí se na něj, jako kdyby nebylo podané.

Autorizace se provádí zabezpečeným elektronickým podpisem. Zabezpečený elektronický podpis lze získat zakoupením kvalifikovaného certifikátu u akreditované certifikační autority. Informace o akreditovaných certifikačních autoritách získáte na stránkách NBÚ SR. Podrobné informace o zabezpečeném elektronickém podpisu lze získat na stránkách https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title, https://www.ardaco.com.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Kompletní informace o rozsahu uplatňování evropského řízení o drobných nárocích, včetně informací o tom, které soudy jsou v dotčeném členském státě příslušné vydat rozsudek, budou přístupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky – odkaz: www.justice.gov.sk. Na této stránce naleznete také formuláře, které se používají v řízení.

V rámci právní pomoci mohou navrhovatelé, kteří splňují zákonem stanovené podmínky, možnost rovněž požádat o poskytnutí právní pomoci prostřednictvím Centra právní pomoci, jež poskytuje právní pomoc prostřednictvím svých zaměstnanců a pověřených advokátů. Podmínky pro přiznání právní pomoci jsou uvedeny v § 17 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Podle občanského soudního řádu je upřednostňovaným způsobem doručování doručení při jednání nebo při jiném úkonu soudu a doručení do elektronické schránky zřízené podle zvláštního předpisu. Zvláštním předpisem je zákon o e-governmentu. Podle tohoto zákona mají soudy povinnost od 1. listopadu 2016 doručovat elektronickými prostředky, pouze pokud je elektronická schránka aktivována. Režim elektronické schránky je přitom odlišně upravený pro fyzické a právnické osoby. Fyzické osoby si o aktivaci musí požádat. Pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku aktivuje elektronickou stránku od 1. července 2017 povinně stát a od toho data jim budou veřejné orgány včetně soudů zasílat svá rozhodnutí výlučně elektronicky.

Není-li možné doručit písemnost při jednání nebo při jiném úkonu soudu, ani do elektronické schránky a nejde o doručování písemnosti do vlastních rukou, soud na žádost strany doručí písemnost na elektronickou adresu. Pokud jde o doručování do vlastních rukou, písemnosti se doručují prostřednictvím potvrzení o doručení – tzv. doručeny tak, že adresát potvrdí přijetí písemnosti na této doručence.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Povinnost přijímat dokumenty zasílané elektronicky do elektronických schránek mají od 1. července 2017 všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jimž je tato elektronická schránka aktivovaná povinně, pokud si však i jiné fyzické či právnické osoby elektronickou schránku aktivují na doručování, budou se doručovat písemnosti do elektronické schránky i těmto subjektům.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Ve smyslu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vzniká poplatková povinnost podáním návrhu - vyplněného formuláře A na uplatnění pohledávky, kterým se zahajuje evropské řízení o drobných nárocích. Sazba soudního poplatku je uvedena v sazebníku v procentech ze základu poplatku (dále jen „procentní sazba“) nebo pevnou částkou. V případě podání návrhu v rámci evropského řízení o drobných nárocích je výše poplatku uvedená v sazebníku v položce číslo 1, a to z ceny (úhrady) předmětu řízení nebo z hodnoty předmětu sporu, přičemž výška poplatku činí 6 %, nejméně 16,5 EUR a nejvýše 16 596,50 EUR, v obchodních věcech však nejvýše 33 193,50 EUR. Zákon zároveň neobsahuje zvláštní ustanovení týkající o soudních poplatcích vybíraných v evropském řízení o drobných nárocích.

Poplatky vybírané soudy se mohou platit například v hotovosti nebo převodem z účtu v bance nebo v pobočce zahraniční banky. V hotovosti lze platit poplatky, pokud soudy mají pro tento způsob placení poplatku vytvořeny podmínky a pokud poplatek v jednotlivém případě nepřevyšuje 300 EUR. Poplatek se platí soudu, který vedl řízení v prvním stupni nebo za jehož úkon se poplatek vybírá.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Proti rozsudku soudu prvního stupně lze podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Odvolání je podáno včas také tehdy, pokud je ve lhůtě podáno u příslušného odvolacího soudu. Odvolání je podáno včas také tehdy, pokud bylo podáno po uplynutí 15denní lhůty, protože se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o lhůtě na podání odvolání. Pokud rozhodnutí neobsahuje poučení o lhůtě pro odvolání nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení rozhodnutí. Odvolání je podáno včas také tehdy, pokud bylo podáno po uplynutí 15denní lhůty, protože se odvolatel řídil nesprávným poučením o soudu příslušném pro podání odvolání. To platí i tehdy, pokud rozhodnutí neobsahuje poučení o soudu příslušném pro podání odvolání.

V odvolání se vedle obecných náležitostí podání uvede, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá, z jakých důvodů se rozhodnutí považuje za nesprávné (odvolací důvody) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Pro řízení a rozhodování o odvolání jsou příslušné krajské soudy.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Soudem příslušným přezkoumat rozsudek bude soud, který rozhodl v prvním stupni. Podle občanského soudního řádu je možné podat žalobu na obnovu řízení, pokud přezkum rozsudku vyplývá ze zvláštního předpisu, kterým je rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích.

V žalobě na obnovu řízení musí být kromě obecných náležitostí uvedeno označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, v jakém rozsahu je napadá, důvody pro obnovu řízení, skutečnosti, které svědčí o tom, že žaloba je podaná včas, důkazy, kterými se má prokázat opodstatněnost žaloby, jakož i to, čeho se domáhá ten, kdo obnovu řízení navrhuje.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Slovenský jazyk.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Domáhat se výkonu rozhodnutí je možné na základě návrhu na provedení exekuce, který se podává exekučnímu soudu. Exekučním soudem je od 1. dubna 2017 Okresní soud Banská Bystrica.

Exekuční řízení je upraveno v zákoně č. 233/1995 Sb. z.

Návrh na provedení exekuce se podává elektronickými prostředky do elektronické schránky soudu prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře, který se zveřejní na internetových stránkách ministerstva. Návrh musí být autorizovaný, jinak se němu nepřihlédne. Listiny, které je k návrhu na provedení exekuce potřeba připojit, se podávají elektronickými prostředky do elektronické schránky soudu spolu s návrhem na provedení exekuce.

Pokud oprávněná osoba nebo její zástupce nemá aktivovanou elektronickou schránku nebo jim v možnosti podat návrh elektronickými prostředky brání jiné důvody, lze návrh na provedení exekuce podat prostřednictvím kteréhokoliv exekutora. V takovém případě je exekutor zástupcem oprávněné osoby pro doručování písemností až do zahájení exekuce; jednotlivé úkony provádí bezodkladně. Návrh na provedení exekuce podle první věty exekutor zašle soudu do patnácti dnů. Za činnost exekutora související s podáním návrhu na provedení exekuce prostřednictvím exekutora náleží exekutorovi odměna a náhrada výdajů, jejichž výši a způsob určení stanoví ministerstvo všeobecně závazným právním předpisem.

Exekuci provede exekutor, jehož provedením exekuce pověří exekuční soud. Soud přiděluje věci vydáním pověření k provedení exekuce rovnoměrně jednotlivým exekutorům náhodným výběrem pomocí technických a programových prostředků schválených ministerstvem tak, aby byla vyloučena možnost přidělování věcí ovlivňovat. Pravidlo náhodného výběru exekutora je založeno na územním principu. Věci se přidělují výběrem z těch exekutorů, kteří byli jmenováni pro územní obvod krajského soudu, v jehož obvodě má povinná osoba svůj trvalý pobyt nebo sídlo. Pokud nelze adresu trvalého pobytu nebo sídla povinné osoby na území Slovenské republiky zjistit podle výše uvedeného postupu, vybírají se v takovém případě exekutoři z obvodu, v němž měla povinná osoba trvalý pobyt nebo sídlo naposledy, jinak se věc přidělí náhodným výběrem exekutorovi jmenovanému pro územní obvod Krajského soudu v Banské Bystrici.

Poslední aktualizace: 09/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.