Drobné nároky

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

Soudy, které jsou příslušné vydávat rozhodnutí v rámci evropského řízení o drobných nárocích:

v občanskoprávních věcech okresní soudy (okrajno sodišče) (článek 30 občanského soudního řádu (Zakon o pravdnem postopku) (dále jen „OSŘ“), úřední věstník RS, č. 73/07 – úřední konsolidované znění, 45/08 – zákon o rozhodčím řízení (ZArbit), 45/08, 111/08 – rozhodnutí Ústavního soudu, 57/09 – rozhodnutí Ústavního soudu, 12/10 – rozhodnutí Ústavního soudu, 50/10 – rozhodnutí Ústavního soudu, 107/10 – rozhodnutí Ústavního soudu, 75/12 – rozhodnutí Ústavního soudu, 40/13 – rozhodnutí Ústavního soudu, 92/13 – rozhodnutí Ústavního soudu, 10/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, 48/15 – rozhodnutí Ústavního soudu, 6/17 – rozhodnutí Ústavního soudu, 10/17 a 16/19 – ZNP-1, dále jen OSŘ) a v hospodářských věcech krajské soudy (okrožno sodišče) (článek 32 OSŘ). Uplatňování procesních pravidel v obchodních sporech upravují články 480 až 484 OSŘ. Znění OSŘ je k dispozici na internetových stránkách právního informačního systému Republiky Slovinsko:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Komunikační prostředky přijatelné pro účely evropského řízení o drobných nárocích, které jsou soudům podle čl. 4 odst. 1 k dispozici:

– standardní formulář žádosti A z přílohy I se doručí příslušnému soudu v písemné podobě buď poštou, nebo za použití prostředků komunikačních technologií (např. faxem), nebo se podá subjektu přímo, nebo prostřednictvím osoby, která předávání žádostí zprostředkovává profesionálně (článek 105.b OSŘ).

Podání žádosti v elektronické podobě není možné.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Orgány nebo subjekty, které jsou příslušné pro poskytování praktické pomoci v souladu s článkem 11:

bezplatnou praktickou pomoc při vyplňování formulářů a obecné informace o řízení poskytují zaměstnanci příslušného soudu. Praktickou pomoc spotřebitelům poskytuje rovněž evropské spotřebitelské centrum, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-mail: epc.mgrt@gov.si, tel.: +01 400 37 29, internetové stránky: https://www.epc.si/.

Strany mohou požádat o bezplatnou právní pomoc, která je jim poskytnuta, pokud splňují podmínky stanovené zákonem o bezplatné právní pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči) (Úřední věstník RS č. 96/04 – úřední konsolidované znění, 23/08, 15/14 – rozhodnutí Ústavního soudu a 19/15, dále jen „ZBPP“). Bezplatná právní pomoc může být poskytnuta v podobě právního poradenství, právního zastupování a jiných právních služeb stanovených v ZBPP. Možné je také osvobození od nákladů řízení.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Prostředky elektronického doručování a komunikace, které jsou dostupné a přípustné podle čl. 13 odst. 1, 2 a 3, a prostředky pro vyjádření akceptace předem, jak je požadováno podle čl. 13 odst. 1 a 2, pokud jde o použití elektronických prostředků:

dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 2 a 6 a rozhodnutí vydaná podle článku 7 se doručují v souladu s OSŘ:

„Doručování písemností a nahlížení do spisů“ upravují články 132 až 150 OSŘ.

Článek 132 OSŘ stanoví několik způsobů doručování: poštou, zabezpečenou elektronickou poštou, prostřednictvím soudního úředníka, podáním u soudu nebo jiným způsobem stanoveným zákonem (doručení právnickou nebo fyzickou osobou, která tuto činnost vykonává profesionálně).

Jelikož zatím není technicky možné v občanskoprávních sporech doručovat dokumenty elektronicky, doručují se soudní písemnosti v těchto řízeních ve fyzické podobě, nejčastěji poštou.

Čas a místo doručení: přes den od 6 do 22 hodin, elektronickými prostředky 24 hodin denně (čl. 139 odst. 1 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Případné osoby nebo druhy profesí, které mají v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 právní povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky:

jelikož zatím není technicky možné v občanskoprávních sporech doručovat dokumenty elektronicky, doručují se soudní písemnosti v těchto řízeních ve fyzické podobě, nejčastěji poštou.

Jakmile bude technicky možné doručovat soudní písemnosti elektronicky, budou soudy státním orgánům, advokátům, notářům, soudním vykonavatelům, soudním znalcům, soudním tlumočníkům, insolvenčním správcům a dalším osobám nebo orgánům, u kterých se na základě charakteru činnosti předpokládá větší spolehlivost, doručovat soudní písemnosti vždy elektronicky do zabezpečené poštovní schránky.

Seznam osob a orgánů, u kterých se na základě charakteru činnosti předpokládá větší spolehlivost, stanoví a zveřejní Nejvyšší soud Republiky Slovinsko na svých internetových stránkách (portál e-Sodstvo). Osoby a orgány ze seznamu si musí otevřít zabezpečenou poštovní schránku a Nejvyššímu soudu Republiky Slovinsko sdělit adresu a jakoukoli změnu adresy této schránky. Adresa zveřejněná na seznamu se považuje za oficiální adresu zabezpečené poštovní schránky.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Výši soudních poplatků za evropské řízení o drobných nárocích, nebo jaký je způsob jejich výpočtu, jakož i přijatelné způsoby platby soudních poplatků podle článku 15a:

výše soudních poplatků je stanovena zákonem o soudních poplatcích (Zakon o sodnih taksah) (Úřední věstník RS, č. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, 19/15 – rozhodnutí Ústavního soudu, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L a 35/18 – rozhodnutí Ústavního soudu, dále jen „ZST-1“´). Soudní poplatky vybírané v případě evropského řízení o drobných nárocích odpovídají poplatkům v případě zkrácených vnitrostátních soudních řízení.

V případě evropského řízení o drobných nárocích se platí jednorázový soudní poplatek, jehož výše je závislá na hodnotě předmětu sporu.

Při hodnotě předmětu sporu nepřesahující částku ... EUR

činí poplatek ... EUR

300

54

600

78

900

102

1 200

126

1 500

150

2 000

165

2 500

180

3 000

195

3 500

210

4 000

225

4 500

240

5 000

255

Výše uvedený soudní poplatek musí žalující strana zaplatit na začátku evropského řízení o drobných nárocích. Poplatky mohou být zaplaceny předem, tj. při podání návrhu na zahájení soudního řízení, nebo může žadatel nejprve podat návrh a poté vyčkat, až mu soud zašle platební příkaz, na kterém jsou vedle částky dlužného soudního poplatku uvedeny ještě další údaje, které jsou potřebné k provedení platby (včetně data splatnosti).

Soudní poplatky lze uhradit prostřednictvím platby na dálku, která stranám umožňuje provést platbu rovněž z členského státu jiného než členského státu, v němž se soud nachází, přičemž bude nabídnut nejméně jeden z těchto způsobů platby:

a) bankovní převod;

b) platba kreditní či debetní kartou; nebo

c) inkaso z bankovního účtu žalobce.

Soudní poplatky v rámci evropského řízení o drobných nárocích se v souladu s článkem 6 ZST-1 mohou platit hotově, elektronicky nebo jakýmikoli jinými platnými platebními prostředky.

V praxi se jako způsob placení soudních poplatků na dálku používají jen bankovní převody, i když na pokladnách u soudu je možné provést i platbu kartou.

Pro provádění elektronických plateb má každá banka své internetové bankovnictví. Při elektronických platbách za použití internetového bankovnictví se soudní poplatky převádějí na zvláštní účet soudu zřízený konkrétně pro úhradu soudních poplatků, který je uveden na internetových stránkách příslušného soudu. Odkazy na internetové stránky příslušných soudů, na nichž jsou zveřejněna čísla účtů soudů a další informace potřebné k úhradě soudních poplatků, jsou uvedeny v kontaktních údajích každého jednotlivého soudu pod písmenem a).

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Opravné prostředky, které jsou k dispozici v souladu s článkem 17, lhůtu, v níž musí být takové opravné prostředky podány, a soudy, u kterých je lze podat:

odvolání musí být podáno ve lhůtě osmi dnů od vynesení rozsudku (článek 458 OSŘ). Odvolání se podává u soudu, který vydal rozsudek v prvním stupni (okresní soud) (článek 342 OSŘ).

V obchodních věcech musí být odvolání podáno ve lhůtě osmi dnů od vynesení rozsudku (článek 458 ve spojení s články 480 a 496 OSŘ). Odvolání se podává u soudu, který vydal rozsudek v prvním stupni (krajský soud) (článek 342 OSŘ).

V odvolacích řízeních rozhodují vyšší soudy (článek 35 a 333 OSŘ).

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Postupy pro podání návrhu na přezkum podle článku 18 a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné:

opravný prostředek strany je návrh na uvedení do původního stavu (článek 116 OSŘ). Pokud soud tomuto návrhu vyhoví, vrátí se situace do stavu, v jakém byla před zmeškáním lhůty, a všechna rozhodnutí vydaná soudem v důsledku zmeškání se zruší.

Po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne zmeškání lhůty může strana jako opravný prostředek podat návrh na obnovu řízení podle čl. 394 odst. 3 OSŘ, na jehož základě lze obnovit řízení s pravomocným rozhodnutím.

Za rozhodování je u obou opravných prostředků příslušný soud, který rozsudek vydal.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Přijatelné jazyky v souladu s čl. 21a odst. 1:

úředními jazyky jsou slovinština a dva jazyky národnostních menšin, které se používají jako úřední jazyky u soudů v oblastech, kde tyto národnostní menšiny žijí (články 6 a 104 OSŘ). Dvěma menšinovými jazyky jsou italština a maďarština.

Národnostně smíšené oblasti upravuje zákon o zřizování obcí a určování jejich hranic (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij) (Úřední věstník RS č. 108/06 – úřední konsolidované znění a 9/11; dále jen „ZUODNO“). V článku 5 ZUODNO se stanoví: „Národnostně smíšenými oblastmi jsou podle tohoto zákona oblasti, které jsou jako takové vymezeny platnými statuty obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Orgány, které jsou příslušné pro výkon rozhodnutí, a orgány, které jsou příslušné pro účely článku 23:

příslušné pro výkon rozhodnutí jsou okresní soudy (okrajna sodišča) (článek 5 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (Zakon o izvršbi in zavarovanju), Úřední věstník RS, č. 3/07 – úřední konsolidované znění, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – rozhodnutí Ústavního soudu, 45/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, 53/14, 58/14 – rozhodnutí Ústavního soudu, 54/15, 76/15 – rozhodnutí Ústavního soudu, 11/18, 53/19 – rozhodnutí Ústavního soudu). Tento soud je rovněž příslušný pro použití článku 23.

Poslední aktualizace: 21/02/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.