Småkrav

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

I Kroatien har byretterne og handelsretterne kompetence til at træffe retsafgørelser som led i den europæiske småkravsprocedure.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Formularer, anmodninger eller erklæringer skal indgives skriftligt pr. fax eller e-mail.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Ifølge den kroatiske lov om gratis retshjælp (Narodne novine (NN, Kroatiens officielle tidende, nr. 143/13, 98/19) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html – yder retshjælpskontorer, faglige sammenslutninger og retshjælpsorganisationer primær retshjælp.

Primær retshjælp omfatter:

a) generel juridisk information

b) juridisk rådgivning

c) udarbejdelse af skrivelser til offentligretlige organer, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og internationale organisationer i henhold til internationale aftaler og regler for disse organers funktion

d) repræsentation i sager indbragt for offentligretlige organer

e) retshjælp i forbindelse med mindelige udenretslige tvistbilæggelser.

Liste over faglige sammenslutninger og retshjælpsorganisationer, der yder primær retshjælp, findes på: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Dokumenter forkyndes pr. post eller af en udpeget stævningsmand (određenoga sudskog službenika), dvs. en retsmedarbejder, en kompetent retsmyndighed, en notar eller direkte i retten eller alternativt pr. e-mail i overensstemmelse med særskilt lovgivning.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Ikke relevant.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Retsafgiften er baseret på værdien af kravet og opkræves i forbindelse med:

  • indgivelse af anmodning og modkrav
  • indgivelse af replik
  • afgørelse om krav
  • appel af retsafgørelse
  • anmodning om fuldbyrdelse af retsafgørelsen
  • anmodning om prøvelse af retsafgørelsen.

Medmindre andet er fastsat, opstår forpligtelsen til at betale afgiften ved indgivelsen af anmodningen, jf. artikel 4 i lov om retsafgifter.

Retsafgifter kan beregnes for hver enkelt foranstaltning afhængigt af værdien af tvistens genstand på grundlag af følgende tabel:

Værdi over

Op til HRK

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

Hvis værdien overstiger 15 000 HRK, betales en afgift på 500 HRK plus 1 % af beløbet over 15 000 HRK, dog højst 5 000 HRK.

De afgifter, der er fastsat i tariffen for retsafgifter, skal betales med stempelmærker (biljezima) udstedt af Kroatien eller kontant, hvis det pågældende afgiftsbeløb overstiger 100 HRK, og hvis det er fastsat, at afgiften kan sættes direkte ind på førnævnte konto, uanset afgiftsbeløbet.

Afgifter angives i hele tal i HRK og i procent.

Ved beregningen af afgiften i procent afrundes afgiften til det nærmeste hundrede, således at en afgift på op til 50 HRK rundes ned til det nærmeste hundrede, og en afgift på over 50 HRK rundes op til det nærmeste hundrede.

I henhold til artikel 15a i forordning (EF) nr. 861/2007 kan retsafgifter betales ved bankoverførsel.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Retsafgørelsen kan appelleres. Appellen indgives til den ret, der traf retsafgørelsen, senest otte dage fra datoen for offentliggørelse af retsafgørelsen, men hvis retsafgørelsen forkyndes for en klient, løber perioden fra forkyndelsesdatoen.

I småkravssager behandles appelsagen af en enkelt dommer i en ret i anden instans.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Hvis en skyldner påviser, at forudsætningerne for prøvelse af en retsafgørelse, der er truffet som led i en europæisk småkravsprocedure i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 861/2007, sandsynligvis er til stede, indgives en anmodning om fornyet prøvelse til den kompetente by- eller handelsret, som kan ophæve retsafgørelsen, og der indgives en begæring om retablering af den tidligere retstilstand til den ret, der behandler sagen, som også kan retablere den retstilstand, der forelå, før retsafgørelsen blev truffet.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Der skal indgives en oversættelse til kroatisk certificeret af en person, der er autoriseret til at foretage oversættelser i en af medlemsstaterne.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Byretten træffer i sin egenskab af fuldbyrdelsesmyndighed afgørelse om anmodninger om fuldbyrdelse. Rettens stedlige kompetence fastlægges i overensstemmelse med reglerne om retternes stedlige kompetence i tvangsfuldbyrdelsessager.

Afgørelser om udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelsen i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 861/2007 træffes af byretten.

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.