Småkrav

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bulgarien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

Kompetencen til at behandle sager af denne art ligger hos den distriktsret (rayonen sad), der har kompetence på det sted, hvor den sagsøgte har bopæl eller hjemsted.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Anmodningsformular A skal indgives direkte til den kompetente distriktsret eller sendes med post.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Det europæiske forbrugercenter i Bulgarien, som er en del af Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-Net), yder praktisk bistand og information i overensstemmelse med forordningens artikel 11. Justitsministeriet stiller efter anmodning oplysninger om anvendelsen af forordningen til rådighed.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

De anvendelige forkyndelsesmåder er fastlagt i den nuværende civile retsplejelov. I henhold til artikel 43 kan underretninger forkyndes personligt eller via tredjemand. Retten kan også kræve, at underretningen forkyndes, ved at den tilføjes sagens akter, ved at den anbringes på adressatens dør eller i dennes postkasse eller ved offentlig bekendtgørelse.

I henhold til artikel 42, stk. 4, i den civile retsplejelov kan parten i sagen også forkyndes med underretninger på en e-mailadresse. Underretninger anses for at være blevet forkyndt, når de er indført i informationssystemet.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Ikke nærmere angivet.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Ifølge listen over statsafgifter, der opkræves af domstolene i henhold til retsplejeloven, udgør retsgebyrer i Bulgarien 4% af kravets værdi, dog mindst 50 BGN.

Retsgebyrer betales med en bankoverførsel.

I henhold til listens artikel 13, stk. 3, udgør gebyret for en ansøgning om en attest vedrørende anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af en bulgarsk retsafgørelse 40 BGN.

I henhold til listens artikel 15 udgør gebyret for en ansøgning om anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af en retsafgørelse afsagt af en udenlandsk domstol, voldgiftsret eller et andet organ 50 BGN.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Appel af en europæisk afgørelse om småkrav skal indgives til den kompetente regionalret (okrazhen sad) (artikel 624, stk. 2, i den civile retsplejelov).

Appellen skal indgives inden to uger efter, at distriktsrettens afgørelse er blevet forkyndt for den pågældende part. Appelproceduren er fastlagt i den civile retsplejelovs kapitel 20.

Regionalrettens retsafgørelse er underlagt kassationsappel ved den øverste kassationsdomstol på de betingelser, der er fastsat i artikel 280 (artikel 624, stk. 2, i den civile retsplejelov).

Præmisserne og betingelserne for at fuldbyrde en afgørelse om en kassationsappel er udtrykkeligt fastsat i den civile retsplejelovs kapitel 22.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Den sagsøgte kan indgive en anmodning om prøvelse af den retsafgørelse, der er afsagt i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure, til den relevante appeldomstol på de betingelser, der er fastsat i artikel 18. Retten sender en kopi af anmodningen om prøvelse til den anden part, som gives mulighed for at svare inden for en uge efter at have modtaget den. Anmodningen om prøvelse behandles på et lukket møde. Hvis retten finder det nødvendigt, kan anmodningen behandles for åbne døre. Afgørelsen om anmodningen om prøvelse kan ikke appelleres.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Ved anvendelsen af artikel 21, litra a), nr. 1), er det accepterede sprog bulgarsk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

De myndigheder, der er ansvarlige for fuldbyrdelsen, er fogeder (offentlige og private).

En anmodning om en fuldbyrdelsesordre på grundlag af en europæisk småkravsprocedure skal indgives til regionalretten med kompetence på det sted, hvor skyldnerens har fast adresse eller vedtægtsmæssigt hjemsted, eller på det sted, hvor tvangsfuldbyrdelsen finder sted.

Sidste opdatering: 26/09/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.