Småkrav

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

I Tjekkiet finder de generelle kompetenceregler i civile sager i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov, občanský soudní řád), som ændret, anvendelse, når det skal afgøres, hvilke domstole der er kompetente i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure. Domstolenes saglige kompetence er fastsat i artikel 9-12, mens deres stedlige kompetence er fastsat i artikel 84-89a.

I lyset af den type sager, der vil komme i betragtning, er det normalt distriktsdomstolene (okresní soudy), der har saglig kompetence, mens kriteriet for fastlæggelse af den stedlige kompetence normalt er skyldnerens bopæl/vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

Tjekkiet meddeler hermed, at følgende kommunikationsmidler accepteres som "andre kommunikationsmidler":

a) anmodninger indgivet i elektronisk form og underskrevet ved brug af midler, der ifølge specifik lovgivning har de samme virkninger som en persons håndskrevne underskrift, jf. lov nr. 297/2016 om tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner

b) e-mail

c) fax.

I forbindelse med b) og c) skal originalen fremsendes senest tre dage efter anmodningens indgivelse. I modsat fald vil anmodningen ikke blive behandlet.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Oplysningerne foreligger ikke

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

I Tjekkiet går midlet til elektronisk forkyndelse under betegnelsen "datakassen" (datová schránka). Datakassen er et elektronisk arkiv, som er udpeget af de offentlige myndigheder til forkyndelse af dokumenter (datameddelelser). De nærmere bestemmelser findes i lov nr. 300/2008 om elektroniske transaktioner, personlige identifikationsnumre og tilladt dokumentkonvertering.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Datakasserne oprettes gratis og uden forudgående anmodning derom for juridiske personer, der står opført i virksomhedsregistret, juridiske personer, der er etableret ved lov, spin-off-virksomheder af udenlandske juridiske personer, der står opført i virksomhedsregistret, advokater, skatterådgivere og kuratorer. Oprettelsen af datakasser for disse enheder er obligatorisk. For fysiske og andre typer juridiske personer oprettes datakasser efter anmodning. De nærmere bestemmelser findes i lov nr. 300/2008 om elektroniske transaktioner, personlige identifikationsnumre og tilladt dokumentkonvertering.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Oplysningerne foreligger ikke

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Efter tjekkisk ret er det muligt at appellere en afgørelse. Dette gøres ved indgivelse af en appel i henhold til artikel 201-226 i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov, občanský soudní řád). Appel skal indgives til den ret, hvis afgørelse appelleres, senest 15 dage efter forkyndelsen af den skriftlige afgørelse. Retten henviser derefter appellen til en højere instans, der behandler appelsagen.

I henhold til artikel 202, stk. 2, i den civile retsplejelov (občanský soudní řád) er der ikke adgang til at appellere en afgørelse om betaling af beløb på under 10 000 CZK (uden hensyntagen til accessoriske krav). Dette gælder ikke anerkendelsesdomme og udeblivelsesdomme.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Det er den distriktsdomstol (okresní soud), der afsagde dom i første instans, som er kompetent i forbindelse med domstolsprøvelse. Det er muligt at appellere afgørelser, ifølge hvilke der gives afslag på en anmodning om domstolsprøvelse, jf. artikel 201-226 i lov nr. 99/1963 (den civile retsplejelov, občanský soudní řád).

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Tjekkisk er det eneste sprog, der accepteres i Tjekkiet.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Den originale sprogudgave af denne side tjekkisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

1. I Tjekkiet er det distriktsdomstolene (okresní soudy) og fogederne (soudní exekutoři), der er kompetente til at fuldbyrde retsafgørelser. En bemyndiget person kan:

a) indgive anmodning om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse til den distriktsdomstol, der har stedlig kompetence

b) indgive anmodning om et tvangsfuldbyrdelsesdokument til en hvilken som helst foged.

Når det skal afgøres, hvilken distriktsdomstol der har den stedlige kompetence, anvendes bestemmelserne i artikel 84-86 i den civile retsplejelov i sager, der falder ind under punkt a), mens det i sager, der falder ind under punkt b), er bestemmelserne i artikel 45 i lov nr. 120/2001 om fogeder og fuldbyrdelse ("fuldbyrdelsesloven", exekuční řád), som ændret, der finder anvendelse. Ved fuldbyrdelse af en retsafgørelse er det bestemmelserne i den civile retsplejelov, der finder anvendelse, mens fuldbyrdelsesloven også finder anvendelse i tilfælde af fuldbyrdelse ved en foged.

2. Tjekkiet har udpeget distriktsdomstolene (okresní soudy) som de myndigheder, der er kompetente med henblik på anvendelse af artikel 23. Deres stedlige kompetence er fastsat i artikel 84-86 i den civile retsplejelov i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse (se punkt a) ovenfor) og i artikel 45 i fuldbyrdelsesloven i forbindelse med en fogeds fuldbyrdelse af en retsafgørelse (se punkt b) ovenfor).

Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.