Småkrav

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

I Østrig er det distriktsdomstolene (Bezirksgerichte), der har saglig kompetence i første instans i procedurer efter forordning (EF) nr. 861/2007 som ændret ved forordning (EF) nr. 2421/2015 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Den stedlige kompetence er reguleret i de østrigske kompetenceregler (Jurisdiktionsnorm), hvis den ikke er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Krav i henhold til forordning (EF) nr. 861/2007 som ændret ved forordning (EF) nr. 2421/2015 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure kan indgives i papirform eller elektronisk via systemet for elektroniske retsmeddelelser (Elektronischer Rechtsverkehr – “ERV”). Alle fysiske og juridiske personer har principielt adgang til ERV, men det forudsætter særlig software og adgang via et formidlingsorgan. En opdateret liste over formidlingsorganer findes på:

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Meddelelser og bilag kan ligeledes indsendes elektronisk ved brug af borgerkortfunktionen (Bürgerkartenfunktion) (chipkort eller en mobiltelefonsignatur – se http://www.buergerkarte.at/ ) – onlineformularer er tilgængelige på: https://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/index.html.

Dokumenter må ikke indsendes pr. fax eller e-mail.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Hvis Østrig har international kompetence, modtager parterne bistand og generelle oplysninger fra den kompetente distriktsdomstol.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Retterne kan anvende det østrigske ERV-system til elektronisk forkyndelse af dokumenter for parterne og deres repræsentanter. Dette er en fremsendelsesform, hvor en kreds af identificerede brugere følger en række præcise tekniske regler. Alle fysiske og juridiske personer har principielt adgang til ERV, men det forudsætter særlig software og adgang via et formidlingsorgan. En opdateret liste over formidlingsorganer findes på:

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .

Hvis det ikke er muligt at foretage forkyndelse via ERV, kan elektronisk forkyndelse af dokumenter også ske via en administrativ myndighed med ansvar for forkyndelse af dokumenter i henhold til del 3 i lov om forkyndelse af dokumenter (Zustellgesetz, §§ 28 ff.).

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

De personer, der er forpligtet til at anvende det østrigske ERV (men ikke andre systemer for elektronisk forkyndelse), er: advokater (Rechtsanwälte), andre personer, der er bemyndiget til at repræsentere en tiltalt i en straffesag (Verteidiger in Strafsachen), notarer (Notare), kredit- og finansieringsinstitutter (§ 1, stk. 1 og 2, i den østrigske banklov – BWG), virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, pkt. 1, 2, 4, 6, 7 og 8, i lov om forsikringstilsyn 2016 (VAG 2016), socialsikringsinstitutioner (§§ 23-25 i lov om almindelig socialforsikring – ASVG, § 15 i lov om socialforsikring for selvstændige erhvervsdrivende – GSVG, § 13 i lov om socialforsikring for landbrugere – BSVG, § 9 i lov om sundheds- og sygeforsikring for embedsmænd – B-KUVG, og § 4 i lov om forsikring for notarer – NVG, 1972), pensionsinstitutter (§ 479 i lov om almindelig socialforsikring – ASVG), den østrigske fond for feriepenge- og fratrædelsesgodtgørelse for bygningsarbejdere (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse) (§ 14 i lov om fonden for feriepenge- og fratrædelsesgodtgørelse for bygningsarbejdere – BUAG), de østrigske apotekeres generelle lønfond (§ 1 i lov om lønfonden 2002), den østrigske lønmodtagergarantifond (§ 13 i loven om den østrigske lønmodtagergarantifond – IESG) og IEF Service GmbH (§ 1 i IEF Act – IEFG), sammenslutningen af østrigske sociale sikringsorganer (§ 31 i lov om almindelig socialforsikring – ASVG), statsadvokatens kontor i finansministeriet (Finanzprokuratur, der repræsenterer staten i visse typer sager) (§ 1 i lov om statsadvokatens kontor i finansministeriet – ProkG), og advokatsamfundene (Rechtsanwaltskammern).

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Den østrigske lov om retsafgifter indeholder ingen særskilte bestemmelser om retsafgifter for den europæiske småkravsprocedure. I forbindelse med kravet og den efterfølgende procedure i første instans finder tarifpost 1 (TP 1) i lov om retsafgifter (GGG) anvendelse. I forbindelse med appel og den efterfølgende procedure i anden instans gælder tarifpost 2 (TP 2) i samme lov.

Retsafgifterne beregnes på grundlag af kravets værdi (det oprindelige kravs værdi plus eventuelle yderligere beløb som følge af en udvidelse af kravet) eller kravets værdi i appelsagen og antallet af parter. De nugældende retsafgifter fremgår af den statslige retsinformation (https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/, i afsnittet "Bundesrecht konsolidiert", under "Titel, Abkürzung" skrives "GGG" og under "Paragraph" skrives "32).

Betalingsmåden er fastsat i § 4 i GGG. Ifølge denne bestemmelse kan afgifterne betales ved hjælp af hævekort med bankomatfunktion eller kreditkort, ved indbetaling eller overførsel til den kompetente rets konto eller ved kontant betaling på dommerkontoret.

Alle afgifter kan ligeledes betales ved direkte debitering , hvis retten (eller det østrigske retssystem generelt) er blevet bemyndiget til at hæve retsafgifterne på en konto, anvist af den part, der skal betale afgifterne, og indsætte dem på en retskonto, og hvis nærmere oplysninger om den konto, hvorfra afgifterne skal hæves, og det maksimumbeløb, der kan debiteres, som minimum er præciseret.

Hvis kravet indsendes via ERV-systemet, skal afgifterne betales ved direkte debitering. I så fald kan der ikke anføres et maksimumbeløb, der kan hæves.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

I en sag anlagt efter reglerne i forordning (EF) nr. 861/2007 som ændret ved forordning (EF) nr. 2421/2015 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure kan en retsafgørelse truffet af en distriktsdomstol i første instans appelleres (Berufung). Appellen skal indgives skriftligt inden fire uger efter forkyndelsen af retsafgørelsen til den distriktsdomstol, der har truffet afgørelsen i første instans. Den skal være underskrevet af en advokat (Rechtsanwalt). Appellanten skal også i senere appelsager være repræsenteret ved en advokat.

Afgørelsen om sagsomkostningerne kan anfægtes under en særlig appelsag (Kostenrekurs) – også når selve retsafgørelsen ikke anfægtes. Denne appel skal indgives inden 14 dage efter forkyndelsen af retsafgørelsen ved den ret, der har truffet afgørelsen.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

I henhold til § 548, stk. 5, i den østrigske civile retsplejelov er førsteinstantsretten med kompetence til at træffe retsafgørelser som led i den europæiske småkravsprocedure også kompetent til at gennemføre prøvelser i henhold til forordningens artikel 18.

Prøvelsen vil kun ske, hvis skyldneren udtrykkeligt har anmodet herom. Skyldneren skal i sin anmodning anføre vægtige grunde, der taler for en prøvelse. Retten behandler kun anmodninger indgivet af skyldneren. Retten skal kun indkalde til et mundtligt retsmøde, hvis den anser det for nødvendigt.

Hvis retten finder, at de grunde, der er anført i forordningens artikel 18, stk. 1, ikke foreligger, afviser den anmodningen i henhold til artikel 18, stk. 3, og den oprindelige retsafgørelse bevarer sin retskraft. Der kan indgives en appel vedrørende et retsspørgsmål (Rekurs) til prøvelse af denne afgørelse. Hvis de grunde, der er anført i artikel 18, stk. 1, derimod foreligger, dvs. hvis retten anser dem for berettigede, vil den ophæve sin tidligere afsagte dom. Denne afgørelse kan ikke anfægtes. Retstilstanden svarer til situationen inden den retsafgørelse, der blev ophævet, blev truffet. Under prøvelsesproceduren efter artikel 18 kan skyldneren anmode om udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelsen i fuldbyrdelsesstaten i henhold til artikel 23.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Det accepterede sprog, jf. artikel 21a, stk. 1, er tysk.

Ud over det officielle sprog (tysk) kan østrigske statsborgere og statsborgere i lande, som har undertegnet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, anvende ungarsk ved distriktsdomstolene i Oberpullendorf og Oberwart, slovensk ved distriktsdomstolene i Ferlach, Eisenkappel og Bleiburg og kroatisk ved distriktsdomstolene i Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf og Oberwart.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Distriktsdomstolene har kompetence både med hensyn til fuldbyrdelse og anvendelse af artikel 23. Den stedlige kompetence er reguleret i den østrigske lov om tvangsfuldbyrdelse (Exekutionsordnung).

Sidste opdatering: 07/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.